16/11/1627

16 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Er zijn berichten ontvangen dat tussen afgelopen dinsdag en woensdagnacht schepen uit Duinkerke zijn vertrokken en dat luitenant-admiraal Dorp deze is gevolgd met alle hem ter beschikking staande schepen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam , die in Zeeland en die in het Noorderkwartier alle nog aanwezige schepen meteen naar zee te sturen met de opdracht te kruisen ter bescherming van de aankomende schepen. Een van de gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam zal gevraagd worden meteen uit 's- Gravenhage naar Rotterdam te vertrekken om de op de Maas liggende schepen onmiddellijk te laten uitvaren.

2 Op het verzoek van kapitein William Butler stemmen HHM ermee in de Kleefse raden te schrijven. Deze moeten de drost van Zevenaar gelasten om Butler te helpen bij het verkrijgen van 800 gld. van de ouders van de vrouw van Willem Kinner, zijn voormalige sergeant. Kinner was met dit bedrag naar de vijand overgelopen.

3 De RvS adviseert over het op 6 nov. ingediende verzoek van Hans van Royen dat hem en zijn consorten het rantsoen van hun gevangenen niet behoort te worden ontnomen.
Als deze gevangenen krachtens het uitwisselingsverdrag aan de supplianten worden onttrokken, zal daarover worden besloten.

4 De burgemeesters en raad van de stad Groningen melden d.d. Groningen 1 nov. waarom het onmogelijk is op 10/20 nov. in 's- Gravenhage te compareren en de geschillen tussen de stad en de Ommelanden te laten beslechten. Zij verzoeken het tijdstip te verplaatsen naar het voorjaar van 1628.
HHM willigen het verzoek in en stellen de zaak uit tot 1 mei 1628. De partijen wordt intussen nogmaals verzocht de geschillen door een schikking op te lossen.

5 Aangezien de in 1615 voor twaalf jaar met de Hanzesteden gesloten alliantie in december afloopt, wordt resident Aissema gemachtigd deze met enkele jaren te verlengen. Lübeck en Hamburg moet per brief gevraagd worden daarover met hem te overleggen. Mochten zij de onderhandelingen liever in 's- Gravenhage laten plaatsvinden, dan vinden HHM dit ook goed. In dat geval zal Aissema gelast worden, of er nu opnieuw onderhandeld wordt of niet, zijn residentschap te Hamburg net als vroeger voort te zetten. De magistraat te Hamburg zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. HHM zijn ervan overtuigd dat deze magistraat zal regelen dat Aissema daarvan geen hinder ondervindt.

6 Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS compareren. Conform de resolutie van gisteren wordt met hen besproken wat er aangaande die van Zeeland dient te gebeuren.
HHM zullen die van Zeeland schrijven hun consenten over 1626 en 1627 onmiddellijk op te sturen en vandaag over veertien dagen een vergadering van hun Staten uit te schrijven. Tegen die tijd zal een belangrijke afvaardiging daarheen worden gestuurd.

7 De gedeputeerde van de WIC compareert en verzoekt om een resolutie over de op 11 nov. genoemde plannen. Daarnaast vraagt hij om betaling van de eerder goedgekeurde zestienhonderd man, de premie voor twee veroverde Spaanse oorlogsschepen en vergoeding voor de door de WIC vrijgelaten gevangenen. Verder beklaagt hij zich over de Engelsen.
HHM stellen een beslissing uit, omdat de heren van Holland om kopie van het voorstel hebben gevraagd.

