10/12/1627

10 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De resolutie van 7 dec. aangaande het sturen van levensmiddelen, wapens en geld naar Glückstadt wordt geresumeerd. De wapens zullen worden genomen uit het magazijn van Holland. Daartoe zal de RvS akte op de gedeputeerden van Holland geven, op voorwaarde dat Brasser de wapens weer aan dat magazijn zal leveren en deze door het land worden gecontroleerd. Voorts is besloten de RvS iemand te laten committeren om in Amsterdam leiding te geven aan de inkoop en levering van levensmiddelen.

2 De instructie voor commissaris Hartman, die met levensmiddelen, wapens en geld naar Glückstadt zal gaan, wordt goedgekeurd.

3 Lochteren en Schaffer zullen bij ambassadeur Carleton de bevoorrading van Stade vanuit Engeland bevorderen.

4 Op het verzoek van de ambassadeur van Frankrijk wordt gratis paspoort verleend aan Bertrant Bonnefoij om met zijn dienaar via Brabant naar Frankrijk te reizen.

5 Salomon Specx en Hendrick Gruisen, kooplieden woonachtig te Luik, verzoeken om een paspoort en een vrijgeleide voor alle goederen die zij vanuit Luik over de Maas en de Sambre door het Land van Namen naar Frankrijk zullen zenden. Deze worden aldaar ingevoerd om daarna langs dezelfde weg weer terug te keren.
Het advies van de RvS zal worden ingewonnen.

6 HHM zullen luitenant-admiraal Dorp gelasten weer naar de kust van Vlaanderen te gaan. De Admiraliteiten zal worden geschreven hun schepen opnieuw uit te rusten en deze naar de kust te zenden en ze niet terug te roepen zonder medeweten van HHM of Z.Exc. Indien bepaalde schepen ontboden worden, moeten ter vervanging andere schepen worden uitgerust en naar de kust gestuurd. De ontboden schepen mogen pas vertrekken als de vervanging is gearriveerd.

7 Jacob Lieffs wordt voor boeken 5 gld. toegekend.

8 Het verzoek van David Lommelijn om een vergoeding voor eten en drinken op zijn reis naar Engeland wordt afgewezen.

9 Brieven van resident Aisma d.d. Hamburg 24/14 nov. en van orateur Haga d.d. 2 okt. behoeven geen resolutie.

10 Ter Cuilen, teruggekeerd uit Roosendaal, biedt aan te rapporteren over de besprekingen betreffende de retorsie van de vijand in Twente. Deze zaak is echter al overgelaten aan Z.Exc. en die van Overijssel, zodat een rapport niet nodig wordt geacht.

11 HHM besluiten een algemene vasten- en bededag uit te schrijven in alle provincies, geassocieerde Landschappen en de steden en wel op de tweede woensdag in 1628 o.s., dus op 9/19 jan. 1628.
Morgen zal de brief zijn opgesteld en geresumeerd worden.