12/03/1626

12 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Bartelotti mag tegen betaling van de rechten en tegen cautie honderdduizend pond buskruit naar de Republiek van Venetië uitvoeren.

2 Juliaen Calandrini verzoekt de belening van de Engelse juwelen te regelen omdat de betaling van de nieuwe Engelse troepen op die gelden geassigneerd is.
HHM willen daarin niet treden vanwege de grote nood van de staat en Calandrini moet de betaling zien te regelen volgens de hem gegeven last.

3 Joachimi schrijft d.d. 26 feb. onder meer over een Schot die vele jaren in Spanje heeft verkeerd en beweert op de hoogte te zijn van het voornemen van de vijand om de gehele handel van deze landen te vernietigen. Tegen een beloning van 3.000 kroon te consigneren aan drie personen, te weten kolonel Bruce en de heren Trombel en Burlamachi, wil hij het plan onthullen. Zij moeten beoordelen of de onthulling de beloning waard is en zo niet, dan zal hij daarop geen aanspraak kunnen maken.
HHM willen er niet op ingaan tenzij de onthulling hier plaatsvindt en hier op haar waarde beoordeeld kan worden.

4 Op verzoek van kapitein-majoor Wessel van Wilich te Gennep zal aan de Kleefse raden worden geschreven dat zij toezien op de betaling van het hem door de keurvorst toegekende traktement.

5 De RvS zal disponeren over het verzoek van Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen tot betaling van het nog resterende bedrag van 8.608 gld. voor zijn diensten.

6 Balthasar Coimans, koopman te Amsterdam, krijgt voorschrijven aan Buckingham en Joachimi voor de restitutie van zijn door de Engelsen in beslag genomen goederen uit Spanje, bestemd voor Calais. Hij moet wel kunnen aantonen dat de goederen voor het van kracht worden van het traktaat met de koning zijn verzonden.

7 De commiezen-generaal van de konvooien en licenten verzoeken gelijk de leden van de Admiraliteiten beloond te worden met een daggeld voor hun dienstreizen.
HHM willen hierin niet treden.

8 Op verzoek van de magistraat van Enkhuizen zal Haga geschreven worden buiten kosten van het land de vrijlating te bewerken van schrijver Basilius Basler, hoogbootsman Gerrit Barents, kok Lolle Maerts uit Friesland, de matrozen Toenis en Jan, die vastzitten op de Turkse galeien. Zij zijn nog over van de veertien personen die met schipper Jan Jacobs Backer uit Enkhuizen zes à zeven jaar geleden door de Turken gevangen zijn genomen.

9 Prelaat Gramaij verzoekt hiernaartoe te mogen komen of iemand te zenden voor de door hem van dr. Paludanus uit Enkhuizen gekochte rariteiten.
HHM staan dat niet toe om hen moverende redenen.

10 De heren van Utrecht verklaren zich te schikken naar de resolutie d.d. 31 jan. inzake Frederich Pithaen, voormalig gouverneur van Gulik.

11 Joachimi schrijft d.d. Londen 8 maart over onder meer de vrijgave van het te Falmouth vastgehouden VOC-fluitschip.
Er valt geen resolutie.