17894 resoluties gevonden.

Gezocht op: van (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  van

Zoekopdracht aanpassen
10/05/1630, 21
Ter vergadering dient Henrick van Eck , commies-generaal over de konvooien en licenten, zijn declaratie in van reiskosten
11/05/1630, 1
HHM resumeren de mededeling van de RvS op 3 mei. De ontvanger-generaal mag ter aflossing van de door ... enkele particulieren teruggevorderde leningen de helft van het geld gebruiken dat door de provincies ... is toegezegd en merendeels al in baar geld is opgebracht voor de fortificatie van Büderich en Ruhrort ... door geld uit de staat van suppletie of anderszins. De provincies die reeds geld hebben verschaft ... fortificaties, mogen daarvoor niet voor een tweede maal worden benaderd. De gedeputeerden van
11/05/1630, 2
nog een voorschrijven aan de Grote Raad van Schotland en de kanselier van Schotland . Hij ... De griffier van HHM zal bij de suppliant informeren in welke staat het proces tegenwoordig is.
11/05/1630, 3
Arnhem en Bruninxs melden ter vergadering conform de resolutie van HHM van 4 mei van ... plan zijn te vertrekken naar de vergadering van de Heren Negentien van de WIC . Zij geven HHM ... hun voor hun vertrek door middel van een instructie te gelasten op het punt van de paapse religie ... en het toelaten van de beoefening ervan, de priesters en andere religieuzen, alsmede ... de joden en hun godsdienst in de stad Olinda en in andere plaatsen van Pernambuco
11/05/1630, 4
Griffier Musch rapporteert dat hij de resolutie van HHM van gisteren heeft overhandigd aan ... Z.Exc. om dienovereenkomstig enkele heren uit de vergadering van HHM alsmede uit de RvS bij hem ... met hen het rapport van de uit Friesland teruggekeerde Essen en Van der ... benoemen voor deze bespreking Essen, Noortwyck , Van der Dusse, Beaumont , Rode , Rutenberch
11/05/1630, 5
Elias Trip , koopman te Amsterdam wordt een paspoort verleend voor de uitvoer naar Zweden van ... ten behoeve van de koning van Zweden , op voorwaarde van betaling van 's lands
11/05/1630, 6
Het verzoek met een aanbeveling van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 7 mei, van Reijer
11/05/1630, 7
Vosbergen vervolgt en besluit zijn rapport over de ambassade naar de keurvorst van Keulen
11/05/1630, 8
De brief van de RvS d.d. 8 mei wordt geresumeerd. Deze betreft de fortificatie en proviandering ... van de steden 's- Hertogenbosch en Wezel . HHM machtigen de RvS om in allerijl op de ... van die stad. Daarnaast moet de RvS op het krediet van het land voor zes maanden levensmiddelen ... voor de twee steden. Ondertussen zal men het resultaat afwachten van het schrijven van HHM van
11/05/1630, 9
De erfgenamen van wijlen Arent van Seller , in zijn leven burgemeester van de stad Nijmegen, hier te ... op de bede van Brabant, hebben twee afzonderlijke renten, een van 800 en de ander van 62 gld. 10 ... verzoek om informatie en advies aan de superintendenten en de ontvanger van de bede van Brabant overhandigen.
11/05/1630, 10
De Bye en andere gedeputeerden van HHM hebben een ontwerp van een compagnie onderzocht. ... voor deze compagnie te Vlissingen octrooi aan. In de vergadering van HHM zal
11/05/1630, 11
HHM horen de verklaring van de gedeputeerden van Holland over de ambassade naar Moskovië . ... naar Archangel vertrekken. De gedeputeerden van Holland en Friesland zullen elk een
11/05/1630, 12
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 2 mei. Zij ... plakkaat van HHM van 30 nov. 1628 en hun aanschrijving van 21 maart. Getracht werd deze rogge ... te Stavoren afgegeven was. De advocaat-fiscaal is op grond van het plakkaat ... over de rogge zich precies te houden aan het plakkaat van 30 nov. 1628. Indien de eigenaar van de rogge ... die als ambtenaar van het land geen onwetenheid van het genoemde plakkaat kan of mag voorwenden.
11/05/1630, 13
De declaratie van reis- en verblijfskosten van Henrick van Essen en Ewout van der Dussen met dienaars en een bode, voorgeschoten tijdens
11/05/1630, 14
declaratie getoond van reiskosten en vacaties van Dirck Abbas , commies-generaal in het bereizen van de kantoren ... met ingang van 9 april 1628 tot 10 mei 1630. Na onderzoek van de declaratie wordt deze vastgesteld
12/05/1630, 1
Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 1 mei. Er wordt geen resolutie genomen.
12/05/1630, 2
Ontvangen is een brief met berichten van vice-admiraal Quast , geschreven op Den Hollantschen ... Thuyn in de Hoofden [Nauw van Calais] d.d. 8 mei. Er wordt geen resolutie genomen.
12/05/1630, 3
Ontvangen is een brief van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland d.d. Middelburg 6 mei, met ... het verzoek aan HHM de Staten van Utrecht opdracht te geven tot betaling van de door de ontvanger-generaal ... afgegeven assignatie van hun contingent in het tweede miljoen. Er wordt geen resolutie genomen.
13/05/1630, 1
van reiskosten en vacaties getoond van Jacob Olf de Jonge, commies-generaal van de ... konvooien en licenten voor het bereizen van de kantoren over de periode 10 mei 1629 tot 10 ... mei 1630. Het bedrag van deze declaratie wordt vastgesteld op 561 gld. en 1
13/05/1630, 2
Ontvangen is een brief van mr. Pieter Crap , advocaat-fiscaal in de Admiraliteit in het Noorderkwartier ... d.d. 11 mei en de staat van het recht van de konvooien en licenten over de inkomende en ... die ressorteren onder dit College . Deze zullen ter griffie van HHM worden bewaard.
13/05/1630, 3
Theunis Dirxsz. van Wel van wiens geheime diensten eerder gebruik is gemaakt, wordt uit mededogen
13/05/1630, 4
Ontvangen is een brief met berichten van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 16 maart. Er wordt geen resolutie genomen.
13/05/1630, 5
Ontvangen is een brief van de heer van Oosterwyck d.d. Venetië 26 april, met verschillende bijlagen met berichten. Er wordt geen resolutie genomen.
13/05/1630, 6
Ontvangen is een brief van kapitein-commandant Homaecker d.d. fort Liefkenshoek 10 mei, met berichten ... over het voornemen van de vijand een aanval te ondernemen op de stad 's- Hertogenbosch . Er wordt ... geen besluit genomen aangezien Z.Exc. naar aanleiding van een gelijk bericht al maatregelen heeft getroffen.
13/05/1630, 7
Clant om zich morgen ter vergadering van de Staten van Holland te vervoegen. Hun ... tot prompte betaling van hun quote in de 400.000 pond, in mindering op de legerlasten. ... Dit alles staat in het teken van de voorbereidingen van het oprukken van het leger.
13/05/1630, 8
De gedeputeerden van de provincie Holland worden ertoe aangespoord er bij hun principalen , momenteel op ... de landdag bijeen, op aan te dringen HHM te adviseren over de verantwoording van de vijf speciën.
13/05/1630, 9
opgestelde en op 16 maart ontvangen advies van de RvS over het verzoek van de ingelanden van ... , gelegen onder Steenbergen , alsmede het verzoek van die van Halsteren onder ... Bergen op Zoom . De verzoeken van deze partijen zullen met het advies en de bijbehorende ... en thesaurier-generaal Van Goch . Daarvan zal rapport moeten worden uitgebracht.
13/05/1630, 10
Met de eerste gelegenheid zal in de casuspositie van de zaak worden getreden.
13/05/1630, 11
Conform de resolutie van 11 mei horen HHM het rapport van hun gedeputeerden. Zij hebben met Z.Exc. ... overlegd over het rapport van Essen en Van der Dusse die uit Friesland zijn teruggekeerd. ... en vertragen van de aanvaarding en betaling van de repartitie van oude schulden van de Admiraliteit ... en het aanzuiveren van de consenten te water, alsmede het voldoen van de quote ... de twisten tussen de leden van de provincie Friesland over het vinden van de middelen
13/05/1630, 12
van de besprekingen met Z.Exc. het verzoek te hebben onderzocht van de ambassadeur van ... Venetië d.d. 9 mei, om ten dienste van zijn principalen in Oost-Friesland twee regimenten ... te schepen op de binnenwateren van deze staat. Ze voegen daaraan toe dat Z.Exc. van oordeel ... Beaumont , die de overwegingen van Z.Exc. heeft gehoord, zal een conceptreglement opstellen.
13/05/1630, 13
Ontvangen is een brief van de Staten van Groningen d.d. Groningen 25 april. Zij verzoeken HHM de bisschop van Osnabrück aan te sporen ... de brief van HHM van 6 dec. 1629 te beantwoorden, die ten gunste van ritmeester Boijocke van der Wenge is geschreven.
13/05/1630, 14
HHM lezen het verzoek uit naam van Cornelis Claesz. Pietaels in een briefomslag door een onbekend ... persoon ter vergadering van HHM ingediend. Het betreft het maken van een goede doorvaart ... nabij Tønder naar Flensburg , van de Noordzee tot de Oostzee . Daar is een rivier ... 800 roeden na vanuit de Noordzee in de Oostzee komt. Door de gedeputeerden van
13/05/1630, 15
Het concept betreffende het regelen en innen van de consenten van de provincies zal in aanwezigheid van de RvS worden geresumeerd.
13/05/1630, 16
om daarna decharges te kunnen laten uitgaan aan de provincies ten bedrage van 200.000 pond. Daaruit kunnen de renten grotendeels ... worden afgelost. De rest blijft ten laste komen van de extraordinaris ontvangsten van de ontvanger-generaal .
13/05/1630, 17
Hans van Selbach , ondermajoor te Wezel zonder traktement, verzoekt in plaats daarvan geappointeerd te worden onder de compagnie ... van ritmeester Casar . Dit verzoek zal voor een gunstig besluit aan de RvS ter hand worden gesteld.
13/05/1630, 18
Naar aanleiding van het verzoek van Margarita Balochi wordt haar vader Francois Balochi
13/05/1630, 19
HHM lezen het verzoek van Hendrick Hertman en Jan Huijgens . Zij hebben op 6 september ... beloofd een redoute te maken ter hoogte van de gracht bij Poll onder Wezel . Zij hebben daaraan ... een halve dag met hun arbeiders gewerkt. Ze zijn door de vijand verjaagd, met achterlating van ... enkele gereedschappen en levensmiddelen, bij elkaar ter waarde van 192 pond. Ze verzoeken een
13/05/1630, 20
Willem de Wint , heer van Crissensteyn, verzoekt om een voorschrijven aan de keurvorst van Keulen ... en de regering van Münster , in een zaak waarin HHM eerder aan de keurvorst en de regering ... hebben geschreven betreffende de successie van de vrouwe van der Ast ten gunste van wijlen ... de heer Ketteler , de partij van de suppliante. HHM gaan hier niet op in.
13/05/1630, 21
Aangaande het verzoek van de kapitein van het regiment van kolonel Haij , het verzoek van kapiteins ... Malaguet , Durefort en Croismaire , alsmede het verzoek van Rouillac en Tomas
13/05/1630, 22
weten dat hij per expreskoerier bericht heeft gekregen van de koning van Frankrijk ... gedeputeerden om te horen wat de heer ambassadeur naar aanleiding van het concept zal bekendmaken.
14/05/1630, 1
d.d. 19 aug. 1629. Hij wordt beloond met een gouden keten ter waarde van 1.700 gld. en een medaille ... bezet met negen diamanten. Voor zijn pensioen van 3000 gld. per jaar zolang hij het bevel over ... ordonnantie worden gedepêcheerd van 1.700 gld. voor [het maken van] keten en medaille.
14/05/1630, 2
De Staten van Holland nomineren in een vandaag te 's-Gravenhage geschreven brief de Edamse oud-burgemeester ... Marten Bouwensz. als raad ter Admiraliteit te Amsterdam in plaats van Jacob Pietersz. Mieusses
14/05/1630, 3
Voor Gersom Bucerus en Wilhelmus Baudartius zal ordonnantie worden gedepêcheerd van 550 gld. voor een halfjaar ... traktement (300 gld.), huishuur (150 gld.) en salaris van een kopiist (100 gld.), vervallen op 30 april.
14/05/1630, 4
De declaratie van commies-generaal Barnda van reiskosten en vacaties inzake de onder de Admiraliteit

Volledige tekst Meer opties..