06/06/1628

06 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS adviseert d.d. 30 mei over de brief van Ernst Casimir d.d. 15/25 mei en de meegestuurde brief van graaf van Anholt inzake de door de keizerlijken aangehouden schipper Jan Pietersz. vanwege diens voornemen enkele soldaten naar Glückstadt te vervoeren.
Voordat HHM hierover besluiten zal de president de inhoud van de brieven en het advies van de Raad met Z.Exc. bespreken en daarover berichten.

2 HHM geven het verzoek van Margrieta Wiems, weduwe van Steven Brunsvelt, om een vergoeding van 400 gld. vanwege haar aanspraken krachtens de dienst van haar man voor advies aan de RvS.

3 Bruininxs en andere afgevaardigden berichten in bespreking te zijn geweest met agent Carlaton in aanwezigheid van secretaris Gunter en kolonel Morgan. Daarbij heeft Carlaton verzocht of HHM voor een korte periode de met Morgan uit Stade gekomen troepen willen onderhouden. De betaling van dit onderhoud kunnen zij verrekenen met de aan commissaris Hoogenhouck naar Stade meegegeven vivres. Gunter heeft eveneens verzocht om onderhoud van twee bij bovengenoemde troepen behorende Schotse regimenten. Hij verzekert HHM dat de koning van Denemarken dit onderhoud in mindering zal brengen op het beloofde subsidiegeld.
HHM stemmen hiermee niet in maar schrijven ernstig aan Philippe Calandrini. Zij gelasten hem de genoemde troepen conform zijn belofte te onderhouden.

4 De ingelanden van het Oude Land van Steenbergen verzoeken HHM het op 20 mei aan de verenigde polders onder Steenbergen verleende octrooi te verklaren en aan te passen. De supplianten willen het voor het aanleggen van een nieuwe dijk benodigde geld tevens laten opbrengen door Kruisland, Oud Kromwiel en Nieuw Kromwiel.
Voordat HHM hierover beslissen, geven zij het rekest aan Huigens, Noortwyck en De Rovere. Zij moeten het onderzoeken en berichten of de door de supplianten aan te leggen dijk Kruisland, Oud Kromwiel en Nieuw Kromwiel tegen het zeewater zal beschermen.

5 De afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam hebben te kennen gegeven dat de door de RvS en hun College gezamelijk te verzorgen volledige betaling voor de matrozen van de vier op de Waal gelegen schepen hun autoriteit zou schenden. Bovendien zou het hun personeel in een kwaad daglicht stellen. De betaling van de matrozen is immers nooit door anderen dan door afgevaardigden van het Admiraliteitscollege gedaan. Bovendien is het niet raadzaam de matrozen volledig te betalen. Zij zouden dan kunnen weigeren op de redoutes dienst te doen en het zou onbetaalde matrozen van andere schepen ontrieven.
De RvS verklaart hierop iemand te hebben afgevaardigd om samen met die van het Admiraliteitscollege de volledige betaling te doen, aangezien HHM hiertoe verschillende keren hebben besloten. Bovendien is de bezetting van de redoutes met matrozen altijd een gezamenlijk beleid van afgevaardigden van beide colleges geweest.
HHM geven de voor de betaling van de matrozen bestemde 28.000 gld. aan het Admiraliteitscollege. Daarmee moet zij hun tot en met zestien maanden betalen. Met het resterende geld en wat het College zelf kan opbrengen moeten zij de overige matrozen enigszins tevredenstellen. Een afgevaardigde van de RvS moet met de gedeputeerden van het Admiraliteitscollege de resoluties van de RvS en het door het College op 1 mei genomen besluit uitvoeren.

6 HHM stemmen in met het verzoek van Willem van Meroode om aan Isabella in Brabant voor hem en zijn dienaren sauvegarde te vragen. Krachtens deze wil hij zijn intrek nemen in Brakel in de Bommelerwaard met dezelfde privileges als de andere inwoners daar van het gerecht genieten.

7 Johan Antoni van der Eycken en Samuel Casembroot verzoeken HHM als vertegenwoordigers van de prinselijke macht en hoogheid van de graaf van Vlaanderen de tussen hen gedane verkoop goed te keuren.
HHM geven het verzoek voor advies aan de Raad van Vlaanderen .

8 Een brief van de Kleefse raden d.d. Emmerik [Emmerich] 2 mei behoeft geen resolutie.

9 HHM geven een brief van Johan, graaf van Tilly, d.d. Buxtehude 19 april voor advies aan de RvS.

10 HHM lezen het op 31 mei opgestelde advies van de RvS inzake het verzoek van die van Bredevoort om de burgerij van Lingen met hun veestapel sauvegarde te verlenen.
Voordat HHM hierover besluiten, vragen zij advies aan de Staten van Friesland en Groningen .

11 HHM maken bezwaar tegen de memorie waarin baron van Spierinck verzoekt Rhits uit de gevangenis te ontslaan. Eerst moet Rhits 15.000 gld. en gevangeniskosten betalen.

12 Desgevraagd verklaart Oenema nog geen consent te hebben gekregen voor de zuivering van de defecten van 1622 tot 1627 en het aannemen van de repartitie van de daarboven voor de schulden van de Admiraliteitscolleges benodigde 2.500.000 pond.
HHM verzoeken Oenema zo spoedig mogelijk naar zijn lastgevers terug te keren om hen over te halen consent te geven inzake deze twee punten. Daarnaast schrijven zij een ernstige brief aan de Staten van Friesland en verzoeken zij Oenema schriftelijk te berichten aangaande de afwijkende punten van de Staten van Groningen waarover de afgevaardigden van HHM nog niet tevreden zijn. Oenema heeft toegezegd dit te doen.

13 HHM stemmen in met het opschrift van de brief voor de keizer inzake de vrijlating van Reael. Zij laten deze met de brief aan Tilly aan Aissma sturen om verder besteld te worden.

14 De binnengekomen secretaris Huigens vertelt namens de RvS dat de Staten van Holland bezwaar maken tegen de op verzoek van de Raad voor het behoud van Glückstadt in te kopen vijftig last rogge of honderd last meel, 54.000 pond kaas, 1.130 kogels van twintig pond per stuk, 1.607 kogels van zestien pond, zestigduizend pond buskruit, twintigduizend pond lont en twintigduizend pond lood, tenzij zij het benodigde geld op het subsidie aan Denemarken of hun eerstvolgende consenten mogen inhouden.
HHM vragen de heren van Holland om nadere informatie hierover. Volgens hen geldt hun besluit wanneer blijkt dat de andere provincies naar verhouding minder dan hen hebben betaald aan de Deense subsidie.
Conform de resolutie en de daaropvolgende verklaring van de heren van Holland laten HHM de levensmiddelen, munitie en materialen inkopen.