01/12/1627

01 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS - maar zonder de afwezige Ernst Casimir - worden de resoluties van 27 en 28 okt. aangaande de inzet van Langerack bij de extraordinaris ambassade naar Frankrijk hervat. De Raad blijft bij zijn advies van 27 okt. om Langerack terug te roepen en de gedeputeerden van Holland zijn het hiermee eens. De andere provincies volgen het advies van Z.Exc. en willen Langerack bij alle besprekingen, in of buiten Parijs, toelaten en inzetten.
HHM concluderen en verordenen Langeracks naam naast die van de anderen in de commissie- en geloofsbrieven op te nemen.

2 Conform advies van de RvS d.d. 28 okt. zal D'Estiaux het tijdens zijn afwezigheid verschenen traktement krijgen.

3 Ontvangen is een brief van resident Aissma d.d. Hamburg 7/17 november.
HHM schrijven Joachimi het sturen van enkele schepen uit Engeland naar de Elbe te bevorderen.

4 Uiteengezet wordt dat de RvS geen wijziging heeft aangebracht in de door hem eergisteren ingediende propositie, behalve dat de verpachting van de konvooien en licenten op de helft is gesteld. HHM zullen de verandering zelf aanbrengen. Ook zullen ze conform de tegelijkertijd genomen resolutie de passages betreffende de religie in Frankrijk en de waardgelders die dit jaar dienden tijdens de belegering van Groenlo in de propositie schrappen. Na correctie zal deze propositie de provincies worden toegestuurd.

5 Naar aanleiding van het verzoek van de reders van de vijf zoutschepen die klagen dat die van de WIC de resoluties van 17 sept. en 16 okt. niet nakomen, geven HHM dit rekest nogmaals aan de WIC ter Kamer Amsterdam . De Bewindhebbers dienen hierover binnen drie dagen na de insinuatie hun mening te geven.

6 Prins Friederich, bisschop van Verden en hulpbisschop van Bremen en Halberstadt, geeft d.d. Stade 16 okt. credentie op Detleff van Buchwolt, krijgscommissaris-generaal van de koning van Denemarken, heer en vader van de bisschop. Tevens wordt de door Buchwolt aan de president gegeven memorie gelezen, met het verzoek circa 110.000 gld. naar de Elbe te sturen, alsmede tweehonderd schippond lood, duizend centenaar lont, vijfhonderd musketten, driehonderd pieken en bijbehorende wapens, tweehonderd pieken zonder wapen, tachtig last bestaande voor de helft uit meel en voor de helft uit rogge, dertigduizend pond kaas en tien last zout.
De RvS dient een lijst te geven van alles wat al daarheen is gezonden.

7 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. Rotterdam 31 november. Daarin wordt opnieuw de grote nood van dit College kenbaar gemaakt, met de schade die het land daardoor lijdt omdat enkele schepen aan land blijven zonder dienst te doen. Deze kunnen door geldgebrek niet worden afgedankt.
Ontvanger-generaal Doublet wordt gelast op het subsidie van 800.000 gld. dat onlangs door de RvS voor de Admiraliteiten is verzocht, 30.000 gld. te lenen, door de Rotterdamse Admiraliteit te besteden aan de afdanking van enkele schepen.

8 Op de namens de ongerepartieerde compagnie ruiters en soldaten ingediende memorie ter verkrijging van hun soldij (enkele zijn vijf, andere vier maanden niet betaald), moet de RvS laten weten hoeveel er verschuldigd is en waaruit de betaling kan worden gedaan.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.