05/05/1626

05 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van HHM in Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 2 mei dat in de stad enig tumult onder het volk is ontstaan vanwege de aanstaande verpachting van de gemene middelen.
Dit zal aan de RvS worden meegedeeld.

2 De ridderschap, de steden Norden en Aurich en de huismansstand van Oost-Friesland geven d.d. Emden 15 april credentie op Ciriacus Hisken. Deze dient zijn propositie 1 in: Hisken is gestuurd om de heren Staten de diensten van bovengenoemden aan te bieden en tevens hun verontschuldigingen over te brengen voor het aannemen van een afwachtende houding in de beantwoording van hun aanschrijven van maart jl. De aanhoudende Landdag en de behandeling van de uitspraak van de deputatie van HHM te Emden waren daarvoor verantwoordelijk.
Aangezien zij hebben vernomen dat vertegenwoordigers van zowel de stad Emden als de graaf van Oost-Friesland ter plaatse zijn en allebei van zins lijken nog andere personen te sturen, heeft Hisken de boodschap meegekregen HHM te verzoeken de eerdergenoemde verklaring niet anders te beschouwen dan als een bevestiging van de voorgaande akkoorden, recessen, concordaten, verdragen en de in 1620 door HHM verstrekte apostilles. Daarin zou niets veranderd dienen te worden, de beloofde handhaving zou moeten plaatsvinden. Echter, specifiek hetgeen in de uitspraak wordt gezegd over achtereenvolgens de correctie van landrechten en andere statuten; de defensie van het land op kosten van de graaf; de samenvoeging van de heerlijkheden Esens en Wittmund; de jurisdictie van het hofgericht; het 23ste artikel van het akkoord van Osterhusen, tot slot, de beëdiging van de grafelijke kanselier en raden en andere ambstdragers, dient volkomen intact te worden gelaten en zonder uitstel geëffectueerd te worden.
De stad Norden en de huismansstand hebben de afgevaardigden van HHM in Oost-Friesland bezwaren ter hand gesteld waaraan tot nu toe niets is gedaan. Daarom hebben zij Hisken gelast HHM te verzoeken daarover in 's- Gravenhage een beslissing te nemen die de bezwaren zal wegnemen en bewerkt dat niemand in de toekomst belast wordt met boven de bestaande verdragen en akkoorden uitgaande zaken.
De propositie gaat naar de RvS voor advies.

3 De gedeputeerden van Gelderland melden dat de vijand boeren heeft gedagvaard die hebben geholpen bij het transport van de schepen naar het leger. Dit zou bij retorsie geschieden omdat Stakenbrouck boeren uit de Meierij van 's-Hertogenbosch heeft gehaald omdat zij iets van het ene naar het andere dorp hebben vervoerd.
De RvS moet advies uitbrengen.

4 Berck schrijft d.d. Venetië 17 april dat hij weinig hoop heeft aangaande de voortzetting van het maandelijks subsidie.
Er valt geen besluit.

5 Ordonnantie zal worden gedepêcheerd voor de door deurwaarder Hardersum ingediende declaratie van de sinds 3 maart tot 4 april voorgeschoten 60 gld. 7 st.

6 De heer van Rumen verzoekt paspoort voor wijnen die ten behoeve van zowel het hofleger van de keurvorst van Brandenburg in Berlijn en Pruisen als graaf Schwarzenberg door dit land de Rijn afwaarts vervoerd moeten worden.
Vanwege het algemene handelsverbod van de vijand wijzen HHM het verzoek beleefd af.
Rumen krijgt op zijn verzoek een afschrift van de 30 april door Spierinck ingediende propositie. HHM hebben die gelezen. Een kopie gaat naar de RvS voor advies.
Aangezien de regering van Palts-Neuburg in Gulik [Jülich] en omgeving de uitoefening van de gereformeerde religie begint te verbieden, verzoekt Rumen retorsie toe te passen.
Het verzoek gaat naar de RvS die aan de Palts-Neuburgse regering van Gulik, Berg en Kleef zal schrijven dit optreden te doen beëindigen omdat anders retorsie volgt en de sauvegarde voor geestelijken zal worden ingetrokken. Ook zullen HHM bij Spierinck aandringen op de beëindiging van deze handelwijze.

7 De Kleefse stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 23 april met het verzoek in de huidige omstandigheden de executie van Gulik [Jülich] met kracht uit te voeren en niet door middel van kleine eenheden die niets kunnen uitrichten.
HHM vragen de RvS om advies.
Dezelfde heren vragen in een brief van 27 april Moulert als commandant van Gennep te vervangen en tevens hem hetgeen hij de huislieden heeft afgeperst te laten restitueren.
De RvS mag hierover beslissen.
Dezelfde raden klagen in een schrijven van 19 april dat beslag is gelegd op hun munt te Huissen en verzoeken de redenen te mogen vernemen ten einde die aan de keurvorst te kunnen melden.
Hierover zal pas worden beslist als de generaalmeesters Simon van der Meiden en Jacob van Nispen rapport hebben gedaan.
HHM lezen van dezelfde raden een verzoek d.d. Emmerik 18 april aan de steden in Kleef toe te staan hun levensbenodigdheden uit de Republiek te halen. Ook lezen HHM een namens graaf Willem van Nassau overhandigde memorie waarin hij vraagt om een richtlijn aangezien hij door deze kwestie zeer vaak in verlegenheid wordt gebracht door de neutrale plaatsen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

8 Kapitein Kniphausen verzoekt nogmaals betaling van twee derde van zijn afrekening.
HHM blijven bij hun resolutie van 1 mei.

9 Op aanbeveling van de ambassadeur van Frankrijk krijgen Aernout van der Wije en Evert Everwijn toestemming ten behoeve van de koning van Frankrijk naar Saint-Martin-de-Ré vijftigduizend pond lonten en tienduizend pond kruit, twaalfduizend 2 kanonskogels en twee masten uit te voeren. Zij moeten 's lands rechten betalen en afdoende borg stellen.

10 Marten Gerbrants heeft conform de resolutie van 14 april de attestatie van de classis Hoorn inzake het boekje van Rippartus Sixti ingeleverd. Gerbrants wordt gedurende zeven jaar octrooi verleend voor het drukken van dit boekje.

11 De Grote Visserij doet een beroep op HHM om voorzien te worden met tien schepen ter beveiliging van de haringvloot.
De Rotterdamse Admiraliteit moet een lijst van haar schepen naar 's- Gravenhage brengen zodat hierover besloten kan worden.

12 Joost van Nispen, klerk van de Munt, verzoekt als vroeger in dienst genomen te worden voor de opening van de muntbus.
De Generaliteitsmuntkamer wordt advies gevraagd.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.
2 In S.G. 3185 schrijft de klerk tweeduizend kanonskogels.