20/10/1627

20 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Noortwijck en Vosbergen rapporteren dat Carleton heeft toegezegd niet alleen de koning maar ook, om tijd te winnen, de vloten te Sandwich en Duins [Downs] te schrijven om enkele schepen naar de kust van Vlaanderen te sturen.

2 HHM keuren de concepten goed van de brieven voor Joachimi aangaande de Engelse schepen bij Texel en over de inbeslagneming van de drie in Engeland aangekomen Oost-Indiëvaarders.

3 Op het verzoek van de gevluchte burgers van Breda om betaling te krijgen van het geld dat zij tijdens de belegering hebben verstrekt voor het onderhoud van de soldaten, laten HHM de RvS er bij de nalatige provincies op aandringen dit spoedig te verschaffen. Dit opdat de supplianten worden tevredengesteld.

4 Johannes van der Meeren, conducteur van de oorlogsammunitie, verzoekt, ondersteund door brieven van Ernst Casimir, om 30 st. in plaats van 20 st. per dag te krijgen voor zijn diensten in het leger.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 De RvS mag beslissen over de brieven van Emden en van commandant Erentreiter om betaling te krijgen van de servitiën voor het garnizoen over een heel jaar.

6 Op het verzoek van kapitein Moulouet om betaling te krijgen van zijn gedurende zijn absentie vervallen traktement, mag de RvS besluiten volgens de regels van het land.

7 Agent Van der Veecken verzoekt HHM de gouverneur en het garnizoen te Nijmegen te gelasten de onderdanen van de keurvorst van Keulen niet te dwingen tot een schikking of tot het nemen van represailles, maar dat zij rechtsvervolging instellen waar zij het raadzaam achten. Verder zouden de gevangenen van Neer in het Land van Luik onder cautie moeten worden vrijgelaten.
De RvS wordt verzocht advies uit te brengen na overleg met Z.Exc.

8 HHM staan toe dat de graaf van Oost-Friesland twaalf tolvoeder rijnwijn voor zijn hofhouding voor driekwart vrij van rechten door de Republiek mag vervoeren.

9 Aangaande het herhaalde verzoek van de weduwe van kolonel Utenhove blijven HHM bij hun eerdere resolutie.

10 HHM stemmen in met een octrooi van twintig jaar voor Dominicus van Weesel c.s. voor een door hem uitgevonden instrument om wateren uit te diepen, mits het een nieuwe uitvinding is die binnen een jaar in het werk wordt gesteld. Niemand mag het instrument namaken.

11 Josua van Sonnevelt schrijft d.d. Venetië 1 okt. onder meer een wissel van 300 dukaten te hebben getrokken.
Doublet zal de wissel accepteren en betalen.

12 Duick zal Brasser verzoeken door te gaan met het betalen van de port voor het briefverkeer met Venetië.

13 De Admiraliteit te Amsterdam vraagt d.d. 13 okt. of onder het in het plakkaat van 1 april 1622 genoemde uitvoerverbod van koper naar vijandelijk gebied ook koperwerk valt en of men spijkers en staal wel mag doorlaten.
HHM schrijven alle Admiraliteiten aan dat koperwerk, met uitzondering van militaire instrumenten, en spijkers (die de vijand voldoende kan krijgen uit het Land van Luik) uitgevoerd mogen worden naar vijandelijk gebied. De kwestie van het staal wordt nog in beraad gehouden.

14 De Admiraliteit te Amsterdam vraagt d.d. 15 okt. of in de brief van HHM van 9 okt. bedoeld wordt dat de licenten zonder meer geopend worden en dat de resoluties van 23 juni, 2 aug. en 25 aug. 1625 zullen vervallen. Volgens deze resoluties moesten eerst de licenten op 's- Hertogenbosch en Breda gesloten worden gehouden, waarna de Franse wijnen daarheen gebracht mochten worden tegen licent van 30 gld. per vat, terwijl de licenten op brandewijnen, Spaanse en andere wijnen daarna evenredig verhoogd zouden worden.
HHM antwoorden dat de genoemde resoluties vervallen bij de algemene opening van de licenten. Voor over land of water naar vijandelijke of neutrale plaatsen vervoerde paarden moet konvooi of licent betaald worden volgens de hoogste heffing van de kolommen. Ook de andere Admiraliteiten zullen hiervan op de hoogte gebracht worden opdat zij zich eraan houden.

15 Fiscaal Sille vraagt om de stukken inzake Amboina [Ambon] opdat hij daarmee zijn rechtsvordering kan opstellen.
HHM geven hem de proposities en klachten van de ambassadeur van Engeland over de rechters van Amboina, alsmede het onderzoek op grond waarvan deze rechters de Engelsen hebben veroordeeld en geëxecuteerd. Ook krijgt Sille de informatie die HHM zowel hier te lande als in Oost-Indië hebben laten inwinnen. Aan de gedelegeerde rechters in deze kwestie zal worden gemeld dat deze stukken onder HHM berusten.

16 Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk stemmen HHM in met gratis paspoorten voor De l'Arbrisse en kapitein Regnier om, beiden met één dienaar, via Brabant naar Frankrijk te reizen.

17 Een brief van Languerack d.d. 1 okt. behoeft geen besluit.

18 Jacobus Revius, predikant te Deventer, ontvangt 50 gld. voor de dedicatie van zijn boek Belgicarum ecclesiarum doctrina et ordo.1

19 Nobel en Hertevelt schrijven uit Rotterdam bewerkstelligd te hebben dat binnen twee of drie dagen zes schepen vanuit die stad naar Zeeland zullen vertrekken voor de bewaking van de kust van Vlaanderen. Zij hebben ontvanger Bilewerff toestemming gegeven daarvoor 10.000 gld. te lenen en verzoeken dit bedrag terug te betalen.
Colster, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, compareert en verzoekt eveneens teruggave van het genoemde geld.
HHM verwijzen hem naar Doublet die hiertoe is gelast.
Aangezien Colster meldt dat de Admiraliteit te Rotterdam geen ankers, touwen, buskruit, kogels en andere benodigdheden in voorraad heeft, besluiten HHM dat hierover zal worden beraadslaagd op de komende vergadering rond 1 november.

1 Dit werk verscheen in 1627 te Harderwijk bij Nicolaus à Wieringen en bij Sebastiaen Wermbouts te Deventer onder de titel Belgicarum ecclesiarum doctrina & ordo. Hoc est Confessio, Catechesis, Liturgia, Canones ecclesiastici, graece & latine. De Griekse vertaling werd geleverd door Friedrich Sylburg .