26/11/1627

26 - 11 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Essen en Aelberts ( Antwerpen is afwezig) doen verslag van hun krachtens de resolutie van 4 nov. gepleegde overleg met Z.Exc. over de retorsiemaatregelen die de vijand wil nemen in verband met de verboden scheepvaart op Breda. Z.Exc. vindt dat de eerdere toestand moet worden hersteld en dat daartoe het door de RvS ingestelde verbod, waarop de retorsie is gevolgd, moet worden herroepen. De resolutie van 15 jan. 1626 heeft voorzien in het gevaar van de heen en weer varende schepen. Hierbij is gelast dat de schepen na elkaar [schans] Blaak moeten passeren. Als de ene partij aan deze kant van de Blaak is gekomen, mag de andere partij naar Oudenbosch en Standdaarbuiten vertrekken. Naast deze regel kan ook nog een wacht geplaatst worden, een half uur verderop, om alle afvarende schepen te visiteren.
HHM sluiten zich bij deze mening aan en laten de Raad het verbod intrekken. De Admiraliteit te Rotterdam zal geschreven worden de bovenstaande lastgeving op te volgen en een wacht te plaatsen die de afvarende schepen moet visiteren om te zien of er opvarenden zijn die iets ten nadele van het land van plan zijn.

2 Gemeld wordt dat Carleton verzoekt Dorp nader te schrijven dat hij de vijandelijke schepen niet alleen naar Engeland moet volgen maar ook naar Schotland en Ierland, mochten zij daarheen gevaren zijn.
HHM stemmen ermee in.

3 Schagen en Hertevelt worden met nog twee door de RvS te nomineren heren afgevaardigd naar Zeeland.

4 Naar aanleiding van het verzoek van luitenant-kolonel Douchan wordt hem voorlopig 1.000 gld. voor 1625 toegekend, mits de Franse ambassadeur bij akte zal verklaren dat het geld geldt als betaling net als de andere pensioenen.

5 HHM laten conform de resolutie van 26 juli op het verzoek van Cannarts apostilleren dat degenen die zich van vijandelijke steden naar neutrale plaatsen hebben begeven onder voorwendsel daar het burgerschap te hebben gekocht, goede buit en rantsoenabel zijn, indien zij zonder paspoort of consent op onvrije bodem of zelfs in de Republiek worden aangetroffen.

6 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam compareren en melden kapitein Bagijn gevangengenomen te hebben. Hij heeft bekend dat hij zijn schip aan de Duinkerkers, nadat zij drie schoten hadden gelost, heeft afgestaan op kwartier (dat zij hem beloofden als hij geen schot afvuurde). Over zijn bemanning had hij niet te klagen. Deze was bereid om te vechten en zijn luitenant had daartoe beneden in het schip alles in gereedheid gebracht. Bagijn is veroordeeld en zal morgen met het zwaard geëxecuteerd worden.
HHM laten het hierbij.

7 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam dienen een overzicht in van de geldmiddelen die zij dringend nodig hebben.
De heren van Holland nemen het overzicht mee om het te onderzoeken.

8 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verzoeken HHM te regelen dat de door dit College gehuurde schepen betaald worden.
HHM vragen de Admiraliteit om een nadere specificatie.

9 Brieven van Languerack d.d. Parijs 14 nov. en van resident Aissema d.d. Hamburg 31 okt. zullen nader worden onderzocht.