08/12/1627

08 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM zullen de bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam schrijven dat ze de zaak van Saint-Malo hebben laten onderzoeken. Conform eerdere resolutie laten ze een beslissing hierover aan de beide hoven van justitie [het Hof en de Hoge Raad . Zij verzoeken daartoe na de heiligendagen iemand volkomen gelast en geïnstrueerd hierheen te sturen. Wel waarschuwen HHM dat het om verschillende redenen beter is het bedrag waartoe de hoven zouden mogen beslissen, te betalen.

2 HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier om elk twee konvooiers te zenden naar de Elbe en deze totdat het binnenkort gaat vriezen op die rivier nabij Glückstadt te houden. Het schijnt dat die van Hamburg iets van plan zijn, waardoor deze rivier gesloten zou raken.

3 Ter vergadering compareert de graaf van Turn, die HHM bedankt voor hun besluit tot het sturen van levensmiddelen en andere benodigdheden naar Glückstadt. Hij verzoekt ook enkele schepen daarheen te sturen.

4 Doublet wordt nogmaals gelast te berichten over de hem eerder gegeven brief van de Rekenkamer inzake de zuivering van het slot van de rekening van zijn overleden vader, alsmede over de instructie die hem eerder is gegeven.

5 Kapitein Adriaen Duick, sergeant-majoor van het regiment van kolonel Grenu, heeft met het schip van kapitein Bagijn tien soldaten verloren. Hij wil graag weten of hij er andere voor in de plaats moet aannemen en vraagt tevens om vergoeding van de musketten en geweren.
HHM zullen het advies van de RvS inwinnen.

6 De gedelegeerde rechters inzake Amboina [Ambon] verzoeken om de informatie en andere stukken die deze zaak betreffen.
Deze stukken zullen na het overleggen van een ontvangstbewijs en inventaris worden verstrekt.

7 De eerste en andere raden van Brabant sturen d.d. 7 dec. het aan hen gepresenteerde rekest van ritmeester Isselstein die actie en transport heeft van zijn broer Maurits van Isselstein. De suppliant verzoekt de deurwaarder die het mandement van arrest op Hans Willem van Kettigh moet uitvoeren door de gouverneur van Grave te laten assisteren.
HHM geven de brief aan de RvS om zo te besluiten dat het vonnis van de Raad van Brabant naar behoren wordt uitgevoerd.

8 Johan van Euskercken, secretaris van Languerack, wordt op zijn verzoek voor uitgaven aan eten en drinken nog 50 gld. toegekend.

9 Ene Ackerlaecken wordt voor de opdracht op zijn kaart 50 gld. toegekend.

10 Schaffer deelt de inhoud mee van een aan hem door de Gedeputeerde Staten van Groningen geschreven brief d.d. 21 november. Zij verzoeken daarin Leerort te voorzien [van levensmiddelen].
Een uittreksel van de brief zal, met de opdracht conform te besluiten, aan de RvS worden gegeven.

11 HHM bespreken opnieuw de elfde declaratie van Languerack. Voor de onkosten van de begrafenis van zijn echtgenote wordt hem eenmalig 1.500 gld. toegekend. De andere posten van deze declaratie zullen conform de resolutie van 28 feb. 1619 door de hiertoe gecommitteerde heren worden opgemaakt.

12 De gedeputeerden van Steenbergen verzoeken Gysbert Dimmer voorlopig toe te laten tot de bediening van het drostambt aldaar.
Besloten wordt de stukken te lezen in de vergadering.

13 Ter vergadering compareert [Frans] Brasser, raad ter Admiraliteit te Rotterdam. Hij brengt naar voren dat op de Maas schepen liggen die gebruikt kunnen worden voor het transport van de ambassadeurs naar Frankrijk en Engeland. Deze kunnen echter niet vertrekken vanwege geldgebrek.
Doublet wordt gehoord of hij de 30.000 gld. al heeft geleend. Hij verklaart het geld niet bijeen te hebben gekregen en ook geen geld te hebben ontvangen van de heren van Holland. De heren van Utrecht hebben hem aan subsidie ter zee 14.500 gld. gezonden. Dit geld moet hij voorlopig aan de Admiraliteit te Rotterdam geven.

14 Meegedeeld wordt dat Languerack aan de koning van Frankrijk heeft moeten beloven een ontvangstbewijs te leveren van de gestuurde wisselbrieven van 500.000 gld. over de eerste termijn [van het subsidie] over 1626.
Doublet wordt op advies van de RvS gelast een ontvangstbewijs uit te schrijven.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

15 HHM laten Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS ter vergadering komen om in hun aanwezigheid het advies van de Raad te lezen op de proposities van Carleton.
Na het lezen is besloten op de genoemde punten in de proposities geen speciaal antwoord te geven. De Raad zal een generaal antwoord formuleren waarin enkele punten met name zullen worden behandeld conform de adviezen die daarop zijn uitgebracht. Deze zullen ter vergadering worden geresumeerd en gearresteerd.

16 De RvS meent dat het voor het land nuttiger zou zijn indien op de propositie van kanselier Wiarda een dilatoir antwoord mondeling in plaats van schriftelijk zou worden gegeven. Dit om te voorkomen dat een schriftelijk antwoord misbruikt wordt ten nadele van het land.
HHM, Z.Exc. en Ernst Casimir stemmen hiermee in.

17 De RvS laat weten dat de verlenging met zes maanden van de ongerepartieerden niet alleen zijn verstreken, maar dat er sindsdien nog twee andere maanden zijn vervallen. De provincies zijn voor de zes maanden 215.886 gld. 7 st. 7 p. achterlopen.
HHM zullen serieus aan de provincies schrijven hun quote in deze maanden op te brengen. Z.Exc. en de gedeputeerden uit de provincies wordt verzocht dit met brieven te ondersteunen.