17/05/1628

17 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Remb Jensma heeft de gebruikelijke eed afgelegd als raad van State.

2 Feit en de andere afgevaardigden naar de bespreking met de ambassadeurs van Engeland1 doen verslag. Vanwege het verlies van Stade verzoeken de ambassadeurs HHM de aan commissaris Hoogenhouck voor deze stad meegegeven levensmiddelen ter waarde van 22.000 pond aan te nemen en te verrekenen.
HHM besluiten de levensmiddelen niet aan te nemen omdat commissaris Hoogenhouck deze volgens zijn instructies zou opslaan in een magazijn in Glückstadt indien het overbrengen naar Stade zou mislukken. Als HHM bericht van Hoogenhouck hebben ontvangen over de kwaliteit en de hoeveelheid van de levensmiddelen, zullen zij dit verder bespreken.

3 Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen 4/14 mei dat de troepen van generaal Morgan uit Stade naar Meppen worden gevoerd en daarvandaan in de Republiek zullen komen.
Op advies van Z.Exc. en de RvS (met wie de kwestie is besproken) laten HHM Feit, Jensma en thesaurier-generaal Goch de ambassadeurs van de koning van Groot-Brittannië meedelen dat deze troepen moeten worden afgedankt of in de steden gelegerd. Geen enkele stad zou hen echter willen innemen zonder verzekerd te zijn dat een in Nederland wonende koopman hun onderhoud en het logiesgeld betaalt. De ambassadeurs moeten dus spoedig contant geld regelen zodat HHM iemand naar de troepen kunnen sturen om deze te laten onderbrengen.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

4 In aanwezigheid van Z.Exc. berichten Feit, Jensma en Goch dat de Engelse ambassadeurs niet willen dat de troepen [van Morgan] zich verspreiden zonder bevel van de koning. Daarom zullen zij Z.M. zo spoedig mogelijk schrijven en verzoeken zij HHM de troepen in te legeren in de dichtstbijzijnde zeesteden. De ambassadeurs verzekeren voor hun onderhoud en logiesgeld in te staan en zullen de vanavond verwachte Calandrini vragen het benodigde geld te betalen. Zij stellen voor iemand met de afgevaardigden van HHM naar de troepen te sturen en na het gesprek met Calandrini nog een ander na te sturen.
Op advies van Z.Exc. en de RvS laten HHM de genoemde troepen op bovenstaande voorwaarden in de grenssteden legeren. Daarvoor ontvangen de steden een akte van schadeloosstelling van HHM. Indien de ambassadeurs na drie à vier dagen nog steeds niet het onderhoud hebben geregeld, dan zullen HHM de troepen afdanken. Bruninxs, Haersolte en Jensma zullen dit besluit met twee commissarissen uitvoeren. HHM sturen een kopie van deze resolutie aan Ernst Casimir.

5 Z.Exc. bericht over een vanuit het leger voor La Rochelle geschreven brief van kardinaal Richelieu d.d. 5 mei. Richelieu verzoekt hierin de uitvoer van vier schepen naar Frankrijk.
HHM verzoeken Z.Exc. te doen antwoorden dat door de huidige staat van het land de uitvoer van schepen niet mogelijk is noch is toegestaan. Door een tekort zijn er nauwelijks schepen voor de bescherming tegen piraterij te krijgen.

6 HHM lezen het op 15 mei opgestelde advies op het rekest van die van Waalwijk. De RvS adviseert met dit verzoek in te stemmen mits de supplianten 's lands belasting betalen.
HHM sluiten zich aan bij dit advies.

7 Op een brief van de gezanten uit Frankrijk d.d. Parijs 8 mei en van de gezanten te Londen d.d. 9/19 april nemen HHM geen besluit.

1 Dit zijn Carlisle en Carleton .