17894 resoluties gevonden.

Gezocht op: van (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  van

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 3
Mattheüs Capoen verzoekt te mogen opvolgen in de vacature van controleur van de konvooien en licenten te Vlissingen . ... De Zeeuwse Admiraliteit zal geschreven worden een dubbeltal te nomineren dan wel HHM op de hoogte te stellen van de situatie.
13/01/1626, 4
met het op 5 jan. ontvangen advies van de Amsterdamse Admiraliteit ter hand van de ... Generaliteitsrekenkamer . Die moet Copal horen en HHM van advies dienen.
13/01/1626, 5
Beaumont rapporteren dat de afgezanten van de Engelse koning tevreden zijn met de insertie van ... de clausule over de verkoop van de juwelen. De Amsterdam se magistraat zal dit worden bericht met daarbij
13/01/1626, 6
Willebort verzoekt remissie van de beschuldiging door de Rotterdamse Admiraliteit dat hij niet ... op de kust is gebleven. Op last van Joachimi heeft hij van Wight naar Amsterdam een met ... geschut geladen schip gekonvooieerd. HHM zullen Z.Exc. in kennis stellen van het rekest
13/01/1626, 7
Hollantschen Apocalypsis. Vrijmoedelijck uytgheleet. Door Pambo Verimundima [ps. van Carolus Scribanius ... heren van Holland is verzocht de schrijver, drukker of verkoper van het boekje te achterhalen door ... een ten laste van de Generaliteit komende premie voor de informant ter beschikking te stellen.
13/01/1626, 8
Op aanhouden van de misnoegde participanten van de VOC wordt hun op 27 okt. 1625 gepresenteerde rekest ... gelezen. Zij wensen zowel de bij uitbreiding van het octrooi toegestane vier hoofdparticipanten in de Kamer ... Amsterdam te verkrijgen als ook een verklaring van de dependentie en kwaliteit van die hoofdparticipanten conform ... de situatie in Middelburg , Hoorn en Delft . Na lezing van het antwoord van de Amsterdamse ... en antwoord met het octrooi en zijn uitbreiding te overleggen om daarvan verslag van te doen.
13/01/1626, 9
Johan Danckarts verzoekt voorschrijven bij de VOC ter verkrijging van de verering met stukjes satijn en
13/01/1626, 10
De Bie is ontboden en aangezegd dat HHM graag zouden zien dat de RvS de zaak van de gevangenen ... blijft volhouden, terwijl hij volgens andere gevangenen de voornaamste oorzaak van de muiterij is geweest,
13/01/1626, 11
Gelezen wordt de door hofmeester Johan de Mortaigne ingeleverde declaratie van de kosten van het defroyement van
13/01/1626, 12
Op grond van het rapport van de gedeputeerden volgen HHM het advies van de RvS d.d. 9 dec. 1625 inzake ... de betaling van het regiment in dienst van de Deense koning . De RvS zal de betaling in korte maanden van ... zijn kapiteins belast met het houden van een wagen willen HHM hierover nader advies van de RvS.
14/01/1626, 1
De memorie en het antwoord [van 13 jan.] worden ter informatie naar Sommelsdijck en Languerack gestuurd. De griffier zal ... Manmaker schrijven te regelen dat de bode van HHM drie of vier dagen voor die van D'Espesses naar Frankrijk gaat.
14/01/1626, 2
Gelezen is het verzoek van de pachters van het kwart van de konvooien en licenten om uitsluitsel over de eerder ... de verhoging van de lasten der Noordvaarders, over het tekenen van de binnenlandse paspoorten en ook over het verkrijgen ... van een akte voor een van hun deelgenoten om in Zeeland de kantoren te mogen visiteren. Er ... valt nog geen besluit aangezien de gedeputeerden van Holland de zaak eerst nader willen onderzoeken.
14/01/1626, 3
De Amsterdamse Admiraliteit zal advies worden gevraagd over een ander rekest van dezelfde pachters,
14/01/1626, 4
Aangaande het gisteren behandelde rekest van Wilbort Leendertsz. laten HHM de beslissing over aan Z.Exc.
14/01/1626, 5
Op het door de Amsterdam se magistraat met voorschrijven ondersteunde rekest van Abraham Ablijn is besloten Haultain ... te schrijven dat hij diens op de rede van La Rochelle ongegrond in beslag genomen schip en goederen restitueert.
14/01/1626, 6
Op verzoek van kapitein Jeronimus Bovetis zullen HHM Joachimi schrijven te bevorderen dat zijn kleinzoon ... Cornelis van Berchem met zijn goederen wordt vrijgelaten. Hij is schrijver op het schip van Lieven Daniëlsz. ... dat onlangs uit de Straat van Gibraltar terugkeerde en door de Engelsen is aangehouden.
