30/01/1626

30 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Kanselier en raden van Palts-Neuburg vragen Düsseldorf d.d. 13 jan. een paspoort voor Frantz, vrijheer van Spierinck.
HHM staan dit toe.

2 De RvS wordt om advies gevraagd over het verzoek van de heer van Didem 25 paarden te mogen kopen voor de ingezetenen van zijn heerlijkheid.

3 Op het verzoek van Alexander van Munster uit Nijmegen en Gerrit van Broeckhuisen, handelaars in ossen, is toegestaan dat zij en andere ingezetenen van deze landen (indien zij daartoe een verzoek indienen) paspoort van de vijand mogen vragen om daarvandaan magere ossen in te voeren.

4 HHM staan op het rekest van Joseph Pallache toe dat zijn zoon David Pallache op eigen kosten en op paspoort van Z.Exc. naar Brussel gaat. Hij zal daar op verzoek van zowel de vijand als de gevangenen te Rotterdam de uitwisseling van de aan weerszijden te water gevangengenomen personen bevorderen.

5 Gedeputeerde Staten van Friesland verzoeken in een brief van 10 jan. aan de lijst van tegen de Duinkerkers te ruilen gevangenen toe te voegen: de te Oostende verblijvende Michiel Gabbes, burger en grootschipper uit Harlingen, Pieter Dirxen, stuurman uit Waterland, Simon Fredericxen en Aucke Hommes, respectievelijk hoogbootsman en bootsman uit Workum, Feijte Sijverts, timmerman uit IJlst en Buwe Pietersz. van Ameland.
HHM gaan akkoord.

6 Berck schrijft d.d. Venetië 19 dec. 1625. Hij stuurt een declaratie mee van hetgeen hij gedurende drie jaar voor het land heeft uitgegeven.
De Bije, Antwerpen en Haersolte zullen de declaratie onderzoeken en daarover rapporteren.
Dezelfde heren zijn gecommitteerd tot het visiteren van en rapporteren over de declaratie van Joachimi.

7 Van de door de Amsterdamse Admiraliteit genomineerde Andries Gabriëls en Thomas Janssen is laatstgenoemde verkozen tot controleur-generaal van het kantoor der konvooien en licenten te Weesp in plaats van de aldaar gestorven Pieter Claessen van Eck.

8 Op hun verzoek zal het op 17 april 1625 aan Marcus Janssen en Abraham Hendrixen verleende octrooi voor hun drijfveer niet alleen gelden voor waterwerken, maar ook voor koren-, vol-, olie-, papier- en andere molens.

9 Aangezien de magistraat van Amsterdam zich tegen zijn commissie verzet, verzoekt Barent Tapkens HHM hem commissie te geven als extraordinaris commies-generaal der konvooien en licenten over alle Admiraliteiten dan wel ten minste die van Rotterdam , Amsterdam en het Noorderkwartier .
De heren van Holland stellen hun advies uit en vragen om een afschrift.

10 Gelet op het advies van de RvS kennen HHM Anna Kirpatrick, weduwe van de in dienst van het land te Bergen op Zoom gesneuvelde kolonel Robert Henrisonne, 300 gld. per jaar toe gedurende haar leven.
De RvS wordt gemaand het traktement te betalen uit de gemortificeerde betalingen op de staat van oorlog.

11 De Amsterdamse balansmaker Guillaume de Neve krijgt gedurende twaalf jaar octrooi op de productie van allerhande soorten koperen pijlgewichten.

12 Elias Tael, Jan Boddens, Jan Kloock, Guillam de Neve, Daniel Hochepied en Abraham Coeschot, Amsterdamse burgers en kooplieden, krijgen voorschrijven aan de koning van Denemarken, Mansfeld en de magistraat van Hamburg teneinde hun door het volk van Mansfeld ontnomen goederen terug of vergoed te krijgen.

13 HHM zullen Sommelsdyck schrijven Hendrick Broen en zijn medereders van De Goude Leuw te helpen het geld te verkrijgen waarvoor zij dit schip hebben verkocht aan de gouverneur van Le Havre ten dienste van de Franse koning. Ook moet hij hun overige aanspraken bevorderen.

14 Famars schrijft d.d. Heusden 27 jan. in antwoord op het schrijven van HHM van 17 jan. dat hij alles doet om de fraude op het platteland te verhinderen. Hij stelt voor de dorpen in het Land van Heusden hun waren uitsluitend uit Heusden te laten halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.
In hetzelfde schrijven wordt gemeld dat die van Bokhoven en Heel grote schepen hebben en te Gorinchem vele goederen verlicenten waarmee de dorpen worden bevoorraad.
HHM sturen het Rotterdamse Admiraliteitscollege een extract en verwachten zijn reactie.

15 Halewijn en Schagen hebben het antwoord van de magistraat van Amsterdam besproken met Z.Exc. Hem lijkt het goed twee kapiteins uit te zenden die dan nieuw volk zouden kunnen aannemen.
HHM willen met Z.Exc. bespreken of het niet beter zou zijn volk uit de compagnieën te trekken dan wel hele compagnieën van het land daartoe te nemen.

16 Aangezien de Admiraliteiten geen schepen beschikbaar stellen, besluiten HHM de WIC twee schepen te laten huren op kosten van het land. De schepen vervoeren de soldaten naar Puerto Rico en keren dan terug.