17894 resoluties gevonden.

Gezocht op: van (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  van

Zoekopdracht aanpassen
01/01/1626, 1
zomer als de equipage van de schepen die aan de tweede Engelse vloot zullen worden toegevoegd.
01/01/1626, 2
de betaling van de overgezonden wisselbrieven gedaan te krijgen. Koopman Pieter van Beeck
01/01/1626, 3
Over het verzoek van de Rotterdam se magistraat om kopie van de in zijn aanwezigheid genomen
01/01/1626, 4
De RvS zal informatie inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in ... Deventer inhoudende dat de burgerij niet aan soldaten van het garnizoen zou mogen borgen.
01/01/1626, 5
die hij tegen hoge kosten heeft gelicht en die aan overste Merwe zijn gegeven. Ook zou overdracht van zijn
01/01/1626, 6
hertog van Buckingham en de graaf van Holland zijn gisteren gewogen en zullen, voorzien van een ... brief van credentie, aan Joachimi worden gezonden, die de overhandiging zal doen. De Rotterdamse ... voorzien van een zegel, naar het huis van de ontvanger-generaal brengen, ter bewaring aldaar.
01/01/1626, 7
resoluties worden opgezocht die betrekking hebben op het sturen van drieduizend man in dienst van de koning van Denemarken .
01/01/1626, 10
Ontvangen een brief van Georg Friedrich d.d. 23 okt. 1625 waarin hij condoleert met de dood van Maurits en feliciteert ... met de verkiezing van Frederik Hendrik . Voorts stelt hij zijn diensten ter beschikking voor de gemene zaak.
01/01/1626, 11
HHM arresteren het concept van de biddagsbrief voor 28 januari.
02/01/1626, 1
een onthaal op 's lands kosten voor hierheen gezonden ambassadeurs op het moment van hun eerste ... bij vertrek wordt gebaseerd op de gedane zaken maar zal het bedrag van 2.000 gld. niet mogen overschrijden. ... Deze resolutie mag niet dan met unanieme instemming van de provincies worden veranderd.
02/01/1626, 2
De ontvanger-generaal zal een wisselbrief van 350 gld. door Mibassen getrokken op koopman Pieter Pietersz. ... Het bedrag is gebruikt ter berging van het geschut van de gestrande schepen en tot onderhoud van hun
02/01/1626, 3
13 dec. 1625 berichten Languerack en Sommelsdyck over de stand van zaken aangaande ... zij weten dat de koning aanbiedt het in Calais verblijvende geschut van de gestrande ... worden gesproken over de betaling van de onder Haultain gezonden schepen. Languerack en Sommelsdyck ... zal worden geschreven dat zij moeten volharden in het gedaan krijgen van die betaling.
02/01/1626, 4
Een brief van commandant Marinus Hollaer d.d. 26 dec. 1625 zal worden besproken op de vergadering van 19 jan. met de gecommitteerden van de Admiraliteiten.
02/01/1626, 5
Het Admiraliteitscollege in het Noorderkwartier heeft 30 dec. 1625 geantwoord op de brieven van HHM d.d. 20 ... zowel het binnengaats doen blijven van de voor de zeebewaking bestemde schepen als het monteren van de koopvaardijschepen ... volgens het plakkaat van 22 juli 1625. Wat het eerste punt aangaat laten HHM het er bij; inzake ... 19 jan. te gelasten mee te werken aan een gemeenschappelijke grondslag voor de uitvoering van het plakkaat.
02/01/1626, 6
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 30 dec. 1625 dat het bemannen en monteren van koopvaardijschepen ... gezag en tijdstip bij de toestand en het belang van het land passende middelen. HHM zullen ... brief van dezelfde datum schrijft de Amsterdamse Admiraliteit inzake het inhouden van de voor de bewaking ... van de kust van Vlaanderen bestemde schepen, er elf derwaarts te hebben gestuurd.
02/01/1626, 7
De Admiraliteit te Zeeland laat via brieven van 27 dec. 1625 weten dat Seger Winants zich ... aan piraterij schuldig heeft gemaakt en bijgevolg door haar voor de tijd van 25 jaar uit de Verenigde
02/01/1626, 8
de Admiraliteit een rekest door van Joris Fortsen waarin hij vraagt of op grond van hun sauvegarde
02/01/1626, 9
Op verder aandringen van Haulterive zijn Rantwijck en Oosterzee gecommitteerd tot het onderzoek van diens zaak.
02/01/1626, 10
Op verzoek van de Bewindhebbers der VOC zullen HHM aan de Staten van Zeeland schrijven dat zij de nominatie ... van hoofdparticipanten voor de verkiezing van bewindhebbers op orde gebracht willen zien. De uitspraak van Maurits volgend,
02/01/1626, 11
Op verzoek van de Bewindhebbers der Noordse Compagnie zullen HHM aan de Deense koning schrijven opdat hij regelt
02/01/1626, 12
Halewijn , Van der Meer en Oosterzee overhandigen de schriftelijke verklaring van Joost Brasser en ... Paul de Willem inzake het overmaken van het geld voor Denemarken . Er wordt nog geen besluit genomen.
02/01/1626, 13
De gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier hebben de volgende punten op schrift ... gezet en verzoeken, ten eerste, te mogen vernemen of de revictualisering van de schepen die nog ... op aanmerkelijke financiële steun teneinde het levensonderhoud van de vrouwen van het scheepsvolk onder ... geregeld zien dat de magistraat van Medemblik de twee voor de dienst van het land besproken ... schepen ter beschikking stelt van de Admiraliteit zodat zij toegerust, bemand en van kapiteins voorzien
03/01/1626, 2
Op een missive van Haultain valt geen beslissing.
03/01/1626, 4
, in het Noorderkwartier en Middelburg zal worden gevraagd de maandelijkse huur van de onder ... HHM zullen Langerack en Sommelsdijck schrijven dat zij volharden in een lastgeving van D'Espesses
03/01/1626, 5
Op verzoek van Richart Giffart zal de Rotterdamse Admiraliteit nog eens geschreven worden de zaak zo spoedig mogelijk af te wikkelen.
03/01/1626, 6
HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 29 dec. 1625. De inwoners van Drimmelen wordt niet toegestaan ... in de Biesbosch of daaromtrent plaatsvindt en deze verpacht kan worden aan vissers die niet aan het gebod van ... de gouverneur van Breda onderworpen zijn. De sparren mogen worden gehaald tegen Bosch' licent.
03/01/1626, 7
Over het verzoek van Gomes van Trier , bij akte zijn schoonzoon Gerbrandus Petri Konijn
03/01/1626, 8
het verzoek van de timmerman Gerrit Joris betaling te mogen ontvangen voor zijn in opdracht van Soelen
03/01/1626, 9
Jonker Hendrick van Wijngarden wordt toegestaan zijn elders in veiligheid gebrachte meubelen licentvrij terug te brengen naar het Huis
03/01/1626, 10
Naar aanleiding van de remonstrantie van Carl van Gelder worden de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren hierbij ... gemachtigd met hem zijn eis inzake de verteringen van de Deense gezanten af te handelen, maar op rapport.
03/01/1626, 11
Op verzoek van Elias Trip en Gullelmo Bartelotti , kooplieden te Amsterdam , zal aan Genua geschreven ... worden teneinde betaling te verkrijgen voor hun schip dat gedurende een maand in dienst van die republiek was.
03/01/1626, 12
Guillielmo Sijlvius , klerk voor de Duitse depêches, krijgt voor enige buitengewone diensten een eenmalige beloning van 50 gld.
03/01/1626, 14
Naar aanleiding van zijn advies over het rekest van de kinderen van wijlen ritmeester Meganck , zullen HHM de RvS vragen onder
03/01/1626, 15
De concepten van de aan Friesland te zenden brieven over de uitvoering van de resolutie inzake ... de consenten zijn goedgekeurd. Om de hand te houden aan de uitvoering van de resolutie zullen de
03/01/1626, 16
Over het Hamburg se verzoek om teruggave van het koper wordt de beslissing uitgesteld.
03/01/1626, 17
zijn reis op Engeland waarbij hij het wapen voor de koning naar Joachimi heeft gebracht en van
03/01/1626, 18
Er wordt bericht dat de kapiteins van de schepen in het Goereese Gat geen moeite doen om uit te varen. Matelijff zal dit aan Z.Exc. meedelen.
04/01/1626, 1
Matelieff rapporteert dat Z.Exc. de commandant van de schepen in het Goereese Gat wil horen over
04/01/1626, 2
Gerapporteerd wordt dat ook Z.Exc. de concepten van de brieven voor de leden van de provincie Friesland goedkeurt.
04/01/1626, 3
De eergisteren ontvangen brief van Langerack en Sommelsdijck wordt besproken. ... zal worden dat zij moeten volharden in de teruggave van het geschut dat te Calais van ... houden moet D'Espesses tot restitutie van de waarde gelast worden. Ook moeten de ambassadeurs ... in het machtigen van D'Espesses inzake de gisteren besloten afdoening, temeer omdat ... men in afwachting is van de schepen van Quast en die moeten ook betaald worden.
04/01/1626, 4
Quast schrijft d.d. Beachy Head 29 dec. 1625 dat hij op het schrijven van HHM met vijf schepen en twee jachten op 11 december uit Falmouth is vertrokken.
04/01/1626, 5
antwoordt dat kapitein Emmekens morgen uit kan varen naar Brielle om daar de bevelen van HHM ... gecommitteerden die betrokken waren bij het sluiten van de alliantie zullen zo spoedig mogelijk worden besteld. ... Ook vernemen HHM graag via Joachimi hoe zij het aangenaamst van dienst zouden kunnen zijn.
05/01/1626, 1
willen worden over de uitvoering van de resolutie d.d. 18 oktober 1625 inzake de verhoging van de licenten
05/01/1626, 2
Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 83 gld. 16 st. voor een reis van Halewijn en Antwerpen naar Amsterdam en het Noorderkwartier .
05/01/1626, 3
schrijft d.d. Amsterdam 19 dec. 1625 naar aanleiding van het rekest van commissaris ... Antwerpen en Oosterzee tot onderzoek van de brief met bijgevoegde stukken.
05/01/1626, 4
Het voorstel van de RvS d.d. 30 dec. 1625 over de betaling van het regiment voor de Deense koning wordt ... HHM committeren Rantwyck , Matelieff en Schaffer het eerdere besluit, de adviezen van
05/01/1626, 5
Huigens en Witsen op 30 dec. 1625 aangedragen kwestie van de betaling van de Franse ruiters ... Pieter van Beeck , koopman te Amsterdam en acceptant van de wisselbrieven van het Franse secours, te schrijven ... resultaat van zijn schrijven, dat echter Reael , de ontvanger te Amsterdam, bij Van Beeck op betaling ... zal aandringen op grond van het recht van wissel. Reael zal vervolgens HHM op de hoogte stellen.
05/01/1626, 6
HHM blijven bij het afwijzende besluit van de RvS op het rekest van kwartiermeester Pentlant om het traktement van de overleden zoon van kapitein Dalachi .
05/01/1626, 7
De hertog van Palts-Neuburg schrijft d.d. Neuburg 16 dec. 1625 in antwoord op de brief van HHM ... over de executie van de contributies in Gulik [Jülich] en de helft van de domeinen, dat hij ... Daardoor kan hij HHM geen assignatie geven op de landen die de keurvorst van Brandenburg niet ... neutraliteit in zullen doorvoeren. Deze brief, die van de Neuburgse raden en de eerder
05/01/1626, 8
HHM lezen de declaratie van goudsmid Henrick Merou van de twee gouden lampetten voor ... Buckingham en Holland . Het eerste weegt 65 mark zeven once drie engels en kost op basis van ... 36 gld. 10 st. per once 19.240 gld., het fatsoen kost op basis van 19½ st. en 30 st. per ... st. Merou krijgt daarenboven 150 gld. voor het wisselen en opnemen van geld en andere verplichtingen

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten