20/04/1630, 15

20/04/1630, 15

15 Ter vergadering zijn de extraordinaris gedeputeerden van Zeeland Joost van der Hooge en Adriaen Nicolai gecompareerd. Na overhandiging van hun geloofsbrieven d.d. 17 april maken ze HHM bekend dat ze geïnformeerd zijn dat verschillende ingezetenen van deze landen een vrij paspoort van de Infanta van Spanje hebben verkregen en vele anderen daar alsnog van in het bezit trachten te komen. Zo kunnen zij vrij en ongehinderd op Spanje en Portugal varen en aldaar handelen. Daarnaast hebben enkele kooplieden van HHM toestemming gekregen om met vijftien schepen veilig van hier naar genoemde landen te varen om zout te halen ten behoeve van de grote visserij en haringvangst. Volgens de gecommitteerden van Zeeland tast het de reputatie van dit land aan dat ingezetenen zonder medeweten van de regering een paspoort van de vijand trachten te verkrijgen. Bovendien is de vaart van de ingezetenen van dit land op Spanje in deze tijd zeer nadelig voor dit land, met name voor de WIC . Want het staat wel vast dat de vijand de vaart op Spanje niet toestaat uit goede bedoelingen, maar vanuit eigenbelang. Nu wordt bij alle ontmoetingen hulp geboden, om na van de WIC mededelingen over het succes van haar vloten verkregen te hebben, deze op een onvoorzien moment aan te vallen en haar afhandig te maken wat met grote kosten en gevaar is verworven. Op deze wijze zullen alle plannen van de WIC gedwarsboomd worden. Dit is nog meer te vrezen omdat het de koning van Spanje aan schepen uit het Oostzeegebied zal ontbreken, die eenmaal gelost, naar huis worden gezonden.
Van der Hooge en Nicolai verklaren verder omstandig dat zout voor de haringvaart niet zo schaars is dat de navigatie op Spanje dient te worden opengesteld. De haringvaart kan langs andere wegen aan het benodigde worden geholpen. De vijftien schepen kunnen bovendien in geen enkel geval zijn teruggekeerd voor het vertrek van de haringschepen het komende vangstseizoen. De gedeputeerden verzoeken daarom de verleende toestemming aan de vijftien schepen vanwege hun kwalijke en onterechte verklaring in te trekken en publiek het verkrijgen van paspoorten van de vijand en het varen naar Spanje en andere rijken van de koning van Spanje, te verbieden.
HHM zien het formulier van de op gezag van de koning van Spanje verstrekte paspoorten na. Ook resumeren ze het verzoek dat vergezeld gaat van een brief van de burgemeesters van Amsterdam waarop HHM de toestemming eerder verleend hebben. Deze kwestie wordt opgeschort. De gedeputeerden van Holland zeggen toe deze kwestie te zullen bespreken met hun principalen tijdens de eerstkomende Landdag. Eysinga en Schaffer verzoeken dringend om onmiddellijke intrekking van de verleende toestemming naar Spanje te varen om zout te halen, en om daar in het vervolg op gepaste wijze in te voorzien.