07/12/1627

07 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gecommitteerden van HHM berichten met Brasser te zijn overeengekomen dat hij te Amsterdam de waren zal leveren die voorkomen op de hem geleverde lijst: tweehonderd schippond lood, duizend centenaar lont, vijfhonderd musketten, driehonderd pieken met bijbehorende wapens, tweehonderd pieken zonder wapens, tachtig last half meel, half rogge, dertigduizend pond kaas en tien last zout. Deze moeten naar Glückstadt worden gebracht. Brasser moet morgen of overmorgen de prijs opgeven. De goederen zullen hem precies zes weken na vandaag worden betaald tegen zes en een kwart procent rente. Boven de door hem alhier contant te betalen 25.000 gld. ter voldoening van het op 3 dec. goedgekeurde contract met resident Vosbergen zal hij HHM een wisselbrief geven van 10.000 rijksdaalder, te betalen volgens het oude contract te Hamburg binnen veertien dagen na vertoon. Zes weken na inlevering van de eerste wisselbrief levert hij nog een tweede wisselbrief, ook van 10.000 rijksdaalder. Deze 20.000 rijksdaalder met het bedongen opgeld zal drie maanden na vandaag worden worden terugbetaald met de rente van zes en een kwart procent per jaar, te rekenen vanaf de datum dat de wisselbrief hier wordt overgeleverd.
Het akkoord wordt bij deze goedgekeurd. De RvS moet iemand uit zijn midden committeren om de genoemde waren door commissaris Hartman ten overstaan van Detleff Bochwolt te doen ontvangen. Deze persoon moet erop letten of deze net zo goed en van eenzelfde prijs zijn als de waren die de Raad eerder heeft doen inkopen of dat ze tegen de huidige marktprijs zijn ingekocht. Ook moeten de wapens naar behoren worden onderzocht. Hartman moet deze waren alsmede de 25.000 gld. die hij daarnaast zal ontvangen naar Glückstadt brengen en deze distribueren conform de instructie die de gecommitteerden van HHM zullen opstellen. De Admiraliteit te Amsterdam wordt geschreven een konvooi gereed te houden om de waren naar de Elbe te konvooieren.

2 Detleff van Bochwolt krijgt toestemming op zijn verzoek om te Amsterdam acht of tien stuurlui en veertig of vijftig matrozen in dienst van de koning van Denemarken aan te nemen.

3 Op verzoek van Dirck van Bleiswijck, oud-burgemeester van Delft, wordt geschreven aan de koning van Polen alsmede aan de staatse gezanten bij deze koning om restitutie te verkrijgen van twee vaten broodsuiker en twintig pijpen Franse wijn. Deze heeft hij uit Amsterdam naar Danzig [Gdansk] gezonden en zijn onderweg door enkele Poolse schepen ingenomen en naar Danzig gebracht. Daar schijnt men deze goederen te willen verkopen.

4 Feith, Noortwijck, Rode, Aelberts en Schaffer zullen het verbaal of journaal van luitenant-admiraal Dorp onderzoeken en erover berichten.

5 Noortwyck, Boetzeler en Schaffer rapporteren dat de Raad van Brabant geen nader voorstel doet op het drostambt te Steenbergen dan ene Dimmer te naturaliseren. Z.Exc. stelt voor een akte van non-prejuditie aan de Raad te geven.
Deze stukken zullen ter vergadering worden gelezen.

6 Over de verzoeken van ritmeesters Haultepenne om betaling van vier maanden gage en Eeckeren om betaling van een een maand gage, beide vervallen op 22 nov., mag de RvS besluiten.

7 Luitenant-kolonel Douchant dringt aan op betaling van de periode waarin hij absent was.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.