14/01/1626, 7
De weduwe van Johann van Gymnich beklaagt zich over Jacobus Medenbachius die onder ... voorwendsel van haar onbekende vonnissen het huis met de roerende goederen te Mörmter door ... soldaten van Rees heeft doen plunderen. Zij verzoekt in haar vorig bezit te worden hersteld.
14/01/1626, 8
HHM hebben het journaal van Marinus Hollaer , lopend van 24 dec. 1625 tot 1 jan. 1626, ontvangen ... en zullen Z.Exc. ervan in kennis stellen. Bij het bezoek van de gecommitteerden van de Admiraliteiten ... zal dan nader gesproken worden over het beter uitrusten en bemannen van de schepen van oorlog.
14/01/1626, 9
Hendrick Koercamps uit het graafschap Ravensberg verzoeken om vrijlating van
14/01/1626, 10
Op verzoek van de graaf van Oldenburg wordt hem toegestaan voor zijn eigen behoefte twintigduizend vierdraad lonten hier vandaan ... te halen, voor driekwart vrij van licent en op voorwaarde dat zij niet naar een andere plaats worden vervoerd.
14/01/1626, 11
Over het verzoek van predikant en kerkenraad te Ginneken en Bavel onder de Baronie van Breda ... om subsidie voor de bouw van een onderkomen voor de godsdienstoefening zal de RvS om advies gevraagd worden.
14/01/1626, 12
Halewyn en Van der Meer doen verslag van hun besprekingen over het overmaken van de ... penningen voor het aan de Deense koning gestuurde regiment waardoor momenteel de lening van ... de 67.000 gld. op het Franse subsidie niet wordt nagekomen. Voorgesteld wordt Pieter van Beeck ... Besloten wordt Halewyn en Van der Meer toe te staan het akkoord over het overmaken van ... het geld te sluiten; de gedeputeerden van Holland beraden zich nog op de rest.
14/01/1626, 13
D'Espesses verzoekt om een oorlogsschip voor het vervoer van Franchiotti naar Frankrijk.
14/01/1626, 14
Het besluit van 12 jan. over het verzoek uit Terheijden en Teteringen wordt geresumeerd. ... HHM staan het halen van hout, steen, kalk en kolen en andere materialen uit Dordrecht toe ... voor zover benodigd voor de opbouw van de afgebroken huizen en schuren. Een en ander gebeurt op Bosch' ... licent op voorwaarde dat de materialen nergens anders terechtkomen en op vertoon van een akte van ... de schout of secretaris aan de licentmeester. Aan die van Waalwijk zal eenzelfde akte worden
14/01/1626, 16
zullen de rekesten tot betaling van de regimenten Bouillon en Candale en van
14/01/1626, 17
Op nader aandringen van Johan van der Veecken de vastenkost te mogen uitvoeren voor de keurvorst van Keulen ... kunnen HHM niet ingaan zolang de vijand in strijd met de constituties van het rijk de handel blokkeert.
14/01/1626, 18
Joachimi schrijft d.d. Windsor 12 dec. 1625 en stuurt een declaratie mee van door hem op grond van zijn functie gemaakte kosten
15/01/1626, 1
De RvS heeft 13 jan. advies uitgebracht over de remonstrantie van drost en gedeputeerden van Drenthe d.d. ... 8 januari. HHM besluiten conform dit advies dat de Raad de officieren van de vijand alom zal waarschuwen ... zowel de bewuste bepaling in de sauvegarde van Drenthe te veranderen als af te zien van de clausules die ... zij in de sauvegardes van Twente over de dorpsrechters aldaar hebben aangebracht. Zo niet, dan zullen ... gelijke bepalingen in de eerste te verstrekken sauvegarde van deze zijde voor het kwartier van Roermond
15/01/1626, 2
Aan het verzoek van de Rotterdamse magistraat om kopie van de genomen informatie inzake de Admiraliteit te Rotterdam wordt alsnog niet voldaan.
15/01/1626, 3
Carel van Gelder heeft een declaratie ingeleverd voor de verteringen van de Deense gezanten van 4.632 gld. boven de ... kosten van de huisvesting, terwijl het gebruik van linnen- en beddengoed op ten minste 20 gld. per dag gerekend moet worden.
15/01/1626, 4
d.d. 16 dec. 1625 inzake de akte expectatief voor Buccleugh . Het rekest van
15/01/1626, 5
Halewyn en Matelief gaan op verzoek van de afgezanten van de Engelse koning naar Amsterdam ... om magistraat en particulieren aan te zetten tot de realisatie van de lening op de Engelse juwelen.
