06/05/1628

06 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM bespreken de op 1 mei door de Admiraliteit te Rotterdam ingediende punten.
Aangaande het eerste punt, dat de kapiteins geen volk kunnen krijgen, verzoeken HHM Z.Exc. hun opdracht te geven hun bemanning compleet te maken omdat men anders kapiteins zal aannemen die dat wel kunnen.
Aangaande het tweede punt laten HHM naast de twee op 3 mei gelast te kopen schepen nog twee schepen door dezelfde heren aankopen. Deze worden in twee termijnen betaald: een contant en een over een jaar.
Aangaande punt drie staan HHM niet toe de voor verdediging van de zee bestemde schepen voor het konvooi naar Nantes te gebruiken.
Aangaande het vierde punt laten HHM ontvanger Van IJck de door hem van Holland ontvangen 320.000 gld. ten eerste gebruiken om de langs de kust en voor het kruisen bestemde schepen op zee te brengen. Ten tweede kan hij het aanwenden voor de konvooischepen en ten slotte voor de koop van vier schepen.

2 HHM verzoeken de Staten van Gelderland hun consenten, met name inzake de zee, op te sturen. Hierdoor hopen zij de Staten van Zeeland , die op 14 mei vergaderen, ertoe aan te zetten zich beter in te spannen voor de oorlog te land.

31 Er wordt bericht over de deze morgen gehouden bespreking met Z.Exc. inzake het afsluiten van het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] door enkele met gemetselde stenen gevulde schepen te laten zinken.
Vanwege de grote kans van slagen besluiten HHM dit te ondernemen. Zij vragen Z.Exc. hierin de leiding te nemen. Aangezien voor het afsluiten van het Scheurtje contant geld nodig is, laten HHM ontvanger-generaal Doublet 80.000 gld. lenen. Zij verzoeken de heren van Holland daartoe zijn krediet te vergroten. Indien de lening op deze manier niet kan plaatsvinden, moet de ontvanger voorlopig de door Utrecht aan restanten toegezegde 100.000 gld. gebruiken. Dit bedrag kan hij dan later aanvullen met het geleende geld.

4 In een rekest klaagt Hendrick van Nivenheim, jagermeester van het Land van Kleef en woudgraaf, over kapitein Moulert, commandant van Gennep. Onder voorwendsel van een door de RvS verleende akte om hout te mogen kappen ten behoeve van enkele roosterwerken te Gennep zou Moulert enorm veel bomen hebben laten omhakken. Ook bomen die dienen als molenstaken en beukenhout wat niet voor roosterwerken kan worden gebruikt.
HHM schrijven Moulert geen bomen meer om te hakken. De omgehakte bomen mag hij slechts vervoeren met medeweten van Van Nivenheim, die hem alleen het voor de roosterwerken benodigde hout ter beschikking zal stellen.

5 De RvS heeft geen bezwaar tegen het gisteren ingediende verzoek van die van Eindhoven. Omdat het retorsieplakkaat is vervallen behoeven zij geen speciale akte.
HHM stemmen in met de verzochte akte.

6 Volgens het gisteren door de RvS opgestelde advies mogen die van Prinsenland een kleine hoeveelheid van de verzochte bouwmaterialen invoeren op een passende borgtocht. Zij worden bestraft indien zij de materialen verder vervoeren en moeten 's lands belasting betalen.
HHM geven op deze voorwaarden toestemming voor de invoer van achthonderd in plaats van 2.800 houtdelen, driehonderd in plaats van acht- à negenhonderd sparren of kapravens en tweehonderd in plaats van de driehonderd verzochte kordewagens.

7 Fiscaal Storm stuurt de inkomsten van de Admiraliteit te Amsterdam over januari, februari en maart 1628. Tevens ontvangen HHM een overzicht van de inkomsten van de Admiraliteit in het Noorderkwartier over december 1627 en januari en februari 1628.
Beide overzichten behoeven geen resolutie.

8 De baljuw, burgemeesters en schepenen van de steden en ambachten Axel, Terneuzen en Biervliet verzoeken d.d. 1 mei om commissarissen voor het vernieuwen van de magistraat.
HHM committeren Lodestein, Jan van Vosbergen en raadsheer Casenbroot hiertoe.

9 HHM zullen het rekest waarin de gewezen rechters te Amboina [Ambon] afdoening van recht verzoeken beredeneerd opstellen en aan hun ambassadeurs in Engeland sturen. Deze moeten bij de koning bewerkstelligen dat de Engelse getuigen worden overgebracht en verhoord.

10 HHM schrijven Overlander voor aanstaande woensdag naar Arnhem te komen om met de andere daar aanwezige heren de verdediging van de IJssel en de te bouwen werken te bespreken.

11 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt d.d. 4 mei op de brief van HHM d.d. 22 april. Het met marmer beladen schip is door storm en onweer op de Maas beland en dus niet om attestaties te halen voor de lading, zoals de pachters hebben beweerd.
HHM zullen de fiscaal van het College nader over deze zaak horen.

12 HHM laten de RvS beslissen over het verzoek van Lambert van Wilsum, ruiter in de compagnie van Monschau, om betaling van drie maanden achterstallige soldij voor hem en de gehele compagnie.

13 De op Zeeland gerepartieerde Franse kapiteins zijn zes maanden niet betaald en verzoeken een regeling hiervoor.
HHM laten de heren die voor begunstiging van de consenten naar Zeeland vertrekken tevens dit punt voorthelpen.

14 Feith en Rode onderzoeken de klachten van de dochters van wijlen mr. Hendrick Agilæus over onrecht dat hun zou worden aangedaan door ene Splinter Gerrits van Voorn, inwoner van 's-Hertogenbosch.

15 Op advies van de RvS verstrekken HHM paspoort voor Johan d'Avin, bisschop van Namen, om met mr. Johan de Fossez, zijn kapelaan, en zijn dienaren Hubert du Pont, Leonart Colomb, Ferin Hombart, Gille Gilson en Marcq Tibou naar het platteland te gaan.

16 HHM stemmen in met het door de essayeur-generaal ingediende ontwerp voor een medaille die de Generaliteit in plaats van de eerdere kan slaan.

17 HHM bespreken de vraag of de RvS geen petitie van 500.000 gld. moet indienen voor de werken bij Bergen op Zoom, langs de IJssel en in Friesland en Groningen.
HHM besluiten met een petitie te wachten totdat is ingestemd met de overige consenten.

1 Dit secrete besluit is tevens vermeld in S.G. 53 (in margine).