17416 resoluties gevonden.

Gezocht op: de (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  de

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 1
De Admiraliteiten zullen 19 jan. worden ontboden voor overleg over zowel de zeebewaking in de komende ... zomer als de equipage van de schepen die aan de tweede Engelse vloot zullen worden toegevoegd.
01/01/1626, 2
De Franse ambassadeur zal opnieuw proberen in Frankrijk de betaling van de overgezonden wisselbrieven gedaan te krijgen.
01/01/1626, 3
Over het verzoek van de Rotterdam se magistraat om kopie van de in zijn aanwezigheid genomen ... informatie inzake de Admiraliteit te Rotterdam wordt nog geen besluit genomen.
01/01/1626, 4
De RvS zal informatie inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in ... Deventer inhoudende dat de burgerij niet aan soldaten van het garnizoen zou mogen borgen.
01/01/1626, 5
Kolonel Haetzfelt verzoekt per brief d.d. Hamburg 21 nov. 1625 een vergoeding voor het regiment en de compagnie colonelle ... in Meurs gelegen compagnie aan iemand anders te overwegen zijn. De RvS wordt om advies gevraagd.
01/01/1626, 6
De gouden lampetten voor de hertog van Buckingham en de graaf van Holland zijn gisteren gewogen ... van een brief van credentie, aan Joachimi worden gezonden, die de overhandiging zal doen. De ... te geven zich gereed te maken voor de overtocht naar Engeland met de derwaarts te zenden bode. HHM ... zullen laten weten op welk tijdstip de bode aan boord moet gaan. Ondertussen zal de goudsmid de lampetten, ... van een zegel, naar het huis van de ontvanger-generaal brengen, ter bewaring aldaar.
01/01/1626, 7
Aan Z.Exc. zal meegedeeld worden wat de resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 3 dec. 1625 over de situatie aldaar. Voorts zullen de voorgaande ... resoluties worden opgezocht die betrekking hebben op het sturen van drieduizend man in dienst van de koning van Denemarken .
01/01/1626, 10
Georg Friedrich d.d. 23 okt. 1625 waarin hij condoleert met de dood van Maurits en feliciteert met de verkiezing ... van Frederik Hendrik . Voorts stelt hij zijn diensten ter beschikking voor de gemene zaak.
01/01/1626, 11
HHM arresteren het concept van de biddagsbrief voor 28 januari.
02/01/1626, 1
van hun eerste audiëntie, te verlenen op de derde of vierde dag na hun aankomst. Hun verering ... bij vertrek wordt gebaseerd op de gedane zaken maar zal het bedrag van 2.000 gld. niet mogen overschrijden. ... Deze resolutie mag niet dan met unanieme instemming van de provincies worden veranderd.
02/01/1626, 2
De ontvanger-generaal zal een wisselbrief van 350 gld. door Mibassen getrokken op koopman Pieter Pietersz. ... Haes uit Hoorn, betalen. Het bedrag is gebruikt ter berging van het geschut van de gestrande schepen en tot ... onderhoud van hun matrozen te Calais en zal vervolgens worden gekort op het subsidie voor de Admiraliteiten.
02/01/1626, 3
In een brief d.d. Parijs 13 dec. 1625 berichten Languerack en Sommelsdyck over de stand ... zij weten dat de koning aanbiedt het in Calais verblijvende geschut van de gestrande ... De brief zal aan Z.Exc. worden meegedeeld; niettemin zal ook met de Franse ambassadeur ... worden gesproken over de betaling van de onder Haultain gezonden schepen. Languerack en Sommelsdyck
02/01/1626, 4
Een brief van commandant Marinus Hollaer d.d. 26 dec. 1625 zal worden besproken op de vergadering van 19 jan. met de gecommitteerden van de Admiraliteiten.
02/01/1626, 5
Het Admiraliteitscollege in het Noorderkwartier heeft 30 dec. 1625 geantwoord op de brieven van HHM d.d. 20 ... zowel het binnengaats doen blijven van de voor de zeebewaking bestemde schepen als het monteren van de koopvaardijschepen ... er bij; inzake het tweede punt wordt besloten de Admiraliteiten te schrijven hun gedeputeerden voor de vergadering op ... 19 jan. te gelasten mee te werken aan een gemeenschappelijke grondslag voor de uitvoering van het plakkaat.
02/01/1626, 6
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 30 dec. 1625 dat het bemannen en monteren van koopvaardijschepen ... niet in de Sont maar in dit land op gang gebracht moet worden met wat betreft ... gezag en tijdstip bij de toestand en het belang van het land passende middelen. HHM zullen ... op dezelfde manier antwoorden als aan de Admiraliteit te Enkhuizen . In een andere ... brief van dezelfde datum schrijft de Amsterdamse Admiraliteit inzake het inhouden van de voor de bewaking
02/01/1626, 7
De Admiraliteit te Zeeland laat via brieven van 27 dec. 1625 weten dat Seger Winants zich ... aan piraterij schuldig heeft gemaakt en bijgevolg door haar voor de tijd van 25 jaar uit de Verenigde ... Nederlanden is verbannen. Zijn verzoek de ban te herroepen is door HHM afgewezen.
