12703 resoluties gevonden.

Gezocht op: en (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  en

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 4
De RvS zal informatie inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in
01/01/1626, 5
Kolonel Haetzfelt verzoekt per brief d.d. Hamburg 21 nov. 1625 een vergoeding voor het regiment en de compagnie colonelle ... die hij tegen hoge kosten heeft gelicht en die aan overste Merwe zijn gegeven. Ook zou overdracht van zijn
01/01/1626, 6
voor de hertog van Buckingham en de graaf van Holland zijn gisteren gewogen en zullen, voorzien
01/01/1626, 8
Joachimi schrijft d.d. Windsor 1/11 en Kingston 12/22 dec. 1625 over verschillende zaken die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.
01/01/1626, 10
Ontvangen een brief van Georg Friedrich d.d. 23 okt. 1625 waarin hij condoleert met de dood van Maurits en feliciteert
02/01/1626, 2
Haes uit Hoorn, betalen. Het bedrag is gebruikt ter berging van het geschut van de gestrande schepen en tot ... onderhoud van hun matrozen te Calais en zal vervolgens worden gekort op het subsidie voor de Admiraliteiten.
02/01/1626, 3
Languerack en Sommelsdyck over de stand van zaken aangaande La Rochelle en laten ... worden gesproken over de betaling van de onder Haultain gezonden schepen. Languerack en Sommelsdyck
02/01/1626, 5
in het Noorderkwartier heeft 30 dec. 1625 geantwoord op de brieven van HHM d.d. 20 en 22 dec. 1625 over
02/01/1626, 6
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 30 dec. 1625 dat het bemannen en monteren van koopvaardijschepen ... gezag en tijdstip bij de toestand en het belang van het land passende middelen. HHM zullen
02/01/1626, 7
aan piraterij schuldig heeft gemaakt en bijgevolg door haar voor de tijd van 25 jaar uit de Verenigde
02/01/1626, 8
schrijft d.d. 29 dec. 1625 niet te weten waar de Engelse vloot zich bevindt en dus geen levensmiddelen ... Essen en Kalmthout , en ook Roosendaal , recht hebben op levensmiddelen. Over het ... eerste punt wordt geen besluit genomen en over het tweede punt wordt advies gevraagd aan de RvS.
02/01/1626, 9
Op verder aandringen van Haulterive zijn Rantwijck en Oosterzee gecommitteerd tot het onderzoek van diens zaak.
02/01/1626, 10
moeten de hoofdparticipanten hetzelfde aantal voordragen als de bewindhebbers en dus niet twee tegen één.
02/01/1626, 12
Halewijn , Van der Meer en Oosterzee overhandigen de schriftelijke verklaring van Joost Brasser en
02/01/1626, 13
de Admiraliteit in het Noorderkwartier hebben de volgende punten op schrift gezet en verzoeken, ... admiraal L'Eremite en onder de luitenant-admiraals Willem van Nassau en Haultain ... van de Admiraliteit zodat zij toegerust, bemand en van kapiteins voorzien kunnen worden. En, ... aangezien men gelooft dat de Engelse vloot is binnengelopen. Over het tweede en derde punt ... en derde termijn van de 600.000 gld. die ter decharge aan de ontvanger zijn gegeven. Het vierde punt
03/01/1626, 4
De Admiraliteitscolleges te Rotterdam , Amsterdam , in het Noorderkwartier en Middelburg zal worden ... HHM zullen Langerack en Sommelsdijck schrijven dat zij volharden in een lastgeving van D'Espesses ... voor de afdoening alhier en dat zij onderwijl een voorlopige geldzending dienen te bewerkstelligen.
03/01/1626, 6
in de Biesbosch of daaromtrent plaatsvindt en deze verpacht kan worden aan vissers die niet aan het gebod van
03/01/1626, 8
van de timmerman Gerrit Joris betaling te mogen ontvangen voor zijn in opdracht van Soelen en
03/01/1626, 11
Op verzoek van Elias Trip en Gullelmo Bartelotti , kooplieden te Amsterdam , zal aan Genua geschreven
03/01/1626, 14
welke voorwaarden andere officieren in de Palts zijn geweest en of zij allen hun volledige traktement hebben genoten.
03/01/1626, 15
concepten aan Z.Exc. worden meegedeeld en ook in kopie worden gezonden aan Ernst Casimir .
03/01/1626, 17
zijn reis op Engeland waarbij hij het wapen voor de koning naar Joachimi heeft gebracht en van
04/01/1626, 3
De eergisteren ontvangen brief van Langerack en Sommelsdijck wordt besproken. ... men in afwachting is van de schepen van Quast en die moeten ook betaald worden.
04/01/1626, 4
Quast schrijft d.d. Beachy Head 29 dec. 1625 dat hij op het schrijven van HHM met vijf schepen en twee jachten op 11 december uit Falmouth is vertrokken.
04/01/1626, 5
lampetten voor Buckingham en Holland en ook met 500 dubbele rijders voor Carleton . Joachimi
05/01/1626, 1
oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten op de goederen die naar Frankrijk worden uitgevoerd en over de mogelijkheid ... eenzelfde verhoging toe te passen op de waren die over de Wezer en de Elbe naar omliggende gebieden gaan.
05/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 83 gld. 16 st. voor een reis van Halewijn en Antwerpen naar Amsterdam en het Noorderkwartier .
05/01/1626, 3
Antwerpen en Oosterzee tot onderzoek van de brief met bijgevoegde stukken.
05/01/1626, 4
