03/07/1627

03 - 07 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Doublet verklaart, ondanks de aanvulling van zijn krediet door dat van de heren van Holland , niet aan geld te kunnen komen. De heren van Holland stellen bij wijze van tegemoetkoming voor, indien de overige provincies hun quote in twee maanden soldij voor de ongerepartieerde ruiters en soldaten binnen een maand aan de ontvanger-generaal overhandigen, nu hun quote te geven opdat de troepen kunnen marcheren. De door hen aan de ontvanger-generaal verstrekte akte van krediet komt daarmee te vervallen en zal worden ingetrokken.
De overige provincies gaan akkoord. De heren van Holland verklaren opdracht te zullen geven tot het opbrengen van hun quote.

2 Aangezien Z.Exc. het nodig acht in allerijl tweehonderd last goede rogge voor het leger op te kopen, verzoeken HHM de heren van Holland dit te doen. Zij moeten het leveren waar Z.Exc. het wil. De kooppenningen en andere onkosten zullen door Holland moeten worden verantwoord in hun quote van de legerlasten.

3 De heren van Holland verklaren op het rekest van de gevangen predikanten te Loevestein dat hun principalen zich aansluiten bij het op 21 mei aan hen geschreven advies van de commandant. De gevangenen zouden met maximaal twee personen tegelijkertijd uit de gevangenis mogen worden gelaten om wat te wandelen binnen het fort of op de wallen. Zij dienen dan echter wel door één of twee soldaten te worden bewaakt om ontsnapping te voorkomen.
HHM gaan hiermee akkoord.

4 Pieter Pieters Coorn en andere door Duinkerkers veroverde matrozen hebben twaalf Duinkerkers die op hun schip waren geplaatst, in Goedereede opgebracht. Zij klagen dat de Admiraliteit te Rotterdam hun hiervoor niet alleen niet heeft vergoed, maar ook weigert hun terug te geven wat de Duinkerkers Coorn c.s. hadden gelaten.
HHM vragen de Admiraliteit om advies.

5 Op verzoek van Z.Exc. meldt de president dat de RvS zal worden verzocht de waardgelders, zodra deze in garnizoen zijn, te monsteren en de monsterrollen op te sturen. De kapiteins wordt hierna gelast hun compagnieën compleet te maken en voor de commissaris ter plaatse of de magistraat de in dienst te nemen soldaten te brengen. Zodoende kan de dag van hun indiensttreding, vanaf welke datum hun soldij ingaat, worden genoteerd - mits zij bij de volgende monstering verschijnen.

6 Op verzoek van dr. Pinacker zijn declaratie af te handelen, laten HHM deze ter hand nemen door plaatsvervangers van de afwezige gecommitteerden.

7 De koning van Groot-Brittannië en de hertog van Buckingham schrijven beide ten gunste van Buccleugh, opdat hij het eerste Schotse regiment krijgt en tot die tijd 2.000 gld. per jaar.
HHM nemen geen besluit.

8 Een brief van de gezanten naar Zweden en Polen d.d. Elbing [Elblag] 3 juni over hun aankomst behoeft geen resolutie.

9 Naar aanleiding van een brief van Cracou d.d. de Sont 20 juni schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam en de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij moeten de schepen van en naar de Sont behoorlijk konvooieren.

10 Op verzoek van de heren van Zeeland gelasten HHM ontvanger-generaal Doublet de Admiraliteit telkens een vijfde deel van het subsidie van de provincies voor de Admiraliteiten te geven, zowel uit de 1.000.000 gld. voor 1627 als over de eerdere jaren. Dit op voorwaarde dat de quote van Zeeland het College ook wordt aangerekend.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 De volgende personen is de uitvoer van merries naar Bommelerwaard op een binnenlands paspoort, onder cautie en tegen Bosch' licent toegestaan: Egon Janssen, Gerrit Dirxen en Dirck Gerritsen, inwoners van Driel, ieder twee; Adriaen Aertsen vier naar Ammerzoden; Claes Adriaenssen Cocken twee; Pieter Hillebrantsen naar Velddriel twee en Hendrick Goertsen vier naar Zuilichem; Cornelis Cornelissen twee naar Woudrichem en jonkheer Gerrit, heer tot Outheusden twee naar Oud-Heusden.