02/01/1626, 8
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 29 dec. 1625 niet te weten waar de Engelse vloot zich bevindt ... te kunnen bezorgen aan de uit deze landen toegevoegde schepen. Ook stuurt de Admiraliteit ... eerste punt wordt geen besluit genomen en over het tweede punt wordt advies gevraagd aan de RvS.
02/01/1626, 10
Op verzoek van de Bewindhebbers der VOC zullen HHM aan de Staten van Zeeland schrijven dat zij de nominatie ... van hoofdparticipanten voor de verkiezing van bewindhebbers op orde gebracht willen zien. De uitspraak van Maurits volgend, ... moeten de hoofdparticipanten hetzelfde aantal voordragen als de bewindhebbers en dus niet twee tegen één.
02/01/1626, 11
Op verzoek van de Bewindhebbers der Noordse Compagnie zullen HHM aan de Deense koning schrijven opdat hij regelt ... het zijne aan de Biskajers heeft verkocht. Braems paspoort zou daarom ook ingetrokken moeten worden. De missive ... gaat naar Aissema met de opdracht de zaak te doen uitmonden in een goed besluit door de Deense koning.
02/01/1626, 12
en Oosterzee overhandigen de schriftelijke verklaring van Joost Brasser en Paul de Willem
02/01/1626, 13
De gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier hebben de volgende punten op schrift ... ten eerste, te mogen vernemen of de revictualisering van de schepen die nog buitengaats bij de Engelse ... verkeren, door de kapiteins of door het land plaats zal vinden. Ten tweede willen zij graag de ... Ten vierde verwacht de Admiraliteit prompte subsidiëring voor de equipage van de vier ... geregeld zien dat de magistraat van Medemblik de twee voor de dienst van het land besproken
03/01/1626, 3
Valckenborch zal met de gouden lampetten naar Engeland worden gezonden.
03/01/1626, 4
, in het Noorderkwartier en Middelburg zal worden gevraagd de maandelijkse huur van de onder ... en Sommelsdijck schrijven dat zij volharden in een lastgeving van D'Espesses voor de
03/01/1626, 5
Op verzoek van Richart Giffart zal de Rotterdamse Admiraliteit nog eens geschreven worden de zaak zo spoedig mogelijk af te wikkelen.
03/01/1626, 6
HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 29 dec. 1625. De inwoners van Drimmelen wordt niet toegestaan ... te Breda als te Geertruidenberg ter markt te brengen omdat hun visvangst meestal in de Biesbosch ... de gouverneur van Breda onderworpen zijn. De sparren mogen worden gehaald tegen Bosch' licent.
03/01/1626, 8
De RvS zal beschikken over het verzoek van de timmerman Gerrit Joris betaling te mogen ontvangen voor zijn in opdracht
03/01/1626, 9
Ter Eem mits hij daarvan vooraf een specificatie overlegt. Zijn verzoek inzake de tien of twaalf zakken rogge is afgeslagen.
03/01/1626, 10
Naar aanleiding van de remonstrantie van Carl van Gelder worden de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren hierbij ... gemachtigd met hem zijn eis inzake de verteringen van de Deense gezanten af te handelen, maar op rapport.
03/01/1626, 12
Guillielmo Sijlvius , klerk voor de Duitse depêches, krijgt voor enige buitengewone diensten een eenmalige beloning van 50 gld.
03/01/1626, 13
De nieuwjaarsgiften worden volgens de oude lijst uitgedeeld.
03/01/1626, 14
Naar aanleiding van zijn advies over het rekest van de kinderen van wijlen ritmeester Meganck , zullen HHM de RvS vragen onder ... welke voorwaarden andere officieren in de Palts zijn geweest en of zij allen hun volledige traktement hebben genoten.
03/01/1626, 15
De concepten van de aan Friesland te zenden brieven over de uitvoering van de resolutie inzake ... de consenten zijn goedgekeurd. Om de hand te houden aan de uitvoering van de resolutie zullen de
03/01/1626, 16
Over het Hamburg se verzoek om teruggave van het koper wordt de beslissing uitgesteld.
03/01/1626, 17
Wouter Hermansz. verzoekt betaling voor zijn reis op Engeland waarbij hij het wapen voor de koning naar Joachimi
03/01/1626, 18
Er wordt bericht dat de kapiteins van de schepen in het Goereese Gat geen moeite doen om uit te varen. Matelijff zal dit aan Z.Exc. meedelen.
04/01/1626, 1
dat Z.Exc. de commandant van de schepen in het Goereese Gat wil horen over de gisteren ... geuite klachten. Totdat deze is teruggekeerd wordt de zaak aangehouden.
04/01/1626, 2
Gerapporteerd wordt dat ook Z.Exc. de concepten van de brieven voor de leden van de provincie Friesland goedkeurt.
04/01/1626, 3
De eergisteren ontvangen brief van Langerack en Sommelsdijck wordt besproken. ... dat zij moeten volharden in de teruggave van het geschut dat te Calais van de gestrande ... houden moet D'Espesses tot restitutie van de waarde gelast worden. Ook moeten de ambassadeurs ... volharden in het machtigen van D'Espesses inzake de gisteren besloten afdoening, temeer omdat ... men in afwachting is van de schepen van Quast en die moeten ook betaald worden.
04/01/1626, 5
De Rotterdamse Admiraliteit antwoordt dat kapitein Emmekens morgen uit kan varen naar Brielle ... om daar de bevelen van HHM af te wachten. Valckenborch zal naar Engeland worden gezonden met de ... geschreven worden de vereringen onderscheidenlijk te presenteren. De overige vereringen voor de gecommitteerden ... die betrokken waren bij het sluiten van de alliantie zullen zo spoedig mogelijk worden besteld.
05/01/1626, 1
willen worden over de uitvoering van de resolutie d.d. 18 oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten ... eenzelfde verhoging toe te passen op de waren die over de Wezer en de Elbe naar omliggende gebieden gaan.
05/01/1626, 3
De Amsterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Amsterdam 19 dec. 1625 naar aanleiding van het rekest ... Antwerpen en Oosterzee tot onderzoek van de brief met bijgevoegde stukken.
05/01/1626, 4
Het voorstel van de RvS d.d. 30 dec. 1625 over de betaling van het regiment voor de Deense koning wordt ... committeren Rantwyck , Matelieff en Schaffer het eerdere besluit, de adviezen van de RvS
05/01/1626, 5
De RvS laat via zijn secretaris Huigens vragen welk besluit HHM hebben genomen over de door de raden ... Huigens en Witsen op 30 dec. 1625 aangedragen kwestie van de betaling van de Franse ruiters ... Pieter van Beeck , koopman te Amsterdam en acceptant van de wisselbrieven van het Franse secours, te schrijven ... dat hij gedurig geld moet verstrekken. Besloten wordt dat de RvS D'Espesses zal vragen naar het ... resultaat van zijn schrijven, dat echter Reael , de ontvanger te Amsterdam, bij Van Beeck op betaling
05/01/1626, 6
HHM blijven bij het afwijzende besluit van de RvS op het rekest van kwartiermeester Pentlant om het traktement van de overleden zoon van kapitein Dalachi .
05/01/1626, 7
De hertog van Palts-Neuburg schrijft d.d. Neuburg 16 dec. 1625 in antwoord op de brief van HHM ... over de executie van de contributies in Gulik [Jülich] en de helft van de domeinen, dat hij ... Daardoor kan hij HHM geen assignatie geven op de landen die de keurvorst van Brandenburg niet ... ten deel zijn gevallen. Wolfgang Wilhelm vertrouwt erop dat HHM de executie niet tegen de gesloten ... neutraliteit in zullen doorvoeren. Deze brief, die van de Neuburgse raden en de eerder
05/01/1626, 8
HHM lezen de declaratie van goudsmid Henrick Merou van de twee gouden lampetten voor ... gld., het fatsoen kost op basis van 19½ st. en 30 st. per once 790 gld. 14½ st. en met de ... 399 gld. 6 st. en met de custodie voor 13 gld. komt het totaalbedrag op 10.128 gld. 12 ... zodat de kosten voor de twee lampetten in totaal oplopen tot 30.323 gld. 6 st.
06/01/1626, 1
HHM sluiten zich aan bij het advies van de RvS van 24 dec. 1625 over het rekest van Jacob Verweij , pachter van de impost op turf in Utrecht. ... Zijn verzoek om kwijtschelding is geen zaak voor de Generaliteit en moet terugverwezen worden naar de provincie Utrecht .
06/01/1626, 2
De Amsterdamse Admiraliteit stuurt d.d. 1 jan. een bij dit College ingediend rekest door van enkele vrouwen wier mannen zich op de vloot
06/01/1626, 3
dupliek op de repliek van de volmachten van Ameland ingeleverd. De dupliek zal aan de
06/01/1626, 4
Op nominatie van Utrecht d.d. 9 dec. 1625 krijgt jonker Willem Zuijlen van Nyvelt commissie als raad ter Admiraliteit te Dokkum . Hij legt de eed af.

Volledige tekst Meer opties..