17894 resoluties gevonden.

Gezocht op: van (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  van

Zoekopdracht aanpassen
16/01/1626, 6
De rekening van de vloot van L'Eremite zal worden afgedaan voor het eind van februari aanstaande. De contributies van respectievelijk
16/01/1626, 7
De RvS zal worden gemaand tot het opnemen en vereffenen van de rekeningen van zowel degenen
16/01/1626, 8
De RvS zal worden gemaand tot het inleveren van het ontwerp voor een aangepaste instructie van zijn commiezen van de finantie zoals is besloten op 22 april 1624.
17/01/1626, 1
brief van de Zeeuwse Admiraliteit wil Z.Exc. toch twee bekwame personen naar de kust van Vlaanderen ... sturen om een algemene uitwisseling van gevangenen te bewerken. Het kwartier ter zee ... aan de Zeeuwse Admiraliteit verzoeken iemand van daar met deze opdracht naar de kust te sturen.
17/01/1626, 2
Hendrick van Holtrop , ridder van de Duitse Orde en commandeur van de heerlijkheid Gemert, verzoekt enige ... ingezetenen van Gemert zelf hebben ingediend, zal een gelijkluidende apostille worden gesteld.
17/01/1626, 3
schrijft d.d. Stockholm 7 maart 1625 ten gunste van justitie voor Egidius van den Hecken
17/01/1626, 4
Isaac Massa verzoekt zijn ideeën, die de handel van de gewesten zouden kunnen bevorderen, aan enige gecommitteerden
17/01/1626, 5
zijn vroegere ambten weer te mogen uitoefenen en vraagt een genadige beslissing over het uitkeren van het hem
17/01/1626, 6
Het rekest van Bernt Tapkens is gelezen. Er wordt nog geen besluit genomen.
17/01/1626, 7
Carl van Cracou heeft de eed afgelegd op de op 20 dec. 1625 vastgestelde commissie en de instructie.
17/01/1626, 8
De ingelanden van Ossenisse , Hontenisse en de polder van Namen in Hulsterambacht ... van het door de Zeeuwse Admiraliteit opgelegde verbod het eigen gewas op de markt van
17/01/1626, 9
en dat de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege zich bij de pachters
17/01/1626, 10
schuiten op de Maas 's nachts onder [controle staan van] de forten of de oorlogsschepen.
17/01/1626, 11
De betaling van de eerste maand voor het op 16 nov. naar de Deense koning gezonden regiment ... gesloten contract worden opgenomen met uitdrukkelijke vermelding van het bedrag van 16.000 ... rijksdaalder of ongeveer 40.000 gld. De RvS krijgt een kopie van het contract om Aissema ... op de hoogte te stellen van de betaling van het geld te Hamburg onder recepisse.
17/01/1626, 12
De pachters van de polder Bloemendaal en Nassaupolder dringen via de heren van Holland nogmaals aan op het toestaan van
17/01/1626, 13
en Haersolte hebben de op schrift gestelde punten van de pachters van het vierde part van
17/01/1626, 14
Willem Codwel , de hofmeester van Carleton , heeft betaling verzocht van 924 gld. voor het scheepstransport van diens huisraad ... naar Engeland . De heren van Holland wordt verzocht te betalen, conform de resolutie van 4 en 12 dec. 1625.
19/01/1626, 1
Commies Schade bericht dat hofmeester Mortaigne voor het defroyement van ambassadeur Morton
19/01/1626, 2
bij het advies van de RvS van 16 jan. over het rekest van bestuur en overgebleven ingezetenen van Oudenbosch ... worden beoordeeld op grond van een in te leveren lijst van inwoners inclusief hun behoeften.
19/01/1626, 3
Het advies van de RvS van 16 jan. over het rekest van de vijf Zuid-Hollandse dorpen luidt dat zij ... van Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe . In het terughalen van hun in veiligheid gebrachte graan en ... binnen een bepaalde termijn. HHM besluiten dat de dorpen de helft van de goederen op de ... maar het halen van de goederen mag vrij en tot de laatste dag in februari plaatsvinden.
