20/09/1629

20 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 HHM horen het rapport van De Bije en hun andere gedeputeerden. Zij hebben zich conform de resolutie van HHM d.d. 18 sept. laten informeren of er voor de vorming van een regering te 's- Hertogenbosch van negen schepenen met inbegrip van de president aldaar genoeg kandidaten te vinden zijn.
Na overleg en inwinning van advies van Z.Exc. besluiten HHM twee van de huidige of voormalige schepenen te handhaven of te herbenoemen, op voorwaarde dat zij aan HHM een eed van trouw afleggen en de koning van Spanje afzweren. Daarnaast zullen door de gedeputeerden van de verschillende provincies andere overtuigde gereformeerden worden genoteerd, waaruit de resterende schepenen zullen worden gekozen en aangesteld in het ambt, na de eedaflegging.

2 Strick laat weten dat de Staten van Utrecht van zijn komst hierheen op de hoogte zijn. Hij zal binnen enkele dagen zijn commissie indienen.
HHM besluiten dat Strick in de tussentijd bij de besprekingen aanwezig mag zijn.

3 Willem Schenk, woonachtig te 's-Hertogenbosch, laat ter vergadering weten dat hij ter verbetering van 's lands middelen belangrijke informatie heeft.
Hij zal hierover te zijner tijd worden gehoord door thesaurier-generaal Van Goch.

4 President Schaffer meldt dat Z.Exc. misnoegd is dat men zonder zijn medeweten de jezuïeten Emmerik [Emmerich] heeft uitgezet.
HHM verklaren daartoe geen absolute last te hebben gegeven. Ter informatie van Z.Exc. zal men hem het duplicaat van de instructie van de gedeputeerden van het Hof en het kwartier van Gelderland doen overhandigen, met het advies van de RvS dat daarop is opgesteld en de resolutie van HHM die daarop is gevolgd.

5 HHM willen dat de zaak van de gevangenen te Amersfoort ter hand wordt genomen en wordt afgesloten met het oog op de lange duur van de gevangenschap. Zij zullen de aanwezige raden van State aansporen en de absente raden oproepen op 26 sept. 's avonds in de herberg te Utrecht te verschijnen. De volgende dag zullen de besprekingen beginnen om deze zaak te beëindigen.

6 Ontvangen is het op 13 sept. te Enkhuizen opgestelde advies van de Admiraliteit in het Noorderkwartier over de toedracht van een kwestie die haar eerder is toegezonden. Dit advies zal bewaard worden totdat de adviezen van de andere Colleges ook zijn ontvangen.

7 Ontvangen is nog een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 13 september. Zij schrijft in plaats van het schip Eendracht een ander schip te hebben geëquipeerd om onder het commando van kapitein Cleuter ingezet te worden ter bevrijding van de gevangenen te Algiers en Tunis. Geïnformeerd wordt wanneer het schip gereed moet zijn.
HHM zullen hiervan de Admiraliteit te Amsterdam op de hoogte stellen, met last om de Admiraliteit in het Noorderkwartier alsmede de Admiraliteit te Rotterdam te laten weten wanneer hun schip of jacht gereed moet zijn, en een dag aan te wijzen voor het rendezvous in het Goereese Gat.

8 Ontvangen is een brief van de graaf zu Schwarzenberg d.d. Emmerik [Emmerich] 13 sept. betreffende het voortbestaan van de compagnie van graaf van Waldeck in dienst van de keurvorst van Brandenburg.
Er wordt geen resolutie genomen.

9 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. aldaar 17 sept., met het verzoek om ingelicht te worden over de voornemens van HHM betreffende het vasthouden van de vijandelijke gevangenen conform een eerdere resolutie van HHM. Zo wil men de vijand dwingen tot teruggave van de wagens en paarden die tegen de beloften in uit Amersfoort zijn weggevoerd.
Alvorens te beslissen zal Rantwyck hierover met Z.Exc. spreken.

10 Ontvangen is nog een brief van de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. aldaar 18 sept. met het verzoek het aantal gedeputeerden uit te breiden.
HHM stellen een beslissing hierover enkele dagen uit.

11 Door Huygens wordt naar voren gebracht dat ter betaling van de fortificatiewerken in de Betuwe en omstreken, alsmede ter betaling van de reparaties van de werken te Wezel, daarheen alsmede naar Arnhem een grote som geld moet worden gestuurd.
Na overleg besluiten HHM deze zaak over te laten aan de RvS, die eerder door HHM door middel van een resolutie is gemachtigd daarheen geld te sturen.

12 Kapitein Frederick Losecaat toont HHM een akte van Z.Exc. geschreven in het leger bij 's-Hertogenbosch d.d. 18 september. Z.Exc. verzoekt de RvS Losecaat tot commies van de oorlogsmunitie te benoemen.
De kapitein zal zich hiervoor tot de RvS moeten richten.

13 Ontvangen is een brief van graaf Ulrich van Oost-Friesland d.d. Aurich 27 aug./6 sept. met klachten over het optreden van die van de stad Emden ten opzichte van de plattelandsbevolking.
Deze brief zal aan de RvS om advies ter hand worden gesteld.