Rantwyck , Matelieff en Schaffer het eerdere besluit, de adviezen van de RvS en ... andere stukken over deze kwestie te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen.
05/01/1626, 5
secretaris Huigens vragen welk besluit HHM hebben genomen over de door de raden Huigens en ... Witsen op 30 dec. 1625 aangedragen kwestie van de betaling van de Franse ruiters en het regiment ... Pieter van Beeck , koopman te Amsterdam en acceptant van de wisselbrieven van het Franse secours, te schrijven
05/01/1626, 7
over de executie van de contributies in Gulik [Jülich] en de helft van de domeinen, dat hij ... met Schwarzenberg de successie in Gulik en Berg en dependerende gebieden is overeengekomen. ... neutraliteit in zullen doorvoeren. Deze brief, die van de Neuburgse raden en de eerder
05/01/1626, 8
Buckingham en Holland . Het eerste weegt 65 mark zeven once drie engels en kost op basis van ... gld., het fatsoen kost op basis van 19½ st. en 30 st. per once 790 gld. 14½ st. en met de ... Het tweede lampet weegt 33 mark twee once vier engels en kost 9.716 gld. 6 st., voor het fatsoen ... st. Merou krijgt daarenboven 150 gld. voor het wisselen en opnemen van geld en andere verplichtingen
06/01/1626, 1
Zijn verzoek om kwijtschelding is geen zaak voor de Generaliteit en moet terugverwezen worden naar de provincie Utrecht .
06/01/1626, 3
dupliek zal aan de tegenpartij ter hand worden gesteld en beide partijen zal worden gelast hun stukken te leveren.
06/01/1626, 6
Jacob Janssen van Diepenbeeck en Dirck Lamberts uit Eindhoven willen elk met paard en wagen van Eindhoven ... naar Maaseik gaan teneinde daar eerste levensbehoeften zoals koren, kalk, kolen en dergelijke te
06/01/1626, 9
als de weigering zes schepen van diens vloot te mogen kopen. Rantwyck , Duijck , en Haersolte ... en de RvS in de vergadering nader onderzocht en besproken aan de hand van ondertussen op schrift te stellen
06/01/1626, 10
akte van neutraliteit van de stad Goch en andere plaatsen mits binnen een tussen Z.Exc. en de ... Ook hierover zal morgen op de vergadering met Z.Exc. en de RvS nader worden gesproken.
08/01/1626, 1
De RvS zal om advies worden gevraagd over een uit naam van drost en gedeputeerden van Drenthe ... officieren van de Spaanse koning gerespecteerd en erkend dienen te worden.
08/01/1626, 2
advies worden gevraagd inzake het rekest van Cornelis Luijten Groen , pachter van een kwart van de konvooien en licenten, ... goederen geladen schepen en schuiten te laten passeren zonder eerst hun paspoorten en goederen te hebben gecontroleerd.
08/01/1626, 3
te kunnen visiteren en overige stappen te nemen tot profijt van de pachters en het land.
08/01/1626, 4
Met Z.Exc. en de RvS is beraad geweest over de brief van graaf Hendrik van den Bergh inzake de
08/01/1626, 5
hierheen zendt om musketten, forketten en bandeliers en ook corseletten en pieken te kopen ter ... bewapening van vijfduizend man met de verzekering dat HHM de koop en het transport van de wapens zullen
08/01/1626, 6
Sommelsdijck en Languerack schrijven d.d. Parijs 20 en 26 dec. 1625 over de tegenwoordige toestand aldaar en over de reacties ... op hun onderhandelingen. Z.Exc. en de RvS adviseren ter vergadering, maar er valt geen definitief besluit.
09/01/1626, 1
van Z.Exc. en de RvS zijn de brieven van Sommelsdijck en Langerack d.d. ... van Lodewijk XIII over het terugroepen van Hautain en de onder hem varende schepen. ... voor de toestand van het land. Na rijp beraad en met advies van Z.Exc. en de RvS ... over zes schepen conform het bovenvermelde, worden Essen en Noortwijck gecommitteerd. ... in Frankrijk is geschreven en dat zij erop vertrouwen dat het besluit Z.M. tevreden
09/01/1626, 2
gaan met de contributies als de dertiende penning, waaruit zij voor en na het Bestand zijn betaald,
09/01/1626, 4
Jacobsz. Dogger , Hillebrand Gerbrandsz. Quast en Jan Pietersz. Esges - en ook ... geneigd deze gehuurde schepen te licentiëren en wil graag de intentie van HHM daarover vernemen.
09/01/1626, 5
jacht, bij Duinkerke is gestrand en gevangengenomen. Zij verzoekt HHM de uitwisseling van gevangenen ... te regelen. Aangezien op dit punt al op 20 en 29 dec. 1625 een besluit is genomen zal
09/01/1626, 7
Joris Fortsen om Roosendaal en ook andere plaatsen onder sauvegarde toe te staan gewas en handwerken ... naar deze landen te brengen en er levensmiddelen te halen. Aangezien dit direct strijdt
09/01/1626, 8
. Antwerpen en Verwer is verzocht de declaratie te onderzoeken en daarvan rapport te doen.
09/01/1626, 9
, burgemeester van Zutphen, over de uitdieping van de Rijn en de IJssel bestudeerd. Zijn bedoeling ... Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan IJsseloord en voorts vanaf de IJssel tot ... vijf voet en een stroombreedte van 30 roeden of meer wordt gehouden. Deze diepte en breedte zal ... gld. ontvangt, de ene helft nu en gedurende zijn werk aan de berekeningen, de andere helft na het ... Indien tussen Cothen en Kampen enige ondiepten mochten ontstaan, moeten die (als besproken door

Volledige tekst Meer opties..