09/07/1628

09 - 07 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Na overleg met de RvS inzake het voorstel van Ernst Casimir laten HHM conform hun resolutie van 4 mei het fort Avereest met de benodigde werken bouwen en indien nodig verplaatsen. Tevens wordt de weg van Hasselt naar Staphorst hersteld, mits dit in aanwezigheid van de afgevaardigden van Overijssel gebeurt. Tevens zal de doorgang van Schoonebeek gefortificeerd worden en de redoute bij "Campshuis" onder Coevorden met enkele werken worden uitgebreid.
Vervolgens verklaren de heren van Overijssel dat hun lastgevers conform de genoemde resolutie van 4 mei eerst tevredengesteld moeten worden inzake het fort Avereest.
Aangaande de verlenging van Mathys van Foort als ordinaris ingenieur zullen HHM hem betalen wanneer hij als ingenieur wordt ingezet.

2 Op het voorstel van de RvS laten HHM hem de in Amsterdam aanwezige Olphert Baerentsz. machtigen onmiddellijk zestienduizend pond buskruit tegen 110 pond per honderd, over zes maanden te betalen, te kopen voor Glückstadt. Dit alleen indien de koop niet kan worden uitgesteld, aangezien men meent dat de prijs van buskruit na enige tijd tot een redelijke hoogte zal dalen.

3 Met uitzondering van Zeeland en Friesland zijn de daartoe aangespoorde provincies gereed de consenten voor het lopende jaar te openen.

4 HHM ontbieden de in Amsterdam verblijvende Josias van Vosbergen. Zij willen enkele zaken aangaande de dienst van de koning van Denemarken met hem bespreken.

5 De raadpensionaris bericht over een brief van generaal Reael d.d. Praag 17 juni.
HHM verzoeken Z.Exc. de vorst van Eeckenburch te schrijven opdat deze bij de keizer zal bemiddelen inzake de vrijlating van Reael. HHM gelasten de ontvanger-generaal de betaling van de door Reael tijdens zijn gevangenschap getrokken en nog te trekken wisselbrieven te regelen. Intussen zullen zij het antwoord van de keizer op hun brief van 3 juni afwachten.

6 Inzake de dienstweigering van de matrozen van kapitein Emmekens laten HHM de Admiraliteit te Rotterdam hem en zijn bemanning gelasten op zee te gaan. Bij weigering moet het College hen afdanken om navolging en onnodige kosten voor het land te voorkomen.

7 Glaude Chrestien, koerier van de koning van Frankrijk, heeft op 28 juni de brieven van de gezanten in Frankrijk bezorgd en neemt het antwoord daarop mee terug.
HHM verlenen Chrestien gratis paspoort en betalen hem voor zijn dienst 300 gld. boven de door de gezanten in Frankrijk betaalde 100 gld. Hiervan laten zij ordonnantie depêcheren.