81 Het beraad over de beveiliging van de zee wordt voortgezet. HHM bespreken de manier waarop de Admiraliteiten hun sinds het aflopen van het Bestand ontstane schulden van 4.600.000 gld., afgezien van de schuld van 3.000.000 gld. op rente, kunnen kwijtraken en hoe de Admiraliteiten geholpen kunnen worden om de 35 schepen, vijf jachten en vijf fregatten voor 1628 uit te rusten.
Om de schulden af te lossen zal door brieven en afvaardigingen alles in het werk worden gesteld de restanten van de subsidies van 1622 tot en met 1626, van de uitrusting van de twee bij de Engelse schepen gevoegde vloten en van het voor 1627 goedgekeurde miljoen en de onlangs door de RvS eveneens voor 1627 gevraagde 800.000 gld. onmiddellijk te laten betalen. Deze bedragen ongeveer 2.100.000 gld. De resterende schuld zal over de provincies gerepartieerd worden en er zal op worden aangedrongen dat de provincies de betaling overnemen en ervoor instaan. De gecommitteerden uit de provincies beloven hieraan te werken. Zij zullen zo spoedig mogelijk een resolutie van hun principalen hierover verkrijgen en deze op 1 feb. 1628 inbrengen.
De schuld van 3.000.000 wordt voorlopig op de oude voet voortgezet. Om deze af te lossen zullen als eerste de contributies van het Land van Gulik [Jülich] gebruikt worden, waarop het geld voor de keurvorst van Brandenburg wordt gelicht en die ten laste van de Admiraliteit te Amsterdam zijn geassigneerd, alsmede het geld dat uit Frankrijk wordt verwacht voor de vloot onder luitenant-admiraal De Haultain die de koning gediend heeft. Hiertoe zullen de genoemde contributies met kracht gevorderd worden. Over de manier waarop zal de RvS met Z.Exc. spreken teneinde de executie zo spoedig mogelijk uit te voeren. De gezanten naar Frankrijk zullen zich ervoor inspannen het geld voor de vloot te krijgen.
Vanwege de uitrusting van de schepen voor 1628 en de andere lasten van de Admiraliteiten is 2.500.000 gld. meer nodig boven de gebruikelijke inkomsten van de konvooien en licenten.
HHM laten de RvS voor de oorlog te water in 1628 een petitie van 2.000.000 gld. doen. De RvS moet verzoeken dat niet alleen dit bedrag wordt ingewilligd maar ook dat er maandelijks een twaalfde deel wordt opgebracht en een staat van de betaling wordt geleverd. Hiertoe worden maandelijks decharges van een twaalfde deel gemaakt en naar de provincies gestuurd. Opdat de provincies voortaan van dergelijke grote subsidies verschoond blijven, verzoeken HHM hun gecommitteerden te adviseren over de middelen waarmee het inkomen uit de konvooien en licenten het meeste wordt bevoordeeld en wat het beste gedaan kan worden ter nakoming van de plakkaten. De gecommitteerden moeten er met name voor zorgen dat de Admiraliteiten dezelfde maatstaf gebruiken bij de rechtspraak, conform de plakkaten, dat het plakkaat over de zuivering van de binnenlandse paspoorten strikt wordt gehandhaafd, dat de pachters van de konvooien en licenten in hun pacht worden begunstigd en met die van de VOC worden geliquideerd en dat verder alles ten gunste van het inkomen wordt gedaan.
De gecommitteerden moeten ook adviseren over een doorlopend middel waarmee het tekort aan inkomsten van de Admiraliteiten kan worden aangevuld. Het overleg hierover moet meteen van start gaan en de maatregelen moeten voorbereid worden opdat de provincies ertoe gebracht worden des te eerder met de subsidies in te stemmen.
HHM stemmen ermee in dat hun gecommitteerden met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten een staat van oorlog te water zullen opstellen waarin alles vermeld staat wat voor de uitrustingen vereist wordt. Deze staat moet ter vergadering van HHM worden ingediend.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

9 De gecommitteerden van de Kleine Visserij te Maassluis en de andere plaatsen verzoeken om vier oorlogsschepen ter bescherming van honderd doggevaarders en om nog eens vier oorlogsschepen voor de binnenvarende hoekers, de zogenaamde versvaarders, die de levende kabeljauw aanvoeren.
HHM vragen advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten.

10 Op het verzoek van ontvanger Baudewyn de Man c.s. om afdoening van hun zaak zullen Noortwijck (en Antwerpen als hij komt), Vosbergen, Ploos en Schaffer de gedeputeerde van de Admiraliteit te Amsterdam horen. Vervolgens zullen zij bekijken of de zaak door een schikking kan worden afgedaan.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52.