14 Ter vergadering compareren Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen en Cyriacus Hisken, gedeputeerden van de ridderschap, de steden Norden en Aurich, alsmede van de huismansstand van de verzamelde stenden van het graafschap Oost-Friesland. Zij hebben in kracht van hun geloofsbrieven d.d. 21 aug. verschillende klachten ingediend over het optreden van die van de stad Emden. Zij verwijzen voor bijzonderheden naar verschillende artikelen die door hen zijn overgeleverd, alsmede naar een duplicaat van een brief van hun gecommitteerden d.d. 13 aug. aan die van Emden, alsmede een verklaring van heer Ulrich, graaf van Oost-Friesland d.d. 22 augustus.
Deze stukken zullen voor onderzoek en advies aan de RvS ter hand worden gesteld.

15 Ter vergadering compareert ambtman Ahr. Hij deelt HHM mee dat overste Gent alsmede de militie onder zijn gezag zich verzetten tegen de reductie die HHM met de graaf zu Schwarzenberg, afgezant van de keurvorst, op 31 juli was overeengekomen. Voor bijzonderheden hierover verwijzen ze naar een journaal van commissaris Rensen, alsmede naar enkele bijlagen die zijn overgeleverd.
Alvorens hierover te besluiten zullen HHM het tegenbericht van overste Gent lezen en zijn gecommitteerde horen.

16 Ontvangen is een brief van graaf Ernst Casimir van Nassau d.d. Arnhem 8/18 september. Hij schrijft onder andere dat hij Petrus de Boots graag te 's- Hertogenbosch in een ambt benoemd ziet.
Er wordt geen resolutie genomen.

17 HHM machtigen de RvS om met Z.Exc. te spreken over het afbreken van de approches en de legerwerken, en er in het bijzonder op te letten of men de aarde die met grote kosten en moeite in de galerie en approches van graaf Ernst Casimir van Nassau zijn gebracht, zou kunnen gebruiken voor de fortificatiewerken die naar verwachting rond 's- Hertogenbosch zullen worden aangelegd.
De RvS rapporteert dat Z.Exc. bedenkingen heeft tegen het voorstel van HHM over het gebruik van de aarde met genoemd doel. HHM machtigen de RvS volkomen om in overleg met Z.Exc. bij het afbreken van de legerwerken te handelen als zij voor de dienst van het land nodig achten.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

18 Ter vergadering compareert Julius Friedrich, hertog van Württemberg. Hij feliciteert HHM met de overwinning op 's- Hertogenbosch en spreekt zijn genegenheid uit voor deze staat. Hij beveelt zijn nu zevenjarige zoon wanneer deze oud genoeg zal zijn, aan in dienst van deze landen.
HHM bedanken de hertog hiervoor hartelijk.

19 President Schaffer deelt ter vergadering het verzoek van Z.Exc. mee om vierhonderd trekpaarden desnoods gedwongen in te zetten ten behoeve van de artillerie. Z.Exc. verklaart dat er momenteel maar zestig trekpaarden in het leger zijn die onbekwaam zijn om dienst te doen.
HHM machtigen de RvS hierin te handelen tot het meeste nut van het land, op voorwaarde dat het totale aantal paarden dat in dienst van het land wordt ingezet de vierhonderd niet te boven gaat.

20 Wat betreft het onderbrengen van 89 man die door sergeant-majoor Protz te Lübeck zijn aangenomen en die te Enkhuizen zijn gearriveerd of nog zullen arriveren, alsmede het tevredenstellen van de officieren inzake hun aanspraken met de rente, machtigen HHM de RvS om hierin met Z.Exc. naar bevind van zaken te handelen.

21 Ter vergadering compareert Symon van Middelgeest, fiscaal van de Raad van Brabant. Hij laat HHM weten dat die van 's- Hertogenbosch onterecht beweren dat in hun stad geen andere Brabanders dan geboren Boschenaars in de magistraat mogen worden opgenomen. Voor het geval HHM dat ook vinden heeft de Raad van Brabant een lijst opgesteld met vele gekwalificeerde personen en geboren Boschenaars, die eerder om religieuze redenen uit de stad waren vertrokken. Uit deze lijst zouden HHM een magistraat kunnen formeren.
HHM zullen de mededeling van de fiscaal in aanmerking nemen. Niettemin is de lijst door de griffier op persoonlijke titel buiten de vergadering overgenomen en aan HHM verstrekt. Daarnaast wordt de gedeputeerden van de verschillende provincies verzocht de personen bekend te maken die zij in de magistraat te 's-Hertogenbosch benoemd willen zien. Schaffer heeft aangenomen bij de secretarissen van Z.Exc. te vragen wie zich bij hen heeft aangediend voor een benoeming te 's-Hertogenbosch. Daarover wordt morgen gesproken en beslist. De leden van deze vergadering wordt verzocht zich gereed te houden in verband met alle andere in deze stad en daarbuiten te vergeven ambten en functies vanwege de Generaliteit als anderszins.

22 Ontvangen is een brief met berichten van agent Mibaissen d.d. Calais 13 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

23 Door de gedeputeerden van Zeeland wordt opnieuw sterk aangedrongen op behandeling van de kwestie van de contractatie, door enkele klagende participanten uit Zeeland naar voren gebracht tegen de bewindhebbers van de VOC .
Deze zaak wordt uitgesteld totdat HHM in 's- Gravenhage zijn teruggekeerd.

1 HHM en de RvS vergaderen te Vught .