06/12/1627

06 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een rekest meldt Egbert Wouters zijn uitvinding om schepen te doen ontploffen te hebben beproefd aan enkele paalwerken op het nieuwe eiland in het IJ voor Amsterdam. Hij vraagt om een octrooi en om een vergoeding voor zijn uitvinding.
HHM geven dit verzoek aan de Admiraliteit te Amsterdam om van haar te horen of zij deze proef erkent. Daarna zal een besluit worden genomen.

2 Pieter Blom, schipper van Stralsund, verzoekt om teruggave van zijn schip dat door Pieter Hein, admiraal van de WIC, is genomen in de Bahia de Todos os Santos. Hij was daar terechtgekomen als gevolg van een arrest dat in Spanje was gedaan.
De suppliant wordt doorverwezen naar justitie.

3 Op het verzoek van Johan van Dalen, griffier van de krijgsraad, wordt hem net als verleden jaar voor 1627 extraordinaris 50 gld. toegekend voor zijn moeite.

4 HHM lezen het bericht van hoofdconsul Cornelius Witsen op de op 22 okt. ontvangen brief van orateur Haga. De gedeputeerden van Holland eisen hiervan een duplicaat voor onderzoek.

5 Joshua van Sonnevelt schrijft d.d. Venetië 19 nov. onder meer dat hij ter betaling van een half jaar huishuur 200 dukaten heeft getrokken op Doublet. Dit wordt geaccepteerd en het bedrag zal worden betaald.

6 In een rekest stelt Abraham Vos, woonachtig te Enkhuizen, enkele uitvindingen voor om vijandelijke havens en wateren te blokkeren en dergelijke.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier de suppliant door iemand uit haar midden over deze uitvindingen te laten horen.

7 De Generaals van de Munt adviseren d.d. 27 nov. op de op 23 nov. door de muntmeester te Utrecht ingediende remonstrantie. Indien men verzekerd is van het intrekken en het ingetrokken blijven van de stempels van de te Utrecht gemunte stuiver, kan men het ontworpen plakkaat hiertegen wel achterwege laten.
De zaak zal hierbij worden gelaten, op voorwaarde dat de al gemunte stuivers worden ingewisseld.

8 Op het verzoek van essayeur-generaal Laurens van Theilingen laten HHM Doublet hem op rekening van zijn verdiend loon 600 gld. voorschieten, totdat de declaratie van de Generaals van de Munt is afgehandeld.

9 Op het verzoek van ambassadeur D'Espesses wordt gratis paspoort verleend aan Pierre Desmartins, wachter van het rariteitenkabinet van de koningin-moeder, zijn vrouw en knecht om uit de Republiek naar Frankrijk te vertrekken. Eveneens om voor driekwart vrij mee te nemen: twee kisten goudleer, een klein tonnetje, een pak en een koffer met verschillende curiositeiten van Chinees porselein en ongeveer vijftig stukken Chinese satijn en damast, mits borg wordt gesteld dat dit aan de koningin wordt geleverd.

10 Op het verzoek van Josephe Pallache zullen HHM schrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam hen te informeren of er binnenkort een oorlogsschip of koopvaardijschip naar de kust van Barbarije [Marokko] vertrekt dat Pallache kan meenemen.

11 Naar aanleiding van het bericht van Rantwyck zullen Essen, Noortwyck, Duick, Ploos, Aelberts en Schaffer naast de gezanten naar Frankrijk en Engeland met Z.Exc. bespreken welke argumenten het beste kunnen worden gebruikt om de geschillen tussen koningen van Frankrijk en Engeland te schikken.

12 HHM besluiten dat voor 400 of 500 gld. aan lijnwaad wordt aangeschaft voor de legatie naar Frankrijk en Engeland.

13 Vosbergen rapporteert dat Z.Exc. de zaterdag door luitenant-admiraal Dorp en de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten meegedeelde regeling op het schoonmaken en bevoorraden van de eskaders goedkeurt. Hij vindt het ook nodig enkele compagnieën te selecteren en te legeren in de zeesteden. In plaats van pieken dienen de soldaten musketten te krijgen opdat zij op de oorlogsschepen als musketiers gebruikt kunnen worden. Het is niet verstandig deze uit de Nederlandse compagnieën te lichten en die zo te verzwakken. De voetspoeling wil Z.Exc. laten toepassen op degenen die zich verdedigen, anderen mag kwartier worden gegeven.
De heren van Holland schorten hun advies op.

14 Boiols en De la Bossiere, afgevaardigden van Durant, gouverneur van Glückstadt, komen binnen. Zij brengen een verzoek mee van de gouverneur aan HHM om hulp in de vorm van geld, levensmiddelen en oorlogsmunitie.
Ook is kapitein Astleij verschenen, die in acht dagen van Stade hierheen is gekomen. Hij bericht over de situatie van deze stad en meldt dat die van Hamburg beide zijden nog alles laten toekomen.
De gecommitteerden van HHM zullen met Joost Brasser of met iemand anders overeen zien te komen geld en levensmiddelen naar Glückstadt te brengen.