31/03/1626

31 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS moet adviseren over het verzoek van vissers uit Drimmelen bij Geertruidenberg om ter voorkoming van schade hun kleine en witvis in Breda te mogen verkopen.
Na bespreking van het advies van de RvS wordt het verzoek van de inwoners van Kessel, Alem en Maren om op een lijst levensmiddelen te mogen uitvoeren afgewezen, omdat dit strijdig is met het plakkaat.

2 Aangezien Z.Exc. sinds gisteravond op het hof verblijft zullen Noortwyck, Beaumont, Hertevelt en Oosterzee hem en mevrouw de prinses verwelkomen.

3 Omdat gisteravond fiscaal Berck naar de Voorpoort is gevoerd en daar ook David Jacobs Heulen wordt verwacht, zullen vanwege het ruimtegebrek Schoutens, Kijff en Stoop op een kamer bij elkaar gezet worden.

4 Gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit dringen opnieuw aan op de ondersteuning met 230.000 gld. Aan hen wordt meegedeeld dat de provincies alle moeite doen voor een spoedige financiering en dat zij ook zelf hun zaak bij de heren van Holland kunnen bevorderen.

5 Op verzoek van de Bewindhebbers van de WIC zal geschreven worden aan Pieter Martens Coij, agent te Algiers, dat hij moet proberen de predikantszoon Jan Pieter Schel en de bootsgezel Yde van Groningen vrij te krijgen. Beide mannen zijn op een W.I.C-schip dat op weg was naar Nieuw Nederland van boord gehaald door de kapitein van een Turks schip - een renegaat en van geboorte Fries - en in Algiers gevangengezet.

6 Louijs de Geer verzoekt betaling van de 400.000 gld. met de rente die hij heeft verstrekt aan Mansfeld in opdracht van HHM en de Gecommitteerde Raden van Holland met hun akten van krediet van respectievelijk 26 maart en 29 april 1625.
De heren van Holland is ter vergadering verzocht De Geer tot een verlenging te bewegen.

7 De heren van Holland melden dat de provincie Heuft en Thijns wel tevreden wil stellen wat de verlenging van het kapitaal van 7.000 gld. betreft, maar dat de op 12 april te verschijnen rente door Doublet moet worden betaald.
HHM gaan hiermee akkoord en laten de RvS ordonnantie passeren op Doublet met de clausule dat de rente zal worden verhaald op de landgraaf van Hessen.

8 Scheepskapitein Jacob Gerrits uit Klundert verzoekt voorschrijven aan Joachimi om zijn te Falmouth aangehouden schip los te krijgen.
De Rotterdamse Admiraliteit moet adviseren.

9 Schippers uit Nijmegen, Tiel, Arnhem en Culemborg met hun schepen in Rees verzoeken hun bederfelijke vis en waren in kleine hoeveelheden en tegen attestatie naar neutrale plaatsen te mogen brengen. Aangezien onlangs nog op paspoort een partij goederen van Emmerik [Emmerich] naar Kleef en Goch is vervoerd en ook nog op 25 maart een aantal kooplieden uit Emmerik Rees mocht passeren met acht of negen last goederen, hopen zij dat hun verzoek niet zal worden geweigerd.
HHM wijzen dit af als in strijd met de sluiting van de licenten.

10 Joos Minne verzoekt in afwachting van het ambt van monstercommissaris in dienst te worden genomen als extraordinaris commissaris.
HHM wijzen dit af.

11 Ludolph van Lintzenich verzoekt aangesteld te worden als commies-generaal over Maas, Waal en Rijn om toezicht te houden op de uitvoering van in het bijzonder de in 1623 vastgestelde en in 1625 in Nijmegen gepubliceerde plakkaten.
De RvS wordt advies gevraagd.

12 De Admiraliteit te Dokkum verzoekt d.d. 15 maart Brant Rode, een man van goede reputatie en met een lange staat van oorlogsdienst, aan te stellen tot commies over Het Vlie in plaats van Wigbolt Bijma.
Commissie wordt gedepêcheerd en Rode heeft daarop de eed afgelegd.

13 Haga schrijft d.d.Constantinopel [Istanbul] 24 januari.
Vereist geen resolutie.

14 HHM lezen een brief d.d. 13 maart die Berck aan Duick heeft geschreven over de trage betaling van het maandelijks subsidie door Venetië.
Er valt geen resolutie.