09/03/1626

09 - 03 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

11 Haultain doet, onder verwijzing naar zijn ingeleverde verbaal, ter vergadering verslag van zijn reis naar La Rochelle in dienst van de koning van Frankrijk. Hij voegt nog toe dat de kapiteins levensbenodigdheden hebben ontvangen volgens de door hem overhandigde lijst en dat zij elk 100 en 50 pistoletten voor de schepen respectievelijk de jachten hebben gekregen, nog te korten op de kapiteins. Hij heeft pas in januari de brief van HHM d.d. 20 okt. 1625 ontvangen en op 26 jan. hun brief d.d. 3 dec. Het bericht van zijn vertrek d.d. 27 jan. bereikte de koning in Parijs binnen 48 uur en op 3 feb. kon hij bij gunstige wind zee kiezen richting Vlissingen waar hij op 16 feb. arriveerde. Zodra de kust van Frankrijk was bereikt zijn Haultain en zijn kapiteins elk vereerd met een gouden keten. Na de vernietiging van de vloot van Soubise zijn alle kapiteins en de matrozen beloond met een maand gage. Haultain zelf heeft een pensioen van 3.000 gld. per jaar aangeboden gekregen, maar dit niet aanvaard. Vooraf heeft de koning hem en kapitein Dorp met de orde van Sint Michel vereerd.
Haultain wordt bedankt voor zijn goede diensten en dient het geld en de levensbenodigdheden die de kapiteins op rekening hebben ontvangen ten behoeve van de liquidatie op schrift te stellen. Zodra Noortwyck, Beaumont en Hertevelt bij D'Espesses zijn geweest mag Haultain de ambassadeur gaan begroeten.

2 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 4 maart de uitvoer van de waren uit steden in Vlaanderen naar de dorpen te hebben geschorst. De dorpen moeten HHM op de hoogte stellen van het aantal huizen en inwoners en op een lijst specificeren welke waren per week nodig zijn.
HHM stemmen toe, er volgt geen nadere resolutie.

3 Joachimi schrijft d.d. Londen 18 februari.
HHM nemen nog geen besluit.

4 Schimmelpenninck en de andere gecommitteerden voor de zaak van het in Medemblik gebouwde oorlogsschip d.d. 6 maart rapporteren op grond van door die stad ingeleverde stukken - waaronder een besluit van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. 9 juli 1625 - dat de uitrusting aan haar toekomt. Ook Z.Exc. is die mening toegedaan.
HHM zullen de Admiraliteit in die zin aanschrijven.

5 Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.

6 Eleonora Helmans, weduwe van de Amsterdamse koopman Jan Baptista Bartelotti, mag Zevenbergen als haar vestigingsplaats kiezen en delen in de daar geldende neutraliteit.

7 De heren van Holland stemmen alsnog toe in het verzoek van 3 maart met betrekking tot Claes Gerritsen Compaen. Compaen, zijn vice-admiraal Huich Willemsen de Jonghe uit Brielle en andere manschappen krijgen een nieuwe akte waarbij aan hen pardon wordt gegeven voor alles wat zij op zee misdaan hebben mits zij binnen zes maanden binnenlopen en eventuele geroofde goederen voor terugvordering ter beschikking zullen stellen van een Admiraliteitscollege.

8 Inzake de kwestie van de Turkse tabak wordt vastgesteld dat het traktaat van Compi├Ęgne HHM verplicht tot de teruggave van door de Turken buitgemaakte en hiernaartoe gebrachte Franse goederen.
HHM zullen voor deze keer de Franse eigenaar van de tabak trachten te overreden afstand te doen van zijn aanspraken. Men zal hem op 's lands kosten tegemoetkomen, maar aangezien hij dat niet mag weten zal de uitbetaling door een derde persoon moeten gebeuren. Halewijn zal dit regelen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 102-103.