19/01/1626, 4
Thesaurier-generaal De Bie en Van der Haer zijn ontboden en is medegedeeld dat dit ... in strijd is met het plakkaat van retorsie en dat HHM dus verwachten dat de akte wordt ingetrokken. ... De dorpen die onder Breda ressorteren is tot nu toe het halen van levensbehoeften uit deze landen ... geweigerd. Zij staan echter nog onder het gezag van HHM en ook worden de predikanten nog gehandhaafd en ... zijn de akten van jurisdictie niet opgegeven. De Bie zal de kwestie met Z.Exc. bespreken.
19/01/1626, 5
In zijn advies van 17 jan. laat de RvS het verzoek van Ketler om de compagnie van zijn zoon weer ... op tweehonderd man te stellen ter discretie van HHM. Met een besluit wordt nog gewacht.
19/01/1626, 6
Op verzoek van Adriaen Claesz. van de Graeff en compagnie, kooplieden te Amsterdam en eigenaars van goederen
19/01/1626, 7
HHM zullen de WIC te Amsterdam aanraden gunstig te beslissen over het verzoek om bijstand van de weduwe van Henrick Penner
19/01/1626, 8
Naar aanleiding van het dringend verzoek van de reders in het Noorderkwartier zal aan de ... over de uitwisseling van de gevangenen hetzelfde worden geschreven als aan die van Zeeland ... . De naar de kust van Vlaanderen te zenden bekwame persoon moet eerst naar ... tot rasparbeid worden gedwongen, met alle gevolgen van dien voor de gevangenen uit deze landen.
19/01/1626, 9
Naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 8 nov. 1625 zendt Ernst Casimir d.d. Groningen 30 dec. ... 1625 het antwoord van graaf Hendrik van Nassau d.d. Dillenburg 9/19 december. Hij bericht
19/01/1626, 10
Cracou krijgt een voorschot van een derde deel van het eerste jaar van zijn traktement als commissaris ... in de Sont en 150 gld. voor het opbreken van zijn familie. Hij wordt met ingang van
19/01/1626, 11
De Zeeuwse Admiraliteit zendt met haar schrijven van 15 jan. zowel aan HHM als aan het College gerichte ... brieven mee van Marinus Hollaer . De 22-koppige bemanning van een door het jacht van Hackelaer veroverde ... egboot van Duinkerke is aan boord gebracht van het schip van Allert Thomassen . De officieren van ... worden geschreven dat zij hun kapiteins strikt gelasten het recht van voetspoeling te gebruiken.
19/01/1626, 13
zij mee enige kooplieden te hebben gevonden die tegen 8% 67.000 gld. willen verschaffen en dat Van
19/01/1626, 14
Christian van Brunswijk bevestigt d.d. 8 dec. 1625 de ontvangst van de voor hem uitgevoerde ... wapens. Het schrijven dient ter zuivering van de borgstelling door Louis de Geer .
20/01/1626, 1
Anthoine Barbier uit Lyon krijgt op verzoek van de Franse ambassadeur een gratis paspoort om door vijandelijk gebied naar deze provincies te kunnen reizen.
20/01/1626, 2
De hertog van Palts-Neuburg beantwoordt d.d. München 21 dec. 1625 de brief van HHM d.d. 25 nov. 1625 over de executie van de landen ... van Gulik [Jülich] . De brief zal ook overhandigd worden aan de RvS om, na overleg met Z.Exc., daarover te adviseren.
