13/03/1626

13 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Caspar van Vosbergen overhandigt een commissie d.d. Middelburg 29 okt. 1625 van de Staten van Zeeland om zitting te nemen ter Staten-Generaal.
HHM verklaren dat zijn comparitie aangenaam is.

2 Halewijn rapporteert dat de Franse eigenaar van de tabak afstand wil doen van zijn aanspraken tegen 800 gld.
HHM passeren ordonnantie op Doublet die het bedrag door een derde hand zal doen uitbetalen.

3 Namens de RvS vraagt Huigens of HHM ingelicht willen worden over het nu gereedgekomen vonnis over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos.
HHM antwoorden negatief.

4 Aangezien de kwestie van de aflossing van het door Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser gegeven voorschot op de Venetiaanse subsidie nog niet is geregeld en beide heren inmiddels twee maanden van dat secours onder zich houden, zal de RvS dit geld doen lichten en gebruiken voor de betaling van de ongerepartieerde soldaten.
Voorlopig zal elke maand een zesde deel van 100.000 gld. aan Schoonhoven en Brasser worden gelaten, dit alles onafhankelijk van het te nemen besluit over de voortzetting van het contract met beide heren inzake het overmaken van de Venetiaanse subsidie.

5 Inzake de reizen van de generaals van de konvooien en licenten is aangenomen dat Hendrick van Eck in het kwartier van Rotterdam blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het Noorderkwartier bereist, Sforcen de kwartieren van Amsterdam en Meinert van Huisen die van Zeeland.
De resolutie over hun ingediende memorie zal de generaals worden nagezonden.

6 De ambachtsheren, schouten, gerechten en ingezetenen van Munsterkerk en Muilkerk aan de Dussen verzoeken hun levensbenodigdheden te mogen halen volgens de ingeleverde lijst.
De RvS moet adviseren.

7 De RvS meent dat het eergisteren gedane verzoek van de koning van Groot-Brittannië inzake het licentvrij uitvoeren van zeventig paarden moeilijk afgewezen kan worden.
HHM gaan akkoord met de vrije uitvoer, maar stellen de voorwaarde dat alsnog betaald moet worden als Joachimi mocht vernemen dat niet alle paarden voor de koning zijn of dat het schrijven is verzonnen.

8 Het verzoek van Rimbert Ariaens uit Waalwijk om hop uit Brabant hiernaartoe te brengen is afgewezen.

9 Het graafschap Zutphen verzoekt paspoort voor Henrick ten Broecke voor een reis naar Brussel. Hij wil daar een eind maken aan de moeilijkheden die de plattelandsbewoners ondervinden bij het vervoer van hun waren naar de markt aan deze zijde.
De RvS moet adviseren.

10 Aangevoerd wordt dat het beraad van rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieters met degenen die comptabel zijn aan de Rotterdamse Admiraliteit geld zal opleveren.
Het geld zal ontvanger Vrouse ter hand gesteld worden in het bijzijn van twee leden van het Admiraliteitscollege om er vervolgens de matrozen van te betalen.

11 Twee gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit dringen opnieuw aan op financiële steun.
HHM zullen de provincies de 7 maart vastgestelde décharges zenden onder aanmaning het geld vlot op te brengen. De heren van Holland is inmiddels verzocht hun principalen te bewegen tijdelijk enige bijstand aan de Admiraliteit te verlenen en tevens de zaak van de gedeputeerden te ondersteunen als zij die - op aanzegging van HHM - in de Staten van Holland naar voren brengen.

12 Naar aanleiding van hetgeen Joachimi over de equipage van de twintig schepen bij de tweede vloot heeft gemeld zal de Admiraliteiten worden geschreven spoed te maken met die equipage overeenkomstig de aanschrijving d.d. 19 dec. 1625. Zij dienen HHM te berichten over de voortgang. De provincies zal geschreven worden hun aandeel in de eerste betaling van de 600.000 gld. op te brengen.

13 HHM wijzen het met brieven van de magistraat van Heusden ondersteunde verzoek van de inwoners van de heerlijkheid Drunen in de Langstraat om hun levensbehoeften hiervandaan te mogen halen af.

14 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 9 maart dat er dagelijks een grote hoeveelheid linnen en garen uit Vlaanderen naar met name Aardenburg wordt gebracht en verzoekt HHM hierin te handelen.
De RvS moet adviseren.

15 De heer van Ameland verzoekt expeditie van justitie in de zaak tegen zijn onderdanen die vijf of zes weken geleden in het stadium van vonniswijzing is gebracht.
In de beslissing over deze zaak is Halewijn in plaats van Essen gecommitteerd.
De volmachten van Ameland verzoeken kopie van de stukken die de heer van Ameland heeft ingebracht en waartoe hij drie weken de tijd heeft gekregen.
HHM staan dit toe aangezien er enige nieuwe stukken zijn ingediend.

16 Schaffer heeft beknopt verslag gedaan van hetgeen Beveren en hij in Zeeland uit hoofde van hun instructie hebben besproken. De Staten van Zeeland hebben de op de provincie gerepartieerde kapiteins opgedragen hun compagnieën per 1 april voltallig te maken. Voorts hebben zij de schaarste van hun financiën onder de aandacht gebracht en verzocht hun staat nader te onderzoeken. Ook willen zij volgens de resolutie uit het jaar 1621 liquidatie door de provincie doen plaatsvinden en dringen zij aan op herziening van de staat van oorlog volgens het door de Zeeuwse gedeputeerden ter vergadering verstrekte schriftelijk antwoord.
HHM zullen nader bezien wat het beste is voor zowel de Generaliteit als de provincie Zeeland en bedanken de heren voor hun moeite.

17 De door HHM gecommitteerde heren rapporteren dat het voorstel van de heren van Holland inzake het voorschot van die provincie voor de Generaliteit ten behoeve van de Franse troepen ook - naast de liquidatie van voorgeschoten kapitaal en rente - het in rekening brengen van rente-op-rente en makelaardijgelden behelst.
De Generaliteitsrekenkamer moet advies uitbrengen.

18 Schipper Jan de Wal uit Nijmegen verzoekt brieven aan de gouverneurs van Emmerik en Rees om te voorkomen dat schippers worden lastig gevallen met de nieuwe recherche door de Kleefse ambtenaren.
Gelast wordt de retroacta na te gaan.