48 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Bahia de Todos os Santos* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  bahia, de, os, santos, todos

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1626, 10
Thesaurier-generaal De Bie is ontboden en aangezegd dat HHM graag zouden zien dat de RvS de ... zaak van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos met spoed afronden. Omdat hij zijn onschuld ... hij volgens andere gevangenen de voornaamste oorzaak van de muiterij is geweest, moet de ... RvS de gevangen sergeant Valte met kracht tot een bekentenis doen brengen.
19/01/1626, 7
HHM zullen de WIC te Amsterdam aanraden gunstig te beslissen over het verzoek om bijstand van de weduwe van Henrick Penner ... , de onder kapitein Isenach dienende luitenant die bij een uitval in Bahia de Todos os Santos is omgekomen.
19/01/1626, 8
de reders in het Noorderkwartier zal aan de Admiraliteit aldaar over de uitwisseling ... van de gevangenen hetzelfde worden geschreven als aan die van Zeeland . De naar ... de kust van Vlaanderen te zenden bekwame persoon moet eerst naar Z.Exc. gaan ... worden dat zij de paters uit Bahia de Todos os Santos goed moeten behandelen. De ... Infanta dient dat te weten te komen, aangezien haar is wijsgemaakt dat de paters tot rasparbeid
20/01/1626, 6
Jan IJsbrandsz. Gronestein , cipier van de Voorpoort van het Hof van Holland, verzoekt geld voor het onderhoud en de verzorging ... van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos . De WIC wordt gemachtigd hem 500 of 600 gld. op rekening te geven.
27/01/1626, 19
De Bewindhebbers van de WIC verzoeken ook matiging van het plakkaat tegen de soldaten uit Bahia de Todos os Santos ... , maar HHM stellen de besluitvorming uit tot de RvS een uitspraak heeft gedaan in de zaak van de gevangenen.
29/01/1626, 13
Jeronimus Slootmaker , als soldaat naar Bahia de Todos os Santos uitgevaren en daar ook als slotenmaker gebruikt, verzoekt enige betaling. De RvS zal adviseren.
31/01/1626, 6
de Portugese schipper Salvador Piedes enig volk uit Bahia de Todos os Santos hier ... heeft gebracht. Hij wil weer naar Oporto gaan en verzoekt vijf of zes van de
04/02/1626, 10
Verscheidene officieren die gediend hebben in Bahia de Todos os Santos verzoeken hun betaling. HHM zullen de RvS manen de zaak van de gevangenen af te sluiten.
11/02/1626, 7
De uit Bahia de Todos os Santos gekomen Engelse soldaat James Thomassen verzoekt betaling van
13/02/1626, 5
De matrozen die door Don Frederico in Bahia de Todos os Santos zijn gebruikt voor het overbrengen
14/02/1626, 10
Jan IJbrants Gronestein geeft te kennen dat de Bewindhebbers van de WIC moeilijk doen over ... de resolutie van 20 jan. te geven geld voor het onderhoud van de uit Bahia de Todos os ... Santos afkomstige officiers in de Voorpoort. HHM vragen advies aan de RvS.
18/02/1626, 11
Grietje Jans verzoekt de soldij van haar man, die in Bahia de Todos os Santos is gesneuveld, te ... mogen ontvangen. Het rekest wordt verwezen naar de WIC . Zij krijgt 50 st. reisgeld.
20/02/1626, 9
Verschillende inwoners van Amsterdam verzoeken betaling van hetgeen zij enkele uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde ... soldaten hebben geborgd. Dit wordt ook aanbevolen in de brieven van de Bewindhebbers van de WIC ... van 9 feb. HHM wachten met een besluit tot de RvS over de gevangengenomen officiers uit Bahia heeft gedisponeerd.
21/02/1626, 3
Een ter vergadering van de Heren Negentien door de gecommitteerde Bewindhebbers van de WIC d.d. ... beargumenteerd verzoek de zaak van de gevangen officiers uit Bahia de Todos os Santos af te ... het uitspreken van het vonnis onschuldig zijn bevonden, te betalen. Dit schrijven gaat naar de RvS ... op de betaling van het geld dat door de provincies is beloofd. Aangezien de provincies daarover nog
13/03/1626, 3
Namens de RvS vraagt Huigens of HHM ingelicht willen worden over het nu gereedgekomen vonnis ... over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos . HHM antwoorden negatief.
14/03/1626, 1
Namens de prinses van Oranje , de magistraat van 's- Gravenhage en verscheidene andere notabelen ... wordt verzocht om pardon voor de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos . Namens de RvS ... maakt Clant bekend dat de Raad zijn werk goed heeft gedaan en daarin de militaire wetten heeft ... HHM de executie van het