12 Assuerius Hulsinck, ontvanger van de contributies in Groenlo, krijgt paspoort om gedurende zes maanden naar het platteland en vijandelijke steden te gaan.

13 Tegen betaling van 's lands rechten mogen voor de markgraaf van Baden drie wapenkisten met elk een wapen, drie bagagekoffers en twee of drie zadels naar Hamburg worden gebracht.

14 Nicolaes Hamel, edelman van het geschut, verzoekt opnieuw zijn ordinaris traktement van 12 gld. per maand en een betaling uit een compagnie niet te korten op zijn ordinaris traktement van 60 gld. per maand te velde.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

15 Anthonis de Henus, koopman te Amsterdam, krijgt paspoort om naar Brabant te gaan.

16 Jonker Bernart van Steenhuis, kapitein in dienst van de Spaanse koning, krijgt paspoort om naar het platteland te gaan.

17 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van Sir Henrij Carew, kapitein van een vendel Engelsen, om betaling van zijn traktement gedurende zijn absentie.

18 Over het verzoek van baron Ketler om volgens een gespecificeerde lijst zijn benodigde waren naar zijn huis in Oijen te mogen halen vragen HHM advies aan de RvS.

19 De ingezetenen van Geldrop in Peelland verzoeken hun laken in het Land van Luik te Overpelt en Neerpelt te mogen laten vollen en eenmaal gevold weer naar Geldrop te brengen. Tevens willen ze zoveel kalk, ijzer en andere waren in het Land van Luik halen als nodig is tot reparatie van hun huizen.
HHM vragen de RvS om advies.

20 Het verzoek van Tielman Cannarts uit Hasselt om ondersteuning met ongeveer 600 gld. wordt afgewezen.
Het verzoek van Jacomina Baers, dochter van wijlen Pascasius Baers, om naast een jaar gratie nog een kwart jaar van haar vaders traktement te krijgen, wordt afgewezen.
Het verzoek van Egbert Wouters is afgewezen. Omdat hij de proefneming op eigen kosten wil doen en aangezien deze nuttig voor het land is bevonden, zal op zijn vergoeding worden gelet.

21 Jean Roseé, Paul Banderi en consorten verzoeken Compaen en diens metgezellen met hun schepen en goederen te mogen aanvallen.
Vanwege het toegestane pardon kunnen HHM hiertoe niet besluiten.

22 De nagelaten kinderen van Robrecht Heiman en Maiken Maesen verzoeken betaling van een rente van 50 gld. per jaar ingesteld op de bede van Brabant. Deze is sinds 1609 wegens de onvolwassenheid van de kinderen en een gebrek aan voogden onbetaald gebleven.
HHM geven dit voor advies aan de superintendenten en de ontvanger van de beden van Brabant.

23 David de Solomne, kwartiermeester, heeft HHM zeven stukken aangeboden over de onderbrenging van de legers waarvoor hem eenmalig 100 gld. is gegeven.

24 HHM committeren Schagen en Ter Cuilen op verzoek van Jan Barentsen, molenaar te Nieuwvliet in Vlaanderen. Het betreft de onenigheid tussen hem en de hoofdmannen van de parochie van Cadzand wegens de plaatsing hier van een vierde korenmolen, die de hoofdmannen willen bouwen.

25 De RvS bericht over een door Ernst Casimir opgestuurd rekest dat de commandant van Leeroort bij de Gedeputeerde Staten van Groningen heeft ingediend. Het betreft de reparatie van enkele werken en de bouw van forten.
HHM laten de RvS hierover naar eigen inzicht beslissen.

26 Steventgen van Daetzeler verzoekt HHM haar zaak tegen luitenant-kolonel Rantwijck ter hand te nemen.
De RvS dient de akten van het proces in eerste aanleg te leveren. Die zullen met de akten in tweede aanleg voor advies en een passend vonnis worden gegeven aan rechtsgeleerden. De advocaten Strijen, Van Sorgen, Rixen en Cracht zijn daartoe genomineerd.