26/06/1628

26 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van Derick Mulert aan Z.Exc. d.d. Gennep 22 juni behoeft geen resolutie.

2 HHM lezen het rekest van Jan Skinnersone, gemachtigd door Daniel Skinner, Engels koopman en inwoner van Calais in Frankrijk. Zij melden op neutraal te wonen en overal handel te drijven. Ongeveer een maand geleden hebben zij te Duinkerke achttien balen hop in een vrij Hamburgs schip geladen, bestemd voor Londen in Engeland. Op zee is dit schip veroverd door een Nederlands oorlogsschip, naar Rotterdam gebracht en in handen van het Admiraliteitscollege aldaar gekomen. De hop en de overige lading zijn verkocht. De supplianten verzoeken HHM teruggave van de opbrengst van de hop te bewerkstelligen.
HHM kunnen hierover niet beslissen, maar laten de supplianten hun zaak voor de Admiraliteit te Rotterdam brengen.

3 Gouverneur Rihove schrijft d.d. Bergen op Zoom 23 juni en de burgemeesters van Bergen op Zoom schrijven d.d. 22 juni dat de op de Generaliteit staande compagnie soldaten van kapitein Beauviser slecht wordt betaald en verschillende maanden soldij tegoed heeft. Zij vragen een regeling te treffen om desertie van deze soldaten te voorkomen.
HHM dringen er bij de RvS op aan de genoemde compagnie enkele maanden soldij te betalen.

4 Schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel schrijven d.d. Zaltbommel 13 juni dat de Staten van Gelderland op verzoek van de ingelanden te Waardenburg hebben besloten de dijkaanleg aldaar voort te zetten. Zij menen echter dat deze aanleg nadelig zal zijn voor het gebied en hun stad en verzoeken daarvoor een geschikte oplossing te bedenken.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 Een brief van drost Brochem aan Z.Exc. d.d. 24 juni behoeft geen resolutie.

6 Rode en de andere afgevaardigden berichten dat de Generaals van de Munt verzoeken het in 1626 uitgevaardigde plakkaat aangaande de geldkoers te vernieuwen en er een regeling tegen het overmatig invoeren van allerlei biljoenen aan toe te voegen. Daarnaast vragen de Generaals een akte van autorisatie om personen te laten vervolgen die volgens hen biljoenen hebben ontvangen. Daartoe moeten alle officieren in de steden en op het platteland uitdrukkelijk opdracht krijgen hen hierbij en bij de handhaving van het plakkaat te ondersteunen en hen op de hoogte te houden.
HHM laten de Generaals een concept van de aanpassing van het plakkaat opstellen met de overige toe te voegen punten. Als HHM dit hebben gezien, zullen zij er een passend besluit over nemen.

7 In een namens Joost Brasser ingediende memorie verzoekt hij een oordstuiver opgeld boven iedere rijksdaalder van de door hem op verzoek van HHM in Amsterdam aan commissaris Hoogenhouck gegeven en in Hamburg te innen wisselbrief van 10.000 rijksdaalder. Conform het akkoord daarover worden 25 gld. en de tussen de datum van de wisselbrief en 1 mei vervallen rente van dat bedrag afgetrokken. Wanneer ontvanger Doublet het geld zonder tussenkomst van de wisselbank betaalt, wordt er een kwart procent in mindering gebracht.
HHM vragen hierover advies aan ontvanger Doublet.

8 HHM lezen het rekest van vrouwe Georgine van Lynden, weduwe van Jacob Suijs, heer van Nederveen, c.s., woonachtig te Luik. In 1497 heeft hertog Phillips van Oostenrijck als graaf van Vlaanderen de weduwen en erfgenamen van Pauwels en Guido de Baenst of degenen die aanspraak maken op hun bezit, de voorouders van de supplianten, een aantal schorren of verdronken landen nabij Watervliet [Sint-Laureins], en IJzendijke gegeven om deze naar eigen inzicht te bedijken of niet. De supplianten verzoeken zich ongestoord met deze schorren en het daarvan reeds bedijkte of nog te bedijken gebied binnen hun grenzen - met name Mauritspolder - te kunnen bezighouden. Rentmeester Van Loo en alle anderen moet worden verboden de supplianten of hun gemachtigden lastig te vallen of te belemmeren. Indien dit reeds gebeurt, moeten zij daar terstond mee ophouden en dit voortaan laten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 De Staten van Zeeland nomineren d.d. Middelburg 16 juni Jacob van Berchem als raad van State.
Van Berchem legt de eed af en HHM laten commissie voor hem depêcheren.

10 HHM nemen geen besluit over een brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 29 april met een duplicaat van 15 april.

11 De RvS adviseert d.d. 24 juni over het op 13 juni ingediende rekest van Nicolaes van Varick. De Raad meent dat er een paspoort voor de remonstrant en zijn vier dienaren mag worden verleend als hij 50 gld. voor zichzelf en 15 gld. per dienaar betaalt en de namen van de dienaren opgeeft.
HHM nemen dit advies over.

12 De burgemeesters van Kampen verzoeken d.d. Kampen 14 juni dertien schippers, inwoners van hun stad, hun verzeilgeld te betalen. Vorig jaar hebben zij soldaten van overste Morgan naar hun rendez-vous en daarvandaan op de Wezer gebracht.
Voordat HHM hierover besluiten, moeten de schippers hun het transport en de daarvoor bedongen vrachtprijs aantonen.

13 HHM schorten een besluit op over het verzoek van mr. David van der Heul.

14 Op een brief van ambassadeur Oosterwijck d.d. Venetië 9 juni nemen HHM geen besluit.
Raadpensionaris Duick bericht over een brief d.d. Venetië 9 juni waarin Oosterwijck schrijft op kosten van het land een wisselbrief van 2.500 gld. te hebben getrokken op ontvanger Reael.
HHM gelasten ontvanger-generaal Doublet deze wisselbrief te accepteren en te betalen.

15 Na bespreking met Z.Exc. staan HHM de algemene uitwisseling van de gevangenen te water voor de laatste keer toe. Dit geldt zowel voor in de Republiek gevangenzittende soldaten en andere te water gevangengenomen personen als op borgtocht ontslagen personen. Zij hoeven slechts hun eten en drinken te betalen, of er losgeld is betaald of niet. Daartegenover moet de Infanta, aartshertogin van Oostenrijk, in naam van de koning van Spanje alle op haar gebied gevangenzittende geboren Nederlanders of inwoners van de Republiek, zowel soldaten als andere te water gevangen personen, op dezelfde voorwaarden vrijlaten. HHM laten hun afgevaardigden Gerrardt van Berckel en Joost van der Hooge, burgemeesters van Rotterdam en Middelburg, dit in Roosendaal bespreken met de namens de aartshertogin afgevaardigde heer van Merquette. HHM verlenen laatstgenoemde hiertoe voor drie maanden paspoort.