29/04/1630, 12

29/04/1630, 12

12 HHM lezen het verzoek van kapitein Baerent Schaeff en Hans Bornon. Zij schrijven de schepen genaamd De Maen en de Wyck te Duyrstede nog niet te hebben teruggekregen, het aanschrijven van HHM van 18 april en de daaropvolgende last aan equipagemeester Vinck van de president van de Admiraliteit te Amsterdam ten spijt. De equipagemeester heeft zich dit laten ontraden door enkele raden ter Admiraliteit op hun eigen gezag.
Nogmaals zal aan de Admiraliteit worden geschreven de supplianten van de genoemde schepen te voorzien. Verder bevelen HHM de equipagemeester uit te voeren hetgeen hem door de gehele aanwezig Raad wordt opgelegd, zonder acht te slaan op hetgene hem door de afzonderlijke raden geboden of verboden wordt. Zodra hij de brief ontvangt zullen de schepen Rijnopwaarts moeten varen om door de kapitein in dienst van het land of anderszins te kunnen worden gebruikt.