25/11/1627

25 - 11 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Elisabeth Bossaerts, weduwe van mr. Job du Rieu, wil in Sluis gaan wonen waar men slechts een testament mag maken van een derde deel van de goederen. Zij verzoekt een testamentaire beschikking te mogen maken en daarop octrooi te hebben.
HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .

2 Gerapporteerd is dat de gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam niet anders weten dan dat de suiker al verkocht is en dat genoemde Admiraliteit alle uit het schip De Eenhoorn verkregen goederen heeft teruggegeven.
HHM laten het hierbij.

3 De reders van drie gehuurde schepen die gediend hebben bij de Engelse vloot te Cadiz in 1625 verzoeken om een obligatie van de verdiende huren sinds de afdanking van de schepen door de Admiraliteit te Rotterdam .
HHM vragen hierover advies aan deze Admiraliteit.

4 Jacob Kints uit Aldekerk onder de voogdij van Geldern verzoekt namens de ingezetenen aldaar om een akte waarbij zij hun gewas aan beide kanten tegen de hoogste prijs en aan de eigenaren van hun pachten mogen verkopen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 Op het verzoek van Jan Quintijn, koopman te Amsterdam, stemmen HHM ermee in de gouverneur te Calais en agent Mibassen te schrijven om hem de wapens te laten toekomen die hij in Luik heeft laten kopen om via Calais naar de Republiek te sturen maar die in Calais in beslag zijn genomen.

6 Nobel zal met die van de Levantse Handel spreken over een schip waarmee agent Palache naar Marokko kan gaan.

7 Nobel en Haersolte wordt verzocht met Louis de Geer te overleggen over zijn voorstel om de koning van Denemarken wat geld te verschaffen.

8 Op het verzoek van resident Vosbergen om met enkele gedeputeerden te overleggen zijn Lochteren en Nobel aangewezen. Zij moeten erop aandringen dat hij geld overmaakt voor Morgan.

9 Cornelis van Berestein, koopman te Enkhuizen, verzoekt opnieuw als commissaris-generaal ter zee in dienst te worden genomen, ondanks de resolutie van 18 sept waarbij dit is afgewezen.
HHM vragen Schagen om de zaak nader te onderzoeken en er verslag van te doen.

10 Gomes van Trier verzoekt mee te mogen gaan met de gezanten naar Frankrijk, verhoging van gage te krijgen en betaling te ontvangen van diverse reiskosten en andere kosten, gemaakt in dienst van het land.
Schagen zal het verzoek bekijken en er verslag van doen.

11 Op het verzoek van de schippers die het leger gediend hebben, laten HHM de RvS hun betaling regelen.

12 Ontvangen zijn brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 27 okt., van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 nov., van Mibassen d.d. Calais 16 nov. en van Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 en 18 september.
HHM nemen geen resolutie.

13 De burgemeesters en regeerders van Amsterdam verzoeken d.d. 23 nov. aan de instructie van de gezanten naar Engeland toe te voegen dat namens de Republiek vergoeding wordt gevorderd voor de beslaglegging op drie Oost-Indiëvaarders. Ze willen onmiddellijke vrijlating en de verzekering dat in de toekomst geen represailles genomen zullen worden. De VOC moet voortaan vrij de Engelse havens kunnen gebruiken.
HHM stemmen ermee in.

14 Ritmeester Lelio Pompeio verzoekt met vier paarden voor hem en drie voor zijn edellieden, namelijk Pierre Italien, Jan Nicolaes en Henrick van Borchem, naar Italië te mogen vertrekken, waartoe hij verlof heeft gekregen van Z.Exc., zonder betaling van 's lands rechten.
HHM gaan ermee akkoord dat de zeven paarden voor driekwart vrij uitgevoerd mogen worden. De paarden die niet zullen worden aangetroffen bij het vendel, zullen niet worden betaald.

15 Onder verwijzing naar de in het verzoek van de kooplieden op Moskovië genoemde redenen zal het konvooi van het uit neutrale landen ingevoerde bontwerk verlaagd worden van 2 st. naar 1 st. en van het naar neutrale landen uitgevoerde bontwerk van 3 st. naar 1 st. Dit ten gunste van de handel en op voorstel van de heren van Holland van 1 oktober. Tevens zal het konvooi van de uit neutrale landen ingevoerde talk verlaagd worden van 8 st. naar 4 st. en van de naar neutrale landen uitgevoerde talk van 30 st. naar 8 st. De Admiraliteiten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht om dit op de kantoren te regelen. Schaffer verklaart hiertoe geen last gekregen te hebben.

16 Ter tafel wordt gebracht dat Carleton vraagt om kopie van de gisteren aan Dorp geschreven brief.
Vanwege de consequentie zal dit op beleefde wijze worden afgewezen.

17 Nobel en Hertevelt (op 18 okt. gecommitteerd om de oorlogsschepen van de Maas en uit Zeeland naar zee te doen vertrekken) hebben ontvanger Bilewerff te Rotterdam zover gekregen dat hij (omdat er geen geld bij de Admiraliteit te Rotterdam was) in haast 10.000 gld. heeft opgebracht met de belofte van restitutie. De ontvanger vraagt nu om terugbetaling ervan.
Doublet moet de 10.000 gld. aan Bilewerft terugbetalen uit het Franse geld en dit bedrag inhouden op de quote die genoemde Admiraliteit uit de verzochte subsidie van 800.000 gld. toekomt.

18 Op de uiteenzetting van de heren van Holland dat de crediteuren die de 50.000 gld. voor de landgraaf van Hessen hebben geleend op het krediet van de Republiek, terugbetaald willen worden, laten HHM Doublet hun betalen uit het huidige Franse geld, inclusief rente. Mocht dit onvoldoende zijn, dan moet hij ze betalen uit het toekomstige Franse geld en intussen zijn obligatie geven aan de heren van Holland met het verzoek de crediteuren te voldoen.

19 Ordonnantie wordt gepasseerd van 750 gld. voor Philippe Chevais voor een half jaar huishuur, vervallen op 31 okt., en van 72 gld. 16 st. voor enkele kleinigheden die Contarini in het huis heeft laten maken.

20 De gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier berichten Pieter Dirxen Schutter uit medelijden met zijn armoedige toestand meer te hebben toegekend dan waar hij recht op had.
HHM laten het daarbij.

21 HHM stemmen in met paspoort voor Paul de Berlo, heer van Petit Lais [Petit-Leez] en Saint Martin, afgevaardigde van de edelen van het Land van Namen en "majeur de feux" om met zijn gevolg en bagage naar het platteland te gaan.

22 Het verzoek van Gilant Marschalck om octrooi voor zijn uitvinding van goud- en zilver-drukwerk op leer, francijn, "quintijn" en papier wordt afgewezen.

23 Twee berichten over het onlangs uitvaren van de Duinkerker schepen moeten tot een nadere gelegenheid opgeborgen worden.

24 Noortwyck, Ploos en Schaffer doen verslag van het onderzoek waartoe zij op 16 nov. zijn gecommitteerd. Zij hebben de kwestie van ontvanger Boudewijn de Man c.s. en een schip uit Hamburg onderzocht. Dit schip was eerst door hun kapitein van De Gulde Sterre veroverd, vervolgens door admiraal Reael afgenomen en samen met De Gulde Sterre te Amsterdam opgebracht. De gecommitteerden hebben de gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam gehoord en concluderen dat er goede redenen zijn om het verzoek van De Man c.s. in te willigen.
Namens het land worden het schip en de buit vrijgegeven. Deze moeten worden teruggegeven aan De Man c.s.