30/03/1626

30 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een brief aan Z.Exc. schrijft de gouverneur van Bergen op Zoom, Ryhoven, dat de soldaten van de nieuwe Engelse compagnieën weigeren wacht te lopen zolang zij niet zijn betaald.
Het schrijven gaat naar de RvS die moet regelen dat Calandrini snel een betaling doet. Een afschrift gaat naar Joachimi. Hij moet bevorderen dat wordt gezorgd voor een geregelde betaling van de compagnieën.

2 Namens de Engelse natie in Nederlandse dienst is een remonstrantie ingeleverd waarin het verloop van de soldaten wordt verhelderd en ook aangegeven hoe dat tegen te gaan.
De RvS moet adviseren.

3 Ter vergadering verzoekt Eduward Misselden HHM een besluit te nemen over de op 26 maart overhandigde brief van de Engelse koning inzake het vertrek van Coen naar Oost-Indië en ook over de tarra.
HHM antwoorden dat zij zo spoedig mogelijk zullen besluiten.

4 Het verzoek van Matheus Notelman om uit Boxmeer mout- en smeekolen en wat ijzer te mogen invoeren is afgewezen.

5 Zevenbergen heeft de lijst met benodigde levensmiddelen ingeleverd.
De lijst gaat naar de RvS voor onderzoek en advies.

6 Naar aanleiding van de staat van hetgeen de provincies schuldig zijn in de consenten tot subsidiëring van de Admiraliteiten over de jaren 1622-1626 is goedgevonden de provincies op hun defecten te wijzen en ernstig te vermanen deze zo snel mogelijk op te brengen zodat de equipage ten behoeve van de zeebewaking en de tweede Engelse vloot kan plaatsvinden.

7 Aissema schrijft d.d. Lübeck 28 feb. Vereist geen resolutie.

8 De magistraat van Middelburg bericht dat David Jacobs van der Heulen door de baljuw naar 's- Gravenhage gebracht zal worden zodra de akte van non-prejuditie zal zijn ontvangen.
De akte is al verzonden naar aanleiding van de eerdere brief van de magistraat van 25 maart.

9 Het verzoek van Cornelis en Jan van Eck om via Crèvecoeur naar Vlijmen stenen te mogen brengen voor reparatie van huizen is afgewezen.

10 Pieter de Leuw krijgt gedurende vijftien jaar octrooi voor zijn uitvinding van een scheprad dat veel water consumeert, mits het ontwerp nieuw is en binnen een half jaar in bedrijf is gesteld.

11 Op verzoek van de burgemeesters van Hoorn d.d. 27 maart zal aan Languerack worden geschreven van de koning brieven te verwerven gericht aan de gouverneur en magistraat van Bordeaux om schipper Pieter Jacobsz. van der Boetz te laten gaan. Hem is aangewreven naar La Rochelle te willen varen, maar hij is in Ierland bevracht voor Bordeaux.

12 Naar aanleiding van een aantal rekesten van personen die in dienst genomen willen worden voor het huisvesten van buitenlandse gezanten, zullen Noortwyck, Vosbergen en Boetzeler de rekwestranten horen over de wijze waarop en het huis waarin zij onderdak willen bieden.

13 Aangevoerd wordt dat de inwoners van de Bommelerwaard niet alleen uit Zaltbommel maar ook uit Crèvecoeur goederen betrekken.
Het Rotterdamse Admiraliteitscollege moet de officieren van de konvooien buiten Zaltbommel opdragen geen goederen te verstrekken aan die van de Bommelerwaard. Aan Famars zal worden geschreven er goed op te letten dat dit strikt wordt uitgevoerd.