30/11/1627

30 - 11 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De burgemeesters en regeerders van Zevenbergen verzoeken, omdat de licenten geopend zijn op de oude voet en de licentmeesters desondanks op de goederen naar Zevenbergen Bosch' licent heffen terwijl zij daarvan vroeger vrij waren, vrijdom van licenten. Zij dragen immers net als andere steden in Holland bij aan alle lasten.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

2 Namens de ambassadeur van Frankrijk is een memorie ingediend opdat Jacques Bulteau en Jean Rosee vrij van konvooi dertien ijzeren kanonnen mogen uitvoeren. Deze waren hun door Compaen afgenomen en zijn door de Admiraliteit in het Noorderkwartier weer aan hen toegewezen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam , waar de kanonnen zich nu bevinden, de kanonnen vrij te laten uitgaan indien de zaak is zoals medegedeeld.

3 Bartholomeus Matthyssen, voormalig scheepskapitein, verzoekt om voortzetting van de betaling van 12 gld. per maand die hem gedurende het Bestand net als andere kapiteins was toegekend.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Amsterdam .

4 Een brief van Languerack d.d. 16 nov. behoeft geen resolutie.

5 De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten adviseren dat de gecommitteerden van de Kleine Visserij zich moeten tevredenstellen met drie konvooiers in plaats van de op 16 nov. gevraagde acht.
HHM verzoeken nader advies van de Admiraliteit te Rotterdam .

6 HHM stemmen in met de komst van agent Mibassen om verslag te doen van enkele belangrijke zaken. Zij zullen de commandeur op de kust schrijven hem met een goed schip naar Zeeland te laten brengen.

7 Gelezen is het verzoek van mr. Anthonis de Hubert.
HHM stemmen ermee in dat de ambassadeurs naar Frankrijk zullen bevorderen dat zijn echtgenote, Charlotte de Trouguet, de erfenis van haar broer, Francois de Trouguet, mag genieten zonder dat tegen haar het droit d'aubaine zal worden gebruikt.
1

8 Schipper Nicolaes Vesti uit Calais verzoekt om restitutie van zijn schip en goederen die hem door twee scheepskapiteins in Noorwegen zijn afgenomen en te Amsterdam zijn opgebracht.
HHM apostilleren dat de Admiraliteit te Amsterdam schip en goederen moet teruggeven of een advies moet geven, indien zij redenen heeft die ermee in strijd zijn.

9 HHM schrijven nogmaals de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier om de door hen verkregen informatie over het voorval tussen de Franse en Engelse schepen bij Texel op te sturen.

10 Conform de resolutie van 25 nov. heeft Schagen het verzoek van Cornelis van Berestein nader onderzocht. Diens plan bestaat uit het aanwijzen van de bestaande gebreken aangaande de uitrusting te water en de middelen tot herstel die hij kent. Deze wil hij echter niet bekend maken, omdat hij vreest dat dan een ander in dienst wordt genomen.
HHM laten hem de middelen tot herstel bekendmaken. Zij zullen hem de voorkeur geven boven alle anderen indien wordt besloten deze middelen in praktijk te brengen en daarvoor iemand te gebruiken.

11 Op het verzoek van controleur Ludolph van Lintzenich is het advies van de gedeputeerden te velde ingewonnen.
Ordonnantie zal worden gepasseerd voor de schrijver die hij in het leger gebruikt heeft. Voortaan mag hij een schrijver gebruiken gedurende de tijd dat de legers te velde zijn. Tevens moet de RvS maatregelen nemen om de schepen te ijken.

12 De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten adviseren over het op 8 nov. ingediende verzoek van Jan Bicker. De bewering van de fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam, namelijk dat de in andere landen gegroeide hennep ook valt onder het uitvoerverbod van kabels en touwen naar vijandelijke landen volgens het plakkaat van 1 april 1622, is gefundeerd.
HHM volgen dit advies. Het plakkaat moet zo worden geïnterpreteerd dat de hennep, ook al is deze in andere landen gegroeid, valt onder dit verbod.

13 HHM wijzen het verzoek van Gomes van Trier om mee naar Frankrijk te mogen gaan, af. Aangaande de andere twee punten, namelijk de verhoging van traktement en de vergoeding van 2.500 gld. voor reis- en andere door hem gemaakte kosten, wordt advies ingewonnen van de Admiraliteit te Amsterdam . Ook wordt haar advies gevraagd over zijn verzoek om maatregelen te nemen tegen de op Texel gepleegde fraude bij het overladen van de goederen uit de schepen in de lichters die de goederen naar Amsterdam brengen. Volgens hem wordt daarbij de Admiraliteit in het Noorderkwartier benadeeld.

14 Resident Vosbergen is ter vergadering nader gehoord over het door hem met Joost Brasser gesloten contract over het overmaken van 90.000 gld. aan de koning van Denemarken.
Lochteren en Schaffer wordt verzocht nader met Vosbergen en Brasser te overleggen over het sturen van dit geld naar de Elbe voor het leger aldaar en over het overmaken van nog meer steun in wapens of geld.

15 De twee brieven van Joachimi d.d. 23 en 24 nov. vereisen geen resolutie. Ter gelegenheid ervan gelasten HHM fiscaal Sille en zijn adjunct de kwestie Amboina [Ambon] ijverig te behartigen opdat de kwestie zo snel mogelijk in staat van wijzen kan worden gebracht. De gedelegeerde rechters worden ook gemachtigd de kwestie voor te bereiden voor de behandeling ter terechtzitting en met de voorbereidingen voor het proces door te gaan tot aan het vonnis.

16 De Rover, raad van State, compareert en meldt overeenkomstig de resolutie van 20 nov. voorlopig een fort van honderdvijftig roeden aan de westkant van Blauwgaren tegen 440 gld. per roede te hebben aanbesteed. Die van Zeeland hebben echter de verklaring het daarvoor benodigde geld te zullen verschaffen uitgesteld tot de vergadering van de Staten van Zeeland die morgen zal beginnen. De Rover wil weten of de aannemers mogen beginnen of dat men de resolutie van de Staten van Zeeland moet afwachten.
Aangezien de vergadering morgen begint en er gedeputeerden van HHM naartoe gaan, moeten deze gedeputeerden zich ervoor inspannen dat het verschaffen van het geld wordt aangenomen. De aannemers moeten hierop wachten. HHM geven de RvS in overweging De Rover toe te voegen aan de commissie naar Zeeland aangezien hij kennis van zaken heeft.

17 Na beraadslaagd te hebben over het gezantschap naar Frankrijk stemmen de provincies (uitgezonderd Holland) ermee in dat Sommelsdijck gedurende zijn deelname aan het gezantschap en afwezigheid uit de Republiek ontslagen wordt van zijn eed als raad van State en dat hij in het gezantschap de rang van de provincie Holland houdt. Die van Holland verklaren niet met zijn ontslag uit de RvS akkoord te kunnen gaan.

1 Nu volgt in S.G. 52 opnieuw de tekst van resolutie 3.