20/01/1626, 3
betaling van 100.000 gld. die hij voor een half jaar heeft geleverd. Halewijn , Van der Meer
20/01/1626, 5
Franco van Burgersdijck , professor in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit, krijgt gedurende ... zeven jaar octrooi op het drukken van zijn Institutionum logicarum libri duo Franconis Burgersdicii
20/01/1626, 6
, cipier van de Voorpoort van het Hof van Holland, verzoekt geld voor het onderhoud en de verzorging van de gevangenen
20/01/1626, 7
De remonstrantie van Pieter van Blanckeroort , geweldige van de schepen die in Zeeland binnenlopen, over wat hij ... in Goedereede heeft gedaan inzake het doen uitvaren van de schepen, wordt gelezen maar vereist geen resolutie.
20/01/1626, 8
vervoerd te worden. Hij hoefde slechts het recht van konvooi en de kosten te betalen. Van ... de toegang verwerven tot het middel van de reformatie. Omdat volgens de instructie van ... besproken als de afgevaardigden van de ontboden Admiraliteiten zijn aangekomen. De heren van ... van de binnenlandse paspoorten en het visiteren van de schepen door de ambtenaren van de pachters, ... van de fraude, gepleegd op de kust van Friesland en door de sluizen van Kolhorn ,
21/01/1626, 1
Bourmania legt de eed af als raad van State en belooft zich te zullen gedragen als een vroom patriot.
21/01/1626, 3
De Bie , Schagen en Beaumont zullen de remonstrantie van Johan van der Veeken onderzoeken ... en verslag uitbrengen. Hij verzoekt de ingezetenen van Luik toe te laten tot de handel met de ingezetenen van ... de contribuerende steden en ook de uitvoer van hun goederen en gewas naar nabijgelegen steden toe te staan.
21/01/1626, 4
HHM blijven bij hun resolutie van 14 jan. inzake het nader verzoek van die van Waalwijk hun levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.
21/01/1626, 5
De op Antwerpen reizende boden verzoeken toestemming voor een nieuwe reis en voor de komst van de drie Antwerpse boden hierheen,
21/01/1626, 6
Agent Bilderbeeck heeft geschreven dat hem in veertien dagen geen brieven van lager gelegen plaatsen ter hand zijn gesteld ... omdat de vijand de correspondentie schijnt te willen belemmeren. Als tegenmaatregel zou de post van Antwerpen
21/01/1626, 7
Op diens verzoek zal Pithaen het antwoord van Haen ter hand gesteld worden om daarop ... binnen vier S.G. 3185 vermeldt een termijn van veertien dagen dagen te reageren.
21/01/1626, 9
De dolerende participanten verzoeken om een afschrift van het antwoord van de Bewindhebbers van ... de VOC . HHM stellen het verzoek in handen van de gecommitteerden in deze zaak.
21/01/1626, 11
In een brief van 14 dec. 1625 verzoekt het stadsbestuur van Hamburg zijn burgers en schipper Hendrick ... de Bewindhebbers van de WIC te Amsterdam gegeven om HHM nader over de omstandigheden te berichten.
21/01/1626, 12
De RvS d.d. 17 jan. adviseert negatief over het verzoek van predikant en kerkenraad te Ginneken en
21/01/1626, 13
Halewijn c.s rapporteren dat alleen Govert Brasser hier is. Hij heeft toegezegd zijn broer Joost te schrijven over de voortzetting van de lening van 100.000 gld.
22/01/1626, 1
schrijft d.d. 14 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 10 jan. dat hij op advies van ... de paspoorten niet heeft getekend en dat hij dient op commissie van die van Zeeland. HHM ... in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.
22/01/1626, 2
Conform het advies van de RvS d.d. 20 jan. mogen de pachters hun levensbehoeften op Bosch' licent en volgens een lijst ... uit de Republiek halen. HHM zullen dit, mochten zij daarom verzoeken, om speciale redenen ook toestaan aan die van Dongen
22/01/1626, 3
Abraham Jennes dringt aan op teruggave van de hem door kapitein Canonick ontnomen 86 tonnen buskruit en ... gevonnist zou zijn. HHM vragen dit College inlichtingen, zijn advies en een kopie van het vonnis.

Volledige tekst Meer opties..