01/07/1628

01 - 07 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van het verzoek van Willem Schenck geven HHM hem uit medelijden 25 Kar.gld.

2 HHM lezen het rekest van graaf Georg Ernst van Stirum. Ondanks zijn conform de resolutie van 3 juni betrachte moeite heeft hij de Staten van Gelderland niet kunnen overhalen zijn compagnie ruiters aan te nemen volgens de laatst opgestelde repartitie. Ook willen de Staten geen maand soldij betalen, hoewel de compagnie ongeveer vijf maanden tegoed heeft. Hij verzoekt HHM een nadere regeling te treffen.
HHM geven het rekest aan de RvS om dit met Z.Exc. te bespreken. Bovendien moet de Raad de aanwezige afgevaardigden van Gelderland daarover horen en proberen de Staten van deze provincie te bewegen de klachten van de suppliant weg te nemen.

3 Rotger van Haersolte compareert en levert zijn op 19 maart door de Staten van Overijssel in Zwolle verleende commissie als gedeputeerde ter Staten-Generaal in.
HHM verlenen hem recht van zitting.

4 Op voorstel van de president zullen HHM volgende week in aanwezigheid van Z.Exc. en de afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges de retorsiemaatregelen behandelen tegen het overboord werpen van Nederlandse vissers en koopvaarders door de vijand.

5 Een antwoord van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 29 juni op de brief van HHM d.d. ...1 behoeft geen resolutie.

6 Op een brief van de Admiraliteit te Dokkum d.d. 19 juni antwoorden HHM dat het fort Langakkerschans [Nieuweschans] een bekwaam chercher moet krijgen. Deze dient toezicht te houden op de uit neutrale plaatsen of van elders ingevoerde goederen en te voorkomen dat goederen vanuit het fort worden doorgevoerd.

7 Op verzoek van Daniel Roelant, koopman te Amsterdam, gelasten HHM ontvanger-generaal Doublet de suppliant twee maanden rente over 10.300 rijksdaalder te betalen. Deze rente is verstreken sinds de vervaldag van de op 12 maart door resident Aissma op HHM getrokken wissel.

8 HHM stemmen voorlopig niet in met het verzoek van Jan Cryter, koopman te Keulen, om volgens de lijst vrij voedsel voor de keurvorst van Trier te mogen uitvoeren. Luchteren, Bas, Stavenis, Ploos, Eysinga, Ameloe en Schaffer moeten de lijsten met vrije etenswaren en wijnen onderzoeken en erover berichten.

9 Het verzoek van Magdaleentgen Cornelis, weduwe van Claes Dirxsz. d'Arckel, om een paspoort voor Jan Claesz. d'Arckel, kapucijn te 's-Hertogenbosch in de orde Franciscus Gouda, opdat hij in de Republiek mag komen, is afgewezen.

10 Op verzoek van de in Doel [Beveren] verblijvende Jan van Heemskerck van Beeckestein geven HHM hem toestemming met zijn twee rijpaarden en zijn dienaar naar Brabant te mogen reizen. Hij hoeft daarvoor geen licent te betalen, mits hij borg stelt de paarden weer terug in de Republiek te brengen. Als dit niet gebeurt, moet hij het licent betalen, behalve wanneer de paarden zouden overlijden of verongelukken.

11 De president bericht dat Dirck Mulert, commandant van Gennep, naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 24 juni naar 's- Gravenhage is gekomen.
HHM zullen de tegen Mulert ingebrachte stukken maandag lezen en aan de RvS geven. Na verhoor van de partijen mag hij daarover een passend besluit nemen.

12 Noortwijck en Bruninxs hebben het model van de gisteren voorgestelde uitvinding van Tate en Huibrecht Phillipszoonen onderzocht. Zij menen dat deze nuttig kan zijn.
HHM verlenen de supplianten voor zeven jaar octrooi, mits het een nieuwe uitvinding is.

13 Naar aanleiding van het op 22 juni ingediende rekest van kapitein Sint Hilaire geven HHM hem 500 gld. ter vergoeding van zijn onkosten. Hiervan wordt ordonnantie gedepêcheerd.

14 HHM zullen de op 28 juni ontvangen brief met bijlagen van de gezanten in Frankrijk maandag in aanwezigheid van Z.Exc. en Ernst Casimir onderzoeken.

15 Noobel en de andere afgevaardigden berichten over de zaak van Pynaecker en met name over zijn aanspraken inzake de vrijlating van zestien in Algiers gevangen Fransen.
HHM laten de afgevaardigden de kwestie nogmaals resumeren, een oplossing voorbereiden en hierover schriftelijk berichten.

16 Noobel en de andere afgevaardigden berichten over de door Wijnant de Keyser geëiste 78.000 realen van achten.
HHM laten de afgevaardigden deze zaak nader resumeren. Zij moeten de aanspraken helder weergeven, het door De Keyser ontvangen geld van het bedrag aftrekken en hierover schriftelijk adviseren.

1 De datum is opengelaten.