08/11/1627

08 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De Generaliteitsrekenkamer verzoekt d.d. 28 okt. ten eerste die van Gelderland en Overijssel te manen hun declaraties voor de Rekenkamer te brengen en de Kamer te handhaven in de besprekingen van de declaraties van de Landschap Drenthe .
Lochteren, Schagen, Ploos en Aelberts zullen de instructie van de Rekenkamer onderzoeken opdat een ieder zich ernaar gedraagt.
Ten tweede verzoekt de Rekenkamer HHM op nadere last van de administratie van Doublet en het definitief vaststellen van zijn instructie te besluiten dat de ontvanger-generaal zijn rekeningen over 1624 en 1625 gezamenlijk binnen acht maanden en die over 1626 en 1627 eind 1628 indient. Voor de volgende jaren dient hij zich te richten naar de te nemen resolutie.
HHM gelasten Doublet zijn mening over de conceptinstructie te geven en binnen acht maanden bij de Rekenkamer zijn rekeningen over 1624 en 1625 in te dienen en eind 1628 die van 1626 en 1627.

2 Lochteren en Ploos rapporteren over de op 1 nov. ontvangen brief van de Admiraliteit te Dokkum .
HHM schrijven het Hof van Friesland de zaak van de liquidatie van voormalig konvooimeester Hanckema niet aan zich te trekken maar aan de genoemde Admiraliteit en de Rekenkamer over te laten. Het Hof moet ook niet de preferentie van het land betwisten maar het land er ongeschonden van laten genieten.

3 Jan Bicker, gemachtigde van Jan Rijkelsma, vraagt om interpretatie van het plakkaat van 1622. Hij wil weten of hennep die buiten de Republiek is gegroeid onder het uitvoerverbod van kabels en touwen valt.
HHM vragen hierover advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten.

4 HHM stemmen in met voorschrijven aan de Kleefse stadhouder en raden opdat zij rekenmeester Cauw en Boudewyn van der Beke als admodiateurs van de heerlijkheid Breskens willen vrijwaren van het vonnis van de magistraat te Middelburg. Volgens dit vonnis moesten zij de heer van Breskes de pacht betalen die zij al aan de genoemde raden hebben betaald.

5 De Admiraliteit te Amsterdam meldt d.d. Amsterdam 2 nov. ter voldoening aan de apostille van HHM van 8 okt. dat de slapheid die de Directeurs van de Levantse Handel ondervinden bij het innen van het lastgeld, voorkomen kan worden door elke maand aan de Admiraliteiten door te geven welke schepen uit de Republiek door de Straat van Gibraltar naar de Middellandse Zee zijn gevaren. De Directeurs kunnen deze informatie halen uit de berichten die zij dagelijks uit de Straat van Gibraltar ontvangen.
HHM laten de Directeurs deze informatie elke maand aan de Admiraliteiten doorgeven. De Admiraliteiten zullen dit ook aan hun ontvangers mededelen met de lastgeving dat als dergelijke schepen in de Republiek komen, zij van de schippers het bovengenoemde lastgeld zullen eisen. De schippers moeten het binnen een maand na terugkeer betalen op straffe van het viervoudige.

6 Conform het op 3 nov. opgestelde advies van de RvS gelasten HHM de afgevaardigden naar het overleg te Roosendaal te spreken over de uitvoering van de op het verzoek van de uitgewezen burgers van Antwerpen genomen resolutie van 6 augustus. Zij moeten hiertoe echter niet in Antwerpen verblijven.

7 Naar aanleiding van het verslag d.d. 28 okt. van Terestein, Van Necq en Overlander wordt dr. Opten Noorth geschreven. Hij moet niet verder met zijn werk gaan en naar 's- Gravenhage komen met het restbedrag van de ontvangen 20.000 gld. HHM willen hem spreken over zijn uitgaven. Verder moeten de gecommitteerden tot de uitdieping van de IJssel zich stipt houden aan de resolutie d.d. 22 dec. 1626 en moeten de benodigde middelen ingekocht worden zodra het geschikte seizoen daarvoor aanbreekt.

8 HHM stemmen ermee in dat de Schot Jan Forgon tweehonderd musketten met bandeliers en forketten en honderd spiesen naar Schotland uitvoert tegen betaling van 's lands rechten en onder borgstelling dat ze nergens anders naartoe worden vervoerd.

9 De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 4 sept. tweehonderd centenaar buskruit, duizend schoppen, duizend rapieren en enkele ankers te mogen uitvoeren.
HHM maken bezwaar tegen het buskruit omdat dit schaars is in de Republiek. De overige goederen mogen uitgevoerd worden tegen betaling van 's lands rechten.

10 De Admiraliteit te Dokkum antwoordt d.d. 6 sept. op eerdere brieven van HHM dat het verzoek van de echtgenote van Jacob Janssen Bontekoe ongegrond is. Indien HHM haar toch iets willen toekennen vanwege haar armoedige staat, dan zal de Admiraliteit dit regelen.
HHM laten het hierbij.

11 De kerkenraad te Ravenstein verzoekt de kapel te mogen blijven gebruiken die de raad na het overlijden van de priester door de commandant ter beschikking is gegeven. Hierin mag nu immers niet meer gepredikt worden omdat die van Wezel gedreigd worden dat men ook de kerken van hen wil afpakken.
HHM gaan hierop niet in.

12 Gemeld is dat Doublet niet kan berekenen hoeveel geld hij in kas heeft voor de koning van Denemarken zolang hij niet weet hoeveel besteed is aan de naar Gl├╝ckstadt gestuurde levensmiddelen.
HHM laten de RvS hiervan een berekening maken.

13 HHM verlenen verlof aan Robert Voo, soldaat onder kapitein Hollis, om zes weken naar Engeland te gaan.