03/11/1627

03 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Theodorus Rodenburch verzoekt verlof voor Marten Janssen om met zijn schip geladen met 25 voeder rijnwijn uit Vlaanderen te vertrekken om de wijn ten behoeve van hertog Friedrich van Sleeswijk-Holstein, erfgenaam van Noorwegen, te vervoeren.
HHM wijzen het verzoek af, temeer omdat de doortocht de Rijn af geopend is.

2 De ingelanden en gebruikers van de bedijkte polders van Doel [Beveren], Sint Anna en Ketenisse verzoeken voorlopig op annotatie en onder borgstelling hun goederen naar de andere kant te mogen brengen totdat die van Zeeland de brief van HHM d.d. 12 okt. hebben beantwoord en er een besluit genomen is.
HHM laten de RvS, na die van Zeeland gehoord te hebben, een advies uitbrengen.

3 Anthonis Aertsen van Andel, schout van Besoijen, verzoekt een verklaring dat hij de beesten die hij op 3 april naar Besoijen gebracht heeft tegen Bosch' licent naar Brabant mag brengen op dit toen betaalde licent.
HHM wijzen het verzoek af.

4 Aeltge Pieters, weduwe van Pieter Claessen Vlieger, verzoekt de 274 gld. te ontvangen die haar volgens de restcedel van voormalig ontvanger Vroesen rechtens toekomt.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam ervoor zorgen dat Vroese haar betaalt.

5 Andries de Ruddes, voormalig fourier van kapitein Pleur aan vijandelijke kant, die nu naar deze zijde is overgelopen, verzoekt om een traktement.
HHM kennen hem eenmalig 60 gld. toe.

6 HHM kennen de uit Hamburg gekomen scheepskapitein Wouter Angium 60 gld. toe voor zijn uitgaven in 's- Gravenhage en tijdens de reis.

7 De Admiraliteit te Amsterdam stuurt d.d. 27 juli tot voldoening van de brief van HHM d.d. 22 mei de resoluties en apostilles aangaande Jochim Hendrixen Swartenhont, vice-admiraal in 1620 en 1621.
HHM geven deze documenten aan Antwerpen en Vosbergen voor onderzoek en rapport.

8 Op het dringende verzoek om een besluit te nemen over het accepteren van het contract dat Elias Trip heeft gesloten om de koning van Denemarken 56.500 rijksdaalder te verschaffen, zijn Nobel, Ploos, Oenema en Haersolte gecommitteerd. Zij zullen het contract onderzoeken en er met Z.Exc. over spreken.

9 Op het verzoek van Michiel Gommelraet is Doublet gelast hem de aan kapitein Gerardt Driesch gegeven restcedel van 2.373 gld. 3 st. te betalen.

10 De Directeurs van de Levantse Handel verzoeken in hun remonstrantie ten eerste om oorlogsschepen als konvooi. Ten tweede verzoeken ze een bekwaam persoon naar Tunis en Algiers te sturen om de teruggave van de veroverde schepen te bevorderen, ervoor te zorgen dat de daders gestraft worden en in geval van weigering de consul weg te halen en Tunis en Algiers tot vijand te verklaren. Ten derde de Directeurs of de magistraten van de verschillende steden iemand mogen committeren om het lastgeld te innen. Ten vierde verzoeken ze door middel van het aanplakken van biljetten iedereen te mogen gelasten het lastgeld te betalen. Ten vijfde willen zij dat in het plakkaat van 10 okt. enkele in de remonstrantie genoemde punten worden opgenomen.
HHM geven de remonstrantie aan de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren.

11 Op het verzoek van juffrouw Maria de Cock van Delwijne, weduwe van de voor Groenlo gesneuvelde sergeant-majoor Dromont, om een traktement voor haar en haar kinderen, wordt advies aan de RvS gevraagd.

12 De Kleefse stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik 20 oktober. Zij menen dat de ruitercompagnie van ritmeester Quaedt van Zoppenbruch afgedankt moet worden en de compagnie van overste Gendt gereduceerd moet worden tot zestig paarden onder een luitenant. Dit aangezien de middelen om het krijgsvolk te onderhouden steeds verder teruglopen.
HHM geven de brief aan de RvS om er na overleg met Z.Exc. en Ernst Casimir over te adviseren.

13 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 sept. dat de Engelsen aldaar willen klagen over de VOC en de Compagnie bij de Turken in een kwaad daglicht willen stellen.
HHM zullen dit aan de VOC melden.

14 Josua van Sonnevelt verzoekt d.d. Venetiƫ 27 sept. vereerd te worden met de titel en het traktement van secretaris waartoe de overleden heer Berck hem had bevorderd.
HHM stellen een besluit uit.
Een andere brief van Sonnevelt d.d. 15 okt. vereist geen resolutie.

15 Gelezen is een brief van Marquette d.d. Brussel 16 okt. aan Berckel met een kopie van de brief van de koning van Spanje aan de Infanta waarin de koning de te Roosendaal gesloten overeenkomst over de uitwisseling van gevangenen goedkeurt.
HHM zullen met Berckel bespreken welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de gevangenen uit Spanje vrij te krijgen.

16 Resident Aissema meldt d.d. Hamburg 10 okt. dat die van Hamburg op 9 okt. Krautsand hebben laten innemen.
HHM zullen dit met Z.Exc. bespreken.

17 Aissema heeft een wissel van 900 rijksdaalder getrokken op ontvanger Reael.
HHM verzoeken de heren van Holland deze te doen accepteren en betalen in mindering van hun consenten.