22/09/1629

22 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

12 In navolging van de gisteren genomen resolutie rapporteren Rantwyck en de andere gecommitteerden over hun gesprek met Z.Exc. over de inhoud van twee schriftelijke antwoorden van Merquette op de brief van Berckel d.d. 9 september. HHM besluiten vervolgens hun griffier Berckel buiten de vergadering te laten aanzeggen dat hij in allerijl aan Merquette moet schrijven dat hij hem op zijn twee laatste brieven niet kan antwoorden voordat zij elkaar hebben gesproken. Hij moet daarom zo spoedig mogelijk naar Roosendaal reizen. Tijdens hun ontmoeting moet Berckel Merquette vragen of de andere zijde de intentie heeft om - bij voortgang van de onderhandelingen over de bekende zaak - de Veluwe met de passage over de IJssel geheel te verlaten of niet. In het eerste geval zal Berckel van staatswege daarover geen openlijke mededelingen doen. Indien zij niet van plan zijn te vertrekken, zal hij duidelijk maken dat de gehele zaak door de provincies niet in bespreking zal worden genomen. Wanneer Marquette zegt het terugtrekken van de Veluwe en het verlaten van de passage tot stand te kunnen brengen, mag Berckel antwoorden dat hij hoopt dat de zaak in kwestie door de provincies in positief beraad genomen kan worden, zonder zich ergens toe te verbinden. Als Merquette antwoordt op dit punt geen last te hebben ontvangen, moet Berckel hem de tijd gunnen dit alsnog te laten doen.

2 Rantwijck en andere gedeputeerden van HHM rapporteren met Z.Exc. te hebben overlegd over het voorstel van de RvS betreffende de invoering van de Hollandse middelen te 's- Hertogenbosch. De gedeputeerden van Holland voeren redenen aan waarom dit moet gebeuren. Z.Exc. heeft verklaard niets tegen de invoering te hebben.
HHM machtigen de RvS om op 1 okt. de gemene middelen te 's-Hertogenbosch te verpachten conform de Hollandse voet en lijst. Daartoe zullen biljetten worden aangeslagen en de benodigde rollen gemaakt.

3 De Bije en andere gedeputeerden van HHM rapporteren Z.Exc. te hebben meegedeeld welke personen HHM tot hoogschout, schepenen en pensionarissen te 's- Hertogenbosch zouden willen benoemen. 3 Z.Exc. kan zich verenigen met de personen van hun keuze.
HHM benoemen ritmeester Brochum tot hoogschout. Hem wordt commissie gedepêcheerd onder dezelfde voorwaarden en op hetzelfde traktement als voorheen. Bij aanvaarding van dit ambt moet hij wel zijn drostambt te Bergen op Zoom opgeven. Tot schepenen zijn achtereenvolgens benoemd: Hendrick Cuysten, mr. Robbrecht van Voorn, mr. Johan Pelgrom4, Joris Berniage, jonker Gysbert Pyck, Herman de Bitter, David de Weert, advocaat Backer en Van der Meulen. De vier laatstgenoemden komen in rang na de andere schepenen, op volgorde van leeftijd. Tot eerste pensionaris is mr. Jan Gans benoemd, tot tweede pensionaris mr. Lasarus van Sons. Beiden wordt commissie gedepêcheerd. Verder besluiten HHM dat hun gedeputeerden bij Z.Exc. in het leger genoemde personen alsmede alle andere aangestelde ambtenaren, de eed moeten afnemen en hen moeten installeren in het ambt.

4 HHM besluiten de griffier te 's- Hertogenbosch alsmede een van de secretarissen in het ambt aan te houden. 5 Als secretarissen worden Willem Ploos en Johannes Dreischoor nieuw aangesteld. Hun wordt akte van commissie gedepêcheerd.

5 Tot servitiemeester wordt Rutger Tulleken gecommitteerd. Hij kan geen aanspraak maken op een gage.

6 Ter vergadering compareert secretaris Junius. Hij stelt HHM op de hoogte van het rekest om neutraliteit van de burgemeesters, schepenen en raad van Büderich aan Z.Exc. Zij zeggen deze reeds van de graaf van Bergh persoonlijk te hebben gekregen voor twee maanden, na goedkeuring van hare hoogheid en op voorwaarde dat er geen garnizoen in deze stad wordt gelegerd, noch aldaar forten in de toekomst worden gemaakt.
HHM zullen deze zaak voor een beslissing overlaten aan Z.Exc.

7 Als vierde chercher van de konvooien en licenten te 's-Hertogenbosch wordt Jan Michielsz. benoemd. Hem zal akte van commissie worden gedepêcheerd, waarop de eed moet worden afgelegd.

8 Graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden van HHM te Arnhem hebben per brief d.d. 18 sept. aan HHM bekendgemaakt dat de omringende steden klagen het grote aantal vastgehouden vijandelijke gevangenen omdat de vijand zijn belofte inzake de wagens en paarden van Amersfoort niet is nagekomen, niet meer kunnen bergen.
HHM zullen de heren schrijven de garnizoenen op te dragen de vijandelijke gevangenen volgens het gemaakte krijgskwartier vrij te laten, met uitzondering van de te Wezel gevangengenomen officieren: zij blijven vastzitten tot de wagens en paarden zijn gerestitueerd.

9 Ter vergadering compareert de RvS . Deze deelt HHM mee een staat te hebben gemaakt van de kassa van de commies en te hebben geconstateerd dat de 30.000 pond daar al bij is. De ordonnanties die reeds zijn gedepêcheerd kunnen niet worden voldaan. Er moet 150.000 gld. worden opgebracht ter betaling van de aanbestede werken, voordat het leger zal afmarcheren.
HHM zullen er bij de provincies schriftelijk op aandringen om overdag en 's nachts, in ieder geval zo spoedig mogelijk, een som geld hierheen te zenden in mindering op de legerlasten. Het leger moet zo snel mogelijk afmarcheren. De RvS zal hierop ook bij de provincies aandringen, Z.Exc. zal worden verzocht dit met zijn brieven te ondersteunen. De gedeputeerden hebben ter vergadering beloofd hun principalen aan te sporen tot betaling. Daarnaast wordt de RvS gemachtigd om van de WIC de resterende som van de 400.000 pond te vorderen die de Compagnie beloofd heeft op rente aan het land te lenen.

10 Huygens laat ter vergadering weten dat graaf Ernst en de gedeputeerden te Arnhem verschillende bezwaren hebben ingebracht tegen afbraak van het fort Int Beentgen onder de huidige omstandigheden, zonder voorafgaande goedkeuring van HHM.
HHM laten de zaak ter beslissing van Z.Exc. en de RvS, op voorwaarde dat eerst Huygens, Van de Camer en Veltdriel worden gehoord. Zij waren er in Arnhem bij toen de bezwaren naar voren werden gebracht.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 Antoni Moulin wordt tot tolschrijver benoemd. Hem wordt akte van commissie gedepêcheerd.

12 Ter vergadering compareert Lopes. Hij overhandigt een brief van de koning van Frankrijk d.d. 23 juni, geschreven in zijn leger te Alets. Hij verzoekt in kracht daarvan uit deze landen naar Frankrijk te mogen voeren: ten eerste het koninklijke schip genaamt Saint-Louis, het schip voor de koningin-moeder genaamd De Wassende Maan en een wachtschip zonder naam, met de hele equipage en uitrusting. Ten tweede verzoekt hij om de uitvoer van het kanon dat hier te lande is gegoten en getekend met het koninklijk wapen, het geschut van Richelieu, alsmede het koper, lood, en tin dat de koning hier te lande heeft doen aankopen. Ten derde verzoekt Lopes een vrij paspoort om drie à vierhonderd schippond geslagen want en honderddertig stukken lood uit te voeren, twintig of dertig ankers, vijf of zes masten, linnen, stoffen en rariteiten voor een bedrag van vijfduizend of zesduizend kronen. Deze zouden bestemd zijn voor de koningin-moeder en kardinaal De Richelieu. Voor Lopes en zijn gevolg vraagt hij om een paspoort voor 22 personen en 24 paarden (hengsten en merries) met bagage.
HHM staan de uitvoer toe van de schepen met equipage en toebehoren, alsmede van het kanon en geschut. Ook honoreren ze het verzoek om paspoorten. De overige punten in het verzoek wijzen ze af.

13 HHM verzoeken de burgemeesters en vroedschappen van de stad Emden vriendelijk om opschorting van de strenge maatregelen ten aanzien van de opgezetenen van het platteland van Oost-Friesland en de gevangen die zij hebben gemaakt voorlopig te ontslaan, totdat de kwestie van de opgezetenen geregeld is. Met dat doel zijn de gedeputeerden van HHM en de graaf van Oost-Friesland op 1 okt. opgeroepen voor HHM te verschijnen, en wordt de graaf verzocht zijn akties ten opzichte van die van Emden te beëindigen. Op dezelfde dag kunnen de ridderschap, de steden Aurich, Norden en de huismansstand hun klachten over hun behandeling door die van Emden ten overstaan van HHM uiteenzetten.

14 De sluiting van de konvooien en licenten van levensmiddelen wordt op de huidige voorwaarden tot half oktober voortgezet. De gedeputeerden van Zeeland verklaren de wijnen daaruit te zullen laten, waartegen de andere gedeputeerden bezwaar maken. Zij blijven echter bij hun standpunt.

15 Rutger Tulckens wordt gecommitteerd tot servitiemeester te 's-Hertogenbosch, maar krijgt daarvoor geen gage van het land.

16 Govert van Beaumont wordt gecommitteerd tot rentmeester van 's-Hertogenbosch. Hem zal een toepasselijke commissie worden gedepêcheerd.

17 Jan Gerridtsz. wordt notaris publicus te 's-Hertogenbosch. Hem zal akte worden verleend. De gedeputeerden te velde zullen de nieuwgekozen magistraat aanbevelen hem burger van de stad te maken.

18 Op serieuze aanbeveling van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht wordt een voorschrijven in algemene termen verleend aan Z.Exc. voor de heer van Loenersloot ter verkrijging van de een of andere functie bij de cavalerie.

1 HHM en de RvS vergaderen te Vught .
2 Deze resolutie is in S.G. 3906 opgetekend direct na de resolutie van 21 sept. en is daar niet op 22 sept. ingeschreven.
3 De laatste regel van folio 640 in S.G. 54 ontbreekt. De tekst is ontleend aan S.G. 3188.
4 In S.G. 54 is "Johan" geschreven in plaats van de doorgehaalde " Michiel ".
5 De laatste regel van folio 640verso in S.G. 54 ontbreekt. De tekst is ontleend aan S.G. 3188.