26/03/1626

26 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Zeeland delen mee dat hun principalen toestemmen in het pardon voor Compaen, maar menen dat in het vervolg geen pardon aan piraten mag worden verstrekt zonder hun speciale toestemming aangezien hun ingezetenen daaraan veel is gelegen.

2 Jan Dircxen Deucht en Jan Gerrits van den Broeck hebben ook Z.Exc. om pardon verzocht.
HHM achten dit onnodig aangezien het pardon met advies van Z.Exc. is verstrekt.

31 In zijn schrijven van 27 feb. verzoekt de koning van Groot-Brittannië in de kwestie van Amboina [Ambon] de eer van Z.M. in acht te nemen en niet toe te staan dat Jan Pietersen Coen opnieuw naar Oost-Indië gaat. Misselden herhaalt dit verzoek bij de overhandiging van de brief en verzoekt eveneens een besluit over de tarra.
Beide kwesties worden opgeschort.

4 Voor Carleton mogen voor driekwart vrij twee veulens uitgevoerd worden.

5 Naar aanleiding van de remonstrantie van Gorinchem wordt toegestaan dat de nabijgelegen dorpen in Gelderland en het Land van Altena hun zaaikoren tegen cautie uit Gorinchem mogen halen. De licentmeester dient van de uitvoer aantekening te houden en erop toe te zien dat niets anders dan zaaikoren wordt gehaald.

6 Vosbergen dient het verslag en de declaratie in van zijn vorig jaar gemaakte reis naar Denemarken, Zweden en Brandenburg. Antwerpen, Rode en thesaurier-generaal De Bie zullen de declaratie onderzoeken.

7 HHM volgen het advies van de RvS d.d. 23 maart op het verzoek van de heer van Hulhusen levensbenodigdheden te mogen halen. Hij moet een plaats en de grootte van zijn huisgezin opgeven en ook een te taxeren lijst inleveren.

8 Maximiliaen van Nispen, burger van Middelburg, wordt toegestaan met zijn familie te verhuizen naar het neutrale Doel [Beveren].

9 Jan Simonssen Knops, commies van het verpachte kwart van de konvooien en licenten in het Land van Cuijk en omliggende kwartieren, verzoekt toestemming bij akte de ontduikers van de plakkaten te mogen vervolgen zonder daarin belet te worden door de krijgslieden.
De Rotterdamse Admiraliteit moet adviseren.

10 Luitenant-kolonel Giffen ter vergadering ontboden, wordt de resolutie van 24 maart 2 aangezegd en gelast hier te lande en bij de grens geen volk te lichten. Ook is hem meegedeeld dat uit het magazijn geen wapens geleverd kunnen worden.

113 HHM laten het defroyement van de ambassadeur van Perzië met vandaag eindigen en delen dit mee aan Boreel. De VOC zou wellicht het vervolg kunnen regelen.

12 De kinderen van overste Merwe verzoeken de gage te mogen hebben van de maand waarin hij is overleden.
De RvS moet adviseren.

13 Vanwege de Kleefse raden wordt geklaagd over de soldaten van de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die een edelman genaamd Reidtraedt en zijn vrouw hebben aangehouden toen zij uit Huissen kwamen. De daar gekochte specerijen en provisie zouden zij willen rantsoeneren.
De RvS mag disponeren.

14 De Amsterdamse Admiraliteit zal worden geschreven volgens de op 28 juli 1625 aan vice-admiraal Laurens Reael gegeven akte te liquideren en het voorgeschoten bedrag te betalen.

15 De daartoe gecommitteerde heren doen verslag van het onderzoek naar de grondslag van de sessie van de Engelse ambassadeur in de RvS in de bestaande traktaten met Engeland.
Catz en Beaumont zullen Z.Exc. inlichten en morgen zal de kwestie worden besproken en besloten in bijzijn van Z.Exc. en de RvS.

16 De Bewindhebbers van Amsterdamse Kamer van de WIC schrijven over de grote overlast veroorzaakt door de uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde soldaten en verzoeken HHM zeer dringend een besluit te nemen over de betaling van de onschuldige soldaten.
HHM besluiten het plakkaat van 28 okt. 1625 te matigen en sturen deze resolutie aan de verschillende kamers ter toepassing. Het plakkaat wordt bij deze gematigd in die zin dat officieren en soldaten die bij akte van de fiscaal of op andere wijze onschuldig zijn bevonden aan de misdaden in San Salvador tot het moment van overgaan van die stad [naar de vijand] hun gage betaald krijgen door de Bewindhebbers van de WIC .
Hiervan zal afgetrokken worden het bedrag dat op ieders rekening door de Compagnie is geboekt en het geld dat de fiscaal tot levensonderhoud heeft uitgekeerd. De korting zal niet worden toegepast op het reis- en teergeld van degenen die namens de soldaten naar 's- Gravenhage zijn gezonden. De soldaten die in Zeeland en de Maassteden zijn aangenomen zullen op dezelfde voet worden behandeld als de overigen, zodat eenderde van hun maandgeld wordt afgetrokken voor proviand.
Degenen die buitengewone diensten hebben verricht aan bijvoorbeeld de fortificaties zullen naar inzicht van de Bewindhebbers worden tevredengesteld. Zij die in bestaande functies en taken zijn benoemd zullen volgens de hier geldende voet worden betaald, maar nieuwe en in het buitenland gecreëerde diensten vallen buiten de aanspraken. De betaling komt, zoals plechtig beloofd aan de WIC, voor rekening van de Generaliteit maar gezien haar schaarse middelen zal de WIC gevraagd worden het geld voor te schieten op een akte van HHM.
Anna Hessels verzoekt betaling van het traktement van haar man die op de vloot van L'Eremite verblijft.
HHM wijzen dit af omdat zij gelijk anderen al drie maanden heeft ontvangen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 687.
2 Moet zijn 23 maart.
3 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 691.