09/12/1627

09 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Over het verzoek van commissaris Franchemont om een op de lijst voorkomend extraordinaris traktement van 1.200 gld. over 1625, wordt advies aan de RvS gevraagd.
Eveneens vragen HHM de RvS advies over het verzoek van de weduwe van kapitein Louvelace om een appointement voor haar twee zoons bij de compagnie van wijlen haar man of bij een andere.
De RvS wordt ook gevraagd te adviseren over het verzoek van Andries Davitsen, conducteur van de legerwagens. Hij wil de helft van het traktement van de gewezen conducteur Cornelis van Milanen die 22 gld. per maand kreeg.

2 Het verzoek van Jan ten Heck om mandement van appèl op de door de RvS tegen hem gewezen vonnissen wordt afgewezen.

3 Gerapporteerd wordt dat de declaratie van de Generaals van de Munt verwarrend is. Zij moeten elk afzonderlijk een declaratie opstellen.

4 Catz, raadpensionaris van Dordrecht, verzoekt HHM twee posten goed te keuren die eerder zijn geschrapt uit zijn declaratie, te weten 400 gld. voor de uitrusting van zijn reis naar Engeland en 75 gld. die hij heeft besteed aan een geschenk aldaar. Zo niet, dan vraagt hij de volgende bedragen goed te keuren die hij niet in zijn declaratie heeft opgenomen: 100 gld. voor karossen, 160 gld. aan eten en drinken van zijn secretaris, 150 gld. aan rente van door hem voorgeschoten geld en 75 gld. 12 st. aan briefport.
HHM passeren ordonnantie van de 150 gld. aan rente en 75 gld. 12 st. aan briefport. De andere posten worden afgewezen.

5 De heren die in 1621 in een extraordinaris legatie naar de koning van Groot-Brittannië zijn geweest verzoeken de geschrapte posten in hun declaratie voor een bedrag van 4.286 gld. 17 st. 8 p. betaald te krijgen.
HHM zullen deze posten onderzoeken noch goedkeuren. De supplianten wordt voor al hun aanspraken voor eens en altijd 1.800 gld. toegekend.

6 HHM laten Doublet een overzicht maken van de geldleningen ten behoeve van Denemarken, de besteding ervan en het aandeel van de afzonderlijke provincies erin. Hij moet hetzelfde doen van de leningen voor het subsidie van Frankrijk.

7 Ter vergadering compareert resident Vosbergen. Hij bericht graag een overeenkomst te willen sluiten met Elias Trip, om van hem geld te krijgen voor het subsidie van HHM aan Denemarken, indien zij daarmee instemmen.
HHM vragen hem dit op schrift te stellen.

8 De kooplieden die door de heren van Holland zijn aangeschreven over de tarra zijn gearriveerd. Namens HHM zullen Feit, Antwerpen, Vosbergen, Rode, Walta, Aelberts en Schaffer zich hierover buigen. Afgewacht wordt wanneer het ambassadeur Carleton gelegen komt bij de besprekingen aanwezig te zijn.

9 Boudewyn Hackius vraagt om commissarissen ter openbaarmaking van enkele zaken die hij heeft waargenomen toen hij deelgenoot was in het kwart van de konvooien en licenten en die het land tot groot voordeel zullen strekken.
Lochteren en Antwerpen worden hiertoe aangewezen.

10 Op het verzoek van David Pallache zijn de retroacta nagezien. Gebleken is dat Pallache op eigen kosten naar Brabant wilde gaan. Hij ontvangt daarom geen vergoeding.

11 In een rekest meldt Laureins Block dat de Raad van Vlaanderen zijn verweer, in eerste instantie voor deze Raad in rechte niet aansprakelijk te zijn, heeft verworpen. Hij voelt zich bezwaard, evenals de burgemeester en de schepenen van het Vrije van Sluis die zich als derde partij stellen, en verzoekt mandement van appèl.
De Raad van Vlaanderen zal gevraagd worden over deze kwestie te berichten en adviseren.

12 Op de op 6 dec. ontvangen brief van Durant, gouverneur te Glückstadt, zal worden teruggeschreven dat HHM reeds voor de ontvangst hiervan hebben bevolen levensmiddelen, geld en oorlogsmunitie naar Glückstadt te zenden. Zij verzoeken hem zo toegewijd te blijven.

13 Willem Schenck en Hendrick Neeff wordt ieder 15 gld. gegeven.

14 Jan van Wouweren, raad en commies van de Financiën te Brussel, verzoekt een paspoort om naar het platteland te kunnen gaan.
Dit wordt afgewezen.