09/07/1627

09 - 07 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Pauw en Vosbergen doen rapport over hun nadere bespreking met D'Espesses en Rantwyck en Noortwyck over hun gesprek met Carleton. Er zijn van beide kanten voorstellen gedaan. Ten eerste te stoppen met alle agressieve handelingen en daarna een bijeenkomst op een neutrale plaats te beleggen ter afhandeling van de voornaamste geschillen. Hiertoe is 's- Gravenhage voorgesteld, waarmee de ambassadeurs akkoord zijn gegaan. Zij zullen brieven van HHM onderschrijven.

2 Omdat hun andere gedeputeerden zijn aangekomen, hebben de heren van de Ommelanden nader gesproken over het gisteren door de gecommitteerden van HHM gedane voorstel. Zij verzoeken HHM nu de geschillen met Groningen af te handelen door er een uitspraak over te doen.
HHM vragen zich af of zij wel voldoende in staat zijn om de geschillen tot ieders tevredenheid op te lossen. Zij achten zichzelf hiertoe niet in staat vanwege de toestand van het land, die een langer uitstel van de gedeputeerden naar het leger niet toelaat. Daarom blijven HHM bij hun gisteren genomen resolutie. Er wordt bij de partijen serieus aangedrongen op onderlinge afdoening van hun geschillen. Indien dit niet mogelijk is, dan zullen HHM die voor het einde van het jaar door bemiddeling of een uitspraak afhandelen.

3 Tegen Bosch' licent en onder cautie is de volgende uitvoer van paarden toegestaan: Frans Thonissen twee naar Arenbergpolder [in de Moerdijkse Hoek]; Hendrick Dirxen, Cornelis Jaspers, Tonis Janssen en Tonis Michielssen ieder twee naar Besoijen; Hendrick Adriaenssen Back, Pieter Laurenssen, Claes Janssen Boom, de weduwe van Baltis Cornelissen, Frans Laurenssen, Wouter Peter Peterssen en Meus Aertsen Schep ieder twee merries naar Capelle en Pieter Laurenssen vier runderen idem.

4 In een remonstrantie verzoekt Amama HHM hun resolutie van 1 juli nader te verklaren.
HHM nemen hierover geen besluit.

5 Het op 4 mei opgestelde advies van de superintendenten van de bede van Brabant over het hun op 28 april overhandigde rekest van Henrick de Vos is gelezen.
Conform het advies gelasten HHM ontvanger Suerius de suppliant diens sinds het Bestand vervallen rente te betalen, op dezelfde wijze als anderen hun renten hebben ontvangen. Dit mag verder geen gevolgen hebben.

6 Eck, Schagen en Schaffer berichten die van de WIC niet te hebben kunnen laten overeenkomen met die van Dordrecht aangaande de verdeling van het kapitaal over de negen Kamers. De beide partijen blijven bij hun standpunt.
HHM verzoeken de gecommitteerden nogmaals te bemiddelen.

7 Resident Aissema meldt d.d. 16 juni waarom hij de 16.850 rijksdaalder heeft getrokken voor de administrator van Maagdenburg.
HHM nemen geen besluit. De heren van Holland nemen de brief voor nader onderzoek mee.

8 De heren van Holland nemen de op 17 aug. 1626 geschreven brief van Couwenhoven, consul in Marseille, mee.

9 Het concept van de alliantie met Frankrijk en de bijpassende instructie voor Languerack worden goedgekeurd voor verzending.

10 Op verzoek van Emanuel van Surck, koopman in Amsterdam, is Andries Janssen, koopman in Antwerpen, paspoort gegeven om in de Republiek te komen.

11 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt d.d. 8 juli op de brief van HHM van 7 juli. Ontvanger Van IJck zegt geen geld te hebben voor de betaling van de binnengelopen kapiteins Kerckhoff en Bontenborch.
HHM stellen een beslissing uit.

12 Agent Brederode schrijft d.d. Bazel 15/25 juli. Op verzoek van orateur Haga heeft hij laten zoeken naar een geschikte predikant die goed Italiaans spreekt en bereid is mee te gaan. Hiervoor zou echter een hoger salaris moeten worden betaald dan wat de huidige predikant krijgt.
HHM gaan akkoord met het sturen van een dergelijke predikant, maar nemen nog geen besluit over de verhoging van diens traktement.