04/12/1627

04 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Conform de memorie van die van de Ommelanden1 vervroegen HHM de comparitiedag naar 1 april o.s. Zij schrijven beide partijen aan hier te verschijnen om hun geschillen bij te leggen - met name die in de memorie worden genoemd - of om op verzoek van de comparende partij de zaak te behandelen en af te doen door middel van een schikking of een besluit. HHM raden echter aan de zaak in de provincie ten overstaan van de stadhouder te regelen.

2 Op het verzoek van Gurrien Thier van Haldern om Jan Scheer, Arent Vogelpoot en Jurien Blommesaet te arresteren wanneer zij in het land zijn, winnen HHM het advies van de RvS in.

3 De RvS moet adviseren op de brief van de ambtman van de Overbetuwe betreffende het dichtvriezen van de Waal.

4 De RvS moet adviseren op het verzoek van de weduwe van kapitein Turner om een traktement.

5 Het verzoek van de werkmeesters te Groenlo om betaling gaat voor een beslissing naar de RvS.

6 Bartholomeus du Corne, tafelhouder te Sluis, verzoekt HHM het onlangs door hen aan Abraham Willemsen Bijerman verleende octrooi tot het houden van een tafel te Sluis teniet te doen. Het zou op oneerlijke wijze zijn verkregen.
De Raad van Vlaanderen dient zich te laten informeren over deze zaak en HHM te adviseren.

7 Op het verzoek van generaal Nispen wordt overeengekomen dat Doublet hem voorlopig 1.500 gld. zal voorschieten. Aangaande de zaak van Jan Cuisten zal met de president van het Hof van Holland worden gesproken opdat naar behoren wordt gevonnist.

8 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten melden naar aanleiding van de gisteren door luitenant-admiraal Dorp ingediende memorie dat in de instructie van de commandeurs betreffende deze punten in wezen is voorzien.
In opdracht van HHM hebben Dorp en commandeur Quast met de aanwezige afgevaardigden deze regeling op de beveliging van de zee d.d. 13 nov. nader onderzocht, om te zien of daaraan nog iets toegevoegd moet worden. Zij adviseren het volgende:
Op het eerste punt, het schoonmaken en het opnieuw bevoorraden van de eskaders, zou de regeling moeten worden gevolgd dat de eskaders kruisend tussen de Hoofden [Nauw van Calais] en de Seine, en tussen de Hoofden en de Maas, moeten worden schoongemaakt in Zeeland of Harwich en moeten worden bevoorraad in Zeeland. De eskaders kruisend tussen de Maas en Texel en tussen Het Vlie en het Rif van Skagen moeten worden schoongemaakt in Leith of Newcastle en bevoorraad in Texel en in Het Vlie.
Ten tweede wordt het nodig geacht compagnieën te formeren om de schepen van Nederlandse musketiers te voorzien.
Ten derde zijn de matrozen onwillig de vijand de voeten te spoelen. Daarom moeten zij zich als zij in dienst treden bij het zweren op de artikelbrief daartoe verplichten.
HHM zullen dit bespreken met Z.Exc.

9 Na de gedeputeerden van de Admiraliteiten te hebben weggezonden is die van de Amsterdamse Admiraliteit aangezegd zich te beraden op het verzoek van de ambassadeur van Venetië om teruggave van een hoeveelheid suiker en ook scheepsgereedschap, om te zien of de zaak kan worden geschikt.

10 De gecommitteerden die hebben gesproken met Z.Exc. alsmede met Detleff Bochwolts rapporteren dat alle door Bochwolts op de lijst gestelde goederen naar de Elbe zouden moeten worden gestuurd.
Voor het transport naar de Elbe moeten zij met Joost Brasser overeenstemming zien te bereiken. Ook zal Jan Ericx met 50.000 gld. worden meegestuurd. Hij moet daarmee op ordonnantie van de koninklijke commissarissen en met medeweten van resident Aissema het krijgsvolk betalen.

11 Noortwijck en andere gecommitteerden die in conferentie zijn geweest met de Raad van Brabant betreffende het drostambt te Steenbergen berichten dat de Raad voorstelt de zaak te besluiten met een naturalisatie.
Eerst zal nogmaals worden getracht de zaak te schikken. Lukt dat, dan zullen de stukken in de vergadering worden gelezen.

12 Op voorstel van Doublet worden decharges opgesteld van drie maanden subsidie voor de koning van Denemarken, vervallen na de eerste twaalf maanden. Mochten nog enkele decharges ontbreken, dan zullen ook deze worden opgesteld.

13 HHM laten decharges opstellen van de helft van de verzochte 800.000 gld. voor de Admiraliteiten. Daarop zal Doublet 10.000 gld. en de 30.000 gld. lenen die hij eerder is gelast te betalen aan ontvanger Bilewerff en de Admiraliteit te Rotterdam .

14 HHM staan de koningin van Denemarken de vrije doorvaart van vijftien tolvoeder rijnwijn toe.

15 HHM keuren de geloofsbrieven goed die zijn opgesteld voor de ambassadeurs naar Frankrijk en Engeland.

1 Geïnsereerd in S.G. 3186.