14/03/1626

14 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Namens de prinses van Oranje, de magistraat van 's- Gravenhage en verscheidene andere notabelen wordt verzocht om pardon voor de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos. Namens de RvS maakt Clant bekend dat de Raad zijn werk goed heeft gedaan en daarin de militaire wetten heeft gevolgd, maar medelijden heeft met de veroordeelden.
Vanwege het late tijdstip schorten HHM de executie van het vonnis op tot aanstaande dinsdag en zullen ze op maandag de zaak met Z.Exc. en de RvS bespreken en beslissen. De griffier zal Z.Exc. en de prinses op de hoogte stellen van het uitstel.

2 Thesaurier-generaal De Bie zal de volgende declaraties onderzoeken en daarvan verslag doen: van wijlen generaal der konvooien en licenten Mattheüs Abbas voor wagen- en scheepsvrachten en voor vacaties van 1 juni 1623 tot 17 juli 1625 347 gld. 10 st.; van Dirck Abbas van 12 aug. 1625 tot 14 maart 1626 225 gld. 15 st.; van commies-generaal Meinert van Heussen vanaf 12 april 1625 tot 14 maart 1626 447 gld. 5 st. 8 p. en van Barnda ook voor wagen- en scheepsvrachten en voor vacaties vanaf 27 juni 1624 tot 4/14 maart 1626 444 gld. 1 st.

3 De pachters van de konvooien en licenten klagen dat de Admiraliteiten geen geld geven voor de betaling van hun ambtenaren hoewel dat conform het derde artikel van de ordonnantie moet.
De Admiraliteiten zal worden geschreven zich aan dat artikel te houden en conform de repartitie van 40.000 gld. d.d. 16 dec. 1625 de pachters tegemoet te komen.

4 Joachimi schrijft d.d. Londen 3, 4 en 11 feb. over onder meer de kroning van de koning en over diens toestemming aan de Engelse Oost-Indische Compagnie op Bantam handel te drijven met het verzoek aan HHM de VOC te schrijven zich daartegen niet te verzetten.
HHM nemen nog geen besluit. De Bewindhebbers van de VOC zullen voor een reactie op de hoogte gesteld worden van het laatste punt.