15/01/1626, 6
de kroon getrokken; de wissel van 1.000 gld. is door Latfeur , Calandrini en Van der ... De heren van Holland wordt gevraagd de wissel te betalen in aftrek van hun consenten.
15/01/1626, 7
Naar aanleiding van haar advies d.d. 14 jan. is goedgevonden dat de Rotterdamse Admiraliteit recht en justitie pleegt in de zaak van Richart Giffart .
15/01/1626, 8
d.d. 14 jan. of op grond van het plakkaat van 22 juli 1625 een premie mag worden genomen van een Engels ... schip dat door een van de oorlogsschepen is bevrijd van de Duinkerkers. HHM zullen ... van de vijand is geweest, de kapitein van het oorlogsschip blij mag zijn [conform het plakkaat] te worden behandeld ... als ingezetene van de Republiek. De Admiraliteit moet de zaak naar recht en billijkheid afhandelen.
15/01/1626, 9
De Bewindhebbers van de VOC zenden d.d. Amsterdam 8 jan. hun antwoord op de klachten die de Engelsen 8 dec. 1625 aan
15/01/1626, 10
Commies Van der Haer zet uiteen waarom de RvS nog niet definitief heeft beslist over de door de ... heren van Zeeland ter liquidatie aangebrachte kosten die Mansfeld weigert voor zijn rekening ... kosten voor het hoge aantal zieke en arme soldaten van Mansfeld doen passeren. Van deze gedocumenteerde ... posten zal een staat gemaakt worden waarmee het bedrag teruggevorderd kan worden van D'Espesses .
15/01/1626, 11
Van der Haer rapporteert voorts dat, hoewel zij daartoe ernstig zijn verzocht, de Kleef se raden weigeren
15/01/1626, 12
Commies Schade rapporteert dat de compagnie van kapitein Villetard d.d. Zaltbommel ... van deze verzwakking doen achterhalen om naar bevind van zaken en in landsbelang te handelen.
15/01/1626, 13
de pachters van het vierde part van de konvooien en licenten over de [eer]gisteren verzochte punten.
15/01/1626, 14
Halewyn en Van der Meer doen verslag van hun gesprek met Brasser over de betaling van het regiment ... voor de periode die nog rest van de drie maanden dat het regiment naar Denemarken is gezonden.
15/01/1626, 15
Willem Muilman c.s. verzoeken steun voor de restitutie van hun door de Engelsen genomen schip en goederen. HHM zullen Joachimi schrijven zich hiervoor in te spannen.
15/01/1626, 16
Van de Zeeuwse Admiraliteit is een brief d.d. 10 jan. ontvangen waarin haar argumenten tegen de generale ... uitwisseling van gevangenen zijn vermeld. Z.Exc. zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
15/01/1626, 17
De RvS adviseert voor het onderhouden van een wagen voor elk van de compagnieën in dienst van de Deense koning 45 gld. per
15/01/1626, 18
en fiscaals in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken kopieën van respectievelijk de instructie ... en secretarissen van de Admiraliteit vanouds hebben gediend, het daaropvolgende reglement van 19 ... nieuwe commissies alsmede de namen van de raden ter Rotterdamse Admiraliteit van de afgelopen zes jaar. Ook ... bijbehorende documenten van de comptabele officieren van de Admiraliteit. Bovendien willen zij generale toegang ... zaak van belang zijnde boeken, registers, stukken en papieren die zich bevinden in de colleges of onder
15/01/1626, 19
Het advies van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. Rotterdam 8 jan. inzake het rekest van Oudenbosch ... d.d. 18 en 21 okt. 1625 luidt dat men de ingezetenen van beide plaatsen mag toestaan enige van hun ... schepen te gebruiken achtereenvolgend van de ene naar de andere partij. Als het ene schip is gearriveerd ... aan deze zijde van schans Blaak , mag het andere schip weer richting Oudenbosch en Standdaarbuiten ... varen. Tegen mogelijk misbruik van hun schepen door soldaten of matrozen moet opgetreden worden.
16/01/1626, 1
Antwerpen en Oosterzee zullen het advies van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 15 jan. over het rekest van Copal onderzoeken en erover beslissen.
16/01/1626, 3
zij anderen polsen, maar niet nadat is geprobeerd wat Pieter van Beeck zou kunnen leveren.
16/01/1626, 4
personen naar de kust van Vlaanderen sturen om daar te onderhandelen over de vrijlating van ... spreken en hem in kennis stellen van de gisteren ontvangen brief van de Zeeuwse Admiraliteit .
16/01/1626, 5
Noortwijck , Beaumont , en Schaffer zullen de op 14 jan. ontvangen brief van Haga bespreken met de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië .

Volledige tekst Meer opties..