14/09/1629

14 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 13 september. HHM wilden dat de RvS na hun vertrek uit Utrecht alle brieven aan HHM zou openen. De RvS laat weten op 12 sept. twee brieven van Z.Exc. te hebben ontvangen en heeft een beslissing genomen zoals HHM uit de kopie van het antwoord aan Z.Exc. kunnen lezen.
Er wordt geen resolutie genomen.

2 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 13 sept. met een staat van alle lasten van het jaar 1629 waarvoor door middel van een generale propositie petitie is gedaan, en de onkosten die zijn gemaakt voor verschillende nieuwe grote lichtingen in verband met de aankomst van de vijand op de Veluwe, alsmede voor fortificaties en anderszins ten behoeve van de belegering van 's- Hertogenbosch.
HHM zullen deze staat aan de provincies toezenden, met daarbij de dringende aansporing het hand over het hart te strijken en naar rato van ieders quote prompt het gevraagde geld over te maken.

3 Ontvangen is een brief van commandant Golstein en de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Harderwijk d.d. Harderwijk 31 augustus. Zij verzoeken HHM de betaling te regelen van de aangelegde fortificatiewerken ter bescherming van hun stad na de inval van de vijand op de Veluwe.
De brief zal aan de RvS ter hand worden gesteld om hierop naar goeddunken te besluiten, met inachtneming van de regels van het land.

4 Ontvangen is een brief van kapitein Weever d.d. Meurs 1 sept., waarin hij zijn neef Arnout Bungard aanbeveelt voor het commissarisschap van de levensmiddelen te Wezel.
Er wordt geen resolutie genomen, want het ambt is al vergeven.

5 HHM machtigen de RvS om afhankelijk van de situatie maatregelen te nemen inzake de tweehonderd lasten meel die tijdens het overgaan van Groenlo daar zijn ingevoerd en naar goeddunken te handelen. De RvS moet aan alle commiezen van de oorlogsmunitie en levensmiddelen in de verschillende grenssteden schrijven een nauwkeurige staat in te dienen van de voorraden in de magazijnen.

6 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. aldaar 11 sept., met het verzoek het kantoor van de konvooien en licenten te Wezel onder haar te laten ressorteren.
Dit zal in overweging worden genomen, totdat conform de resolutie van HHM de Admiraliteit te Rotterdam alsmede de gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit hierover mondeling zullen zijn gehoord.

7 Willemijntge van Voren verzoekt om Jacques van Voren die te Amsterdam en Friaen Meindertsz. die te Dordrecht gevangenzitten uit te wisselen tegen een stuurman en zes matrozen die gevangen zijn genomen met de buis van Marten Willemsz. uit Schiedam en die naar Duinkerke zijn gebracht.
Het verzoek wordt afgewezen.

8 De uit Wezel teruggekeerde gedeputeerden van HHM rapporteren dat ze de magistraat aldaar niet hebben kunnen bewegen om vaandels te formeren uit de burgerij ter verdediging van de stad. Zij hebben slechts vier rotten gemaakt, waarover iemand van de magistraat als kapitein is aangesteld. Deze rotten houden 's nachts bij toerbeurt de wacht op het stadhuis alsmede op een plaats genaamd Mathena. Ten tweede zijn de fortificaties van deze stad heel slecht wat wel blijkt uit een door ingenieur Block gemaakt ontwerp en op de daarop gevolgde demonstratie door de gedeputeerden. Ook de voor de stad gelegen schepen zijn niet veilig voor vijandelijk geschut als dat vanaf de zijde van Büderich zou worden gebruikt. Ten derde is daar geld nodig en materieel ter voltooiing van enkele door hen reeds aanbestede en door het land nog aan te besteden werken. Ten vierde is de wacht daar zeer slecht bezet. Diden die aldaar commandeert treft op dat punt geen voorzieningen, terwijl daarop door hen wel bij hem is aangedrongen. Ten vijfde tellen de compagnieën in garnizoen te Wezel weinig volk, reden waarom Z.Exc. is verzocht de tien compagnieën die hij wenst, niet daaruit te lichten.
De gedeputeerden zullen samen met de RvS hierover met Z.Exc. overleggen om zijn oordeel te vernemen. HHM machtigen de RvS om daarna met de bescherming van de stad voor ogen, een beslissing te nemen.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .