02/11/1627

02 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Andries Widerhuisen en Abraham Widerhuisen, kooplieden te Amsterdam, verzoeken voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië. Dit opdat hun als gevolg van het faillissement van hun broer in Moskovië, met wie zij geen betrekkingen hebben, geen overlast wordt aangedaan.
HHM stemmen hiermee in.

2 HHM schrijven de grootvorst van Moskovië ten gunste van Carl du Moulin, koopman te Amsterdam, om ongehinderd het gebied van de grootvorst te mogen binnenkomen met handhaving van zijn privileges.

3 De RvS mag besluiten over het verzoek van Jacques van Balen uit Roosendaal om als bode te mogen dienen voor de gevangenen te Duinkerke en elders.

4 De uit Antwerpen uitgewezen burgers die nu in de Republiek wonen verzoeken de gecommitteerden die voor verder overleg naar Roosendaal gaan te gelasten ervoor te zorgen dat de resolutie van 6 aug. wordt uitgevoerd.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 Alexander van Waelwyck en Abraham Adriaenssen, burgers uit Breda, verzoeken om hun tegoeden te krijgen, nu die van het Kwartier van Nijmegen hebben voorgesteld hen tevreden te stellen.
HHM verwijzen de supplianten naar het Kwartier van Nijmegen.

6 De RvS compareert en meldt dat samen met Z.Exc. en Ernst Casimir het verzoek van de gecommitteerden van Groningen om versterking van enkele compagnieën ruiters en voetsoldaten te krijgen, is onderzocht. Het plan is een compagnie ruiters toe te voegen aan de twee die nu in Groningen gelegerd zijn. In geval van nood zouden de twee compagnieën uit Steenwijk en Coevorden kunnen worden ontboden door Ernst Casimir. Ook zullen nog vijf compagnieën voetsoldaten gestuurd worden. De president is verzocht Z.Exc. te verklaren dat HHM graag willen dat wordt ingestemd met het verzoek hiertoe compagnieën ter repartitie van Groningen te gebruiken.

7 De RvS overhandigt het voorstel over het onderhoud van de ongerepartieerde ruiters en soldaten met hun repartitie.
HHM sturen dit aan de provincies met het verzoek dit aan te nemen en dientengevolge te betalen.

8 De RvS stelt voor om als tegenzet tegen de werken van de vijand te Zandvliet en op de schor Hoogerwerf een retranchement bij het Blauwgarense Gat te bouwen om er vijftien compagnieën soldaten in te legeren. Het aardwerk zal 6.000 à 7.000 gld. bedragen, uitgezonderd de hutten, brandstof, verlichting en andere benodigdheden.
HHM laten de RvS deze werken aanbesteden ten overstaan van enkelen uit de provincie Zeeland, mits Zeeland de betaling ervan regelt.

9 De RvS deelt mee dat men enkele gezanten naar Groningen had willen sturen ter bevordering van het consent van 800.000 gld. voor de Admiraliteiten. Dit is echter uitgesteld toen vernomen werd dat de Staten van Groningen deze week uit elkaar zouden gaan en dat de Staten van Friesland over een maand zouden vergaderen.
Conform het advies van de Raad sturen HHM het gezantschap over een maand naar beide provincies. Intussen zullen de provincies per brief gemaand worden het voor dit jaar goedgekeurde miljoen te betalen en zal de resolutie over de 800.000 gld. meegedeeld worden.

10 Op het voorstel van Gelderland laten HHM de RvS nog eens ernstig aan het Hof van Gelderland schrijven maatregelen te nemen voor het onderhouden van de dijk tegenover Zaltbommel.

11 De RvS wordt gemaand haast te maken met het sturen van levensmiddelen naar Glückstadt en de uit Hamburg gekomen scheepskapitein als konvooi mee te sturen.

12 Op het verzoek van die van Prinsenland om zonder betaling van konvooi of licent bier uit de Republiek te mogen halen, wordt advies gevraagd aan de RvS.

13 Aangezien men vernomen heeft dat vanuit Bergen op Zoom vele planken, sparren en andere Noordse waren naar Zandvliet gebracht worden voor het vijandelijke leger, moet de RvS informeren of dit juist is. Indien dit zo is, moet er beter op worden gelet.

14 Op het verzoek van predikant Conradus Mirkinius om naast zijn traktement van 800 gld. per jaar huishuur te ontvangen, kennen HHM hem daarvoor 200 gld. per jaar toe.

15 Op het voorstel van Carleton om de compagnie van Monschau aan te houden, besluiten HHM dat het afdanken van deze compagnie en die van Rouillac vier à zes weken zal worden uitgesteld.

16 Op de mededeling dat de ongerepartieerden sterk aandringen op betaling van hun vervallen soldij wordt de heren van Holland verzocht conform eerdere resolutie twee maanden voor te schieten.

17 Op de mededeling dat de luitenant van kapitein Arembuire die tijdens diens afwezigheid kapitein geworden was, zijn plaats weer wil afstaan aan Arembuire, machtigen HHM Z.Exc. hierover te beslissen zoals hem goeddunkt, mits het land er geen nadeel van ondervindt.

18 De gedeputeerden van de volmachten en ingezetenen van Ameland verzoeken HHM de heer van Ameland te gelasten hun zo snel mogelijk de neutraliteit te bezorgen. Is dit niet mogelijk, dan vragen ze HHM hen te machtigen enkelen uit hun midden te committeren naar Brussel te vertrekken om aldaar de neutraliteit te regelen, zoals in het verzoek omschreven.
HHM laten Noortwijck, Vosbergen, Onama en Schaffer het verzoek met de bijbehorende stukken bestuderen en erover berichten.

19 HHM stemmen ermee in dat Cornelis Gerritsen Knipscheer zes schepen turf naar Emmerik [Emmerich] en Rees mag brengen tegen betaling van 's lands rechten.

20 Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser verzoeken de 50.000 gld. te ontvangen die zij nog tegoed hebben van de 288.000 gld. die zij in 1625 op het Franse subsidiegeld hebben voorgeschoten.
HHM laten Lochteren, Almelo en Broersema hun vragen of zij de 50.000 gld. nog willen continueren.

21 Enkele bewindhebbers van de VOC compareren. Zij zijn gestuurd op uitnodiging van HHM d.d. 25 okt. om te melden dat de Bewindhebbers het onverstandig vinden met Engeland in overleg te treden voordat de drie in beslag genomen schepen zijn vrijgegeven. Dit overleg zou zo lang uitgesmeerd kunnen worden dat de schepen en de goederen onbruikbaar zouden worden. Na het vrijgeven is de VOC wel bereid tot overleg. De Bewindhebbers verzoeken HHM intussen brieven aan de koning van Engeland en aan Joachimi te sturen teneinde de schepen en goederen vrij te krijgen.
HHM stemmen in met het schrijven van de brieven. De andere punten zullen zij nog nader bespreken.

22 Over het verzoek van de kapiteins van de binnenschepen van de Admiraliteit te Rotterdam om betaling te ontvangen van hun tegoeden zal met de genoemde Admiraliteit gesproken worden.