04/05/1626

04 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering verschenen zet Carleton krachtens het schrijven van de koning d.d. 18 maart uiteen dat Z.M. op grond van het voorlaatste artikel van de alliantie van 5 juni 1624 het onderhoud van zesduizend Engelsen in staatse dienst opzegt. Zij zullen elders worden gebruikt en wel zo, dat HHM er minstens evenveel voordeel van zullen hebben.
De koning heeft hem ook de agreatie toegezonden van de in 's- Gravenhage op 9 dec. 1625 gesloten alliantie met de last deze te ruilen tegen de overige agreaties in het geval zij niet substantieel anders zijn. Hij verzoekt gecommitteerden dit te laten bestuderen.
De brief gaat naar de RvS om daarover na overleg met Z.Exc. te adviseren. De ratificatie van de alliantie zal op schrift worden gesteld en bestudeerd, waarna een besluit genomen kan worden.

2 Schagen doet verslag van zijn conform de resolutie van 2 mei gehouden overleg met Z.Exc. over de brief van de Amsterdamse Admiraliteit inzake de uitrusting van de schepen voor de tweede Engelse vloot. Z.Exc. weet geen ander middel dan subsidiëring van de Admiraliteit.
HHM zullen de Admiraliteit opnieuw tot de equipage aansporen onder de verzekering dat men bij de provincies alle moeite doet voor subsidie.

3 Op verzoek van de ambassadeur van Venetië zal aan de commandant van Geertruidenberg worden geschreven na te gaan of zich onder de door zijn ruiters onderschepte brieven uit het Land van Luxemburg ook enkele exemplaren bevinden die de Venetiaanse ambassadeur in Engeland toebehoren. Hij moet die dan doorsturen. In het geval zij nog meer post onderscheppen zou hun gelast moeten worden zulke brieven te bewaren en op te sturen.

4 Anthonis van Andel en Jan Matthyssen, ossenweiders uit Besoijen, verzoeken zeventig ossen en veertig koeien uit de Republiek te mogen halen ter weiding op tachtig morgen land nabij Besoijen, Eethen, Meeuwen en Drongelen in het Land van Heusden.
Eenzelfde verzoek komt van Govert Willemsen die honderdtachtig ossen wil halen ter weiding op in totaal honderdvierenveertig morgen land. Vijftig morgen land liggen in het Land van Altena, onder Waardhuizen en Hill, vierentwintig morgen nabij de Dussen, twintig onder Rijswijk, dertig onder Eethen en twintig onder Meeuwen en Babyloniënbroek.
HHM staan dit toe tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg van tienvoudig Bosch' licent indien na vetweiding het vee niet hiernaartoe wordt teruggebracht, ook in het geval de vijand zich er meester van heeft gemaakt. De licentmeesters dienen daarom een afdoende lijst bij te houden en voor zuivering van de borg zorg te dragen.

5 HHM staan de drossaard van Breda conform het advies van de RvS toe tegen licent bouwmateriaal naar Prinsenland te brengen.

6 Het concept van de conform de resolutie d.d. 1 mei aan Joachimi te sturen brief inzake Bantam wordt na het aanbrengen van enkele veranderingen goedgekeurd.

7 De bespreking van de zaak van Emden is hervat en de proposities van Amama en de stad Emden zijn gelezen.
De RvS krijgt alle stukken om die samen met Z.Exc. te bestuderen teneinde nader advies uit te brengen.

8 Noortwijck en Vosbergen hebben de 17 maart ontvangen brief van kapitein Frentz inzake ongeoorloofde handel bestudeerd en doen verslag van de situatie.
De RvS moet advies uitbrengen.

9 Graaf Willem van Nassau, gouverneur van Emmerik, verzoekt d.d. Emmerik [Emmerich] 30 april HHM te beslissen over het wel of niet toestaan van transporten ten behoeve van neutrale plaatsen. Hij stuurt majoor Hessels om HHM te informeren over de klachten die zijn geuit over de toegestane uitvoer.
De brief gaat naar de RvS voor advies over het toestaan van enig transport aan neutrale plaatsen. HHM zullen Hessels horen.

101 Ter inrichting van het voor de Perzische ambassadeur gehuurde huis wordt om wat huisraad verzocht.
Het land kan geen meubels missen, dus de Bewindhebbers van de VOC zullen ze moeten verschaffen.

11 In een door secretaris Huigens ingebrachte brief van de magistraat van Zaltbommel wordt gemeld dat die van de Betuwe een dijk willen aanleggen tegen de genoemde stad, ook al is dat door HHM en Z.Exc. verboden.
Besloten wordt de RvS om advies te vragen.

12 Trijntge Philips is eenmalig uit medelijden 12 gld. toegekend.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 695.