08/12/1628

08 - 12 - 1628

Presentielijst:

Resoluties:

1 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS worden de punten van de alliantie met Frankrijk besproken, waarop de gezanten te Parijs nader dienen te worden geïnstrueerd.
Vanwege de uiteenlopende meningen van de verschillende provincies wordt geen besluit genomen. De gedeputeerden van Holland zullen de naar voren gebrachte overwegingen rapporteren aan hun principalen .

2 Gehoord wordt het mondelinge advies van de RvS , uitgebracht op de gisteren overhandigde brief van Ernst Casimir over het oorlogsschip van de Admiraliteit te Dokkum dat door de stadhouder ter beveiliging van de Eems voor Oldersum is gelegd.
Conform het advies zal Ernst Casimir worden geschreven HHM nader te informeren over de last die de kapitein van dit oorlogsschip is gegeven, en verder om de garnizoenen van Friesland en Groningen scherp te bevelen geen vijandelijkheden te ondernemen of voor te nemen tegen de keizerlijken, want dan zullen zij zwaar worden gestraft.

3 Schaffer heeft HHM meegedeeld dat enkele personen, woonachtig te Emden, met de keizerlijken in Oost-Friesland vrijuit corresponderen over hetgeen in de stad en daarbuiten passeert. Hiervan zou Emden gemakkelijk hinder kunnen gaan ondervinden, tenzij hiertegen tijdig wordt opgetreden. Ook is binnenkort de keurdag ter vernieuwing van de magistraat te Emden. Er zijn twee raadsleden overleden, wier plaatsen klaarblijkelijk moeten worden vervuld. Schaffer geeft HHM in overweging om de burgemeesters en de raad alsmede de Veertig te Emden aan te schrijven om de vrije betrekkingen van een aantal van hun ingezetenen met de keizerlijken te beletten, met daarbij de aanbeveling om de beide vrijgekomen plaatsen te laten bekleden door goede patriotten die het land en de religie zijn toegedaan. Onder de moeilijke omstandigheden van tegenwoordig moeten zij geen of slechts geringe veranderingen in de huidige regering aanbrengen.
HHM laten Schaffer dit alles bespreken met de RvS, zijn advies inwinnen en hierover rapporteren.

4 HHM nemen geen besluit over een brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 25 november.

5 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Den Helder 4 dec., met advies over de situatie van het eskader van het Noorderkwartier .
Er wordt geen resolutie genomen.

6 Op het verzoek van Wilhelmus Baudartius, een van de vertalers van het Oude Testament, wordt ordonnantie gedepêcheerd voor 550 gld. voor een half jaar traktement, huishuur en salaris van een kopiist.

7 Eck en andere gedeputeerden hebben krachtens een eerdere resolutie overleg gevoerd met de gecommitteerde uit de RvS en thesaurier-generaal Van Goch, om middelen te vinden waaruit de schreeuwende schulden van de fortificatie grotendeels zouden kunnen worden voldaan. Zij rapporteren geen beter middel te hebben kunnen bedenken dan de RvS te machtigen een petitie te doen van 300.000 gld., door de provincies binnen zes weken in te willigen en conform hun quoten in baar geld op te brengen ten kantore van ontvanger-generaal Doublet, zonder hiermee liquidaties of servitiën te vereffenen.
De gedeputeerden van Holland zullen deze zaak met hun principalen , momenteel in vergadering bijeen, nader bespreken.

8 De gedeputeerden van Enkhuizen compareren en berichten dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen drie personen van buiten Enkhuizen hebben genomineerd, om uit hen door de Enkhuizer burgemeesters een bewindhebber te laten kiezen. Daarmee zijn de rechten van hun stad aangetast, omdat deze gang van zaken in strijd is met het octrooi en de uitbreiding erop, alsmede de uitspraak van Z.Exc. en de strekking van de daarop gevolgde resolutie van HHM d.d. 17 november. Zij verzoeken HHM daarom maatregelen te nemen en de bewindhebbers te schrijven op korte termijn hun nominatie te veranderen en de persoon weer te benoemen die de bezigheden van burgemeester Trompet na de interventie van zijn collega's in deze Compagnie heeft overgenomen om een einde te maken aan het misverstand tussen de WIC en Trompet. Indien de bewindhebbers hiertegen bezwaar maken, moeten de burgemeesters van Enkhuizen gemachtigd worden om een in de stad residerende bewindhebber voor deze kamer te kiezen.
HHM zullen de bewindhebbers aanschrijven om conform het octrooi van de WIC , de uitbreiding daarop en de uitspraak van Z.Exc. alsmede de resolutie van HHM, binnen acht dagen na ontvangst van deze brief opnieuw drie burgers uit Enkhuizen te nomineren, waaruit door de burgemeesters een nieuwe bewindhebber kan worden gekozen. Mochten de bewindhebbers een gegrond bezwaar hebben tegen deze gang van zaken, dan moeten zij dit HHM binnen de gestelde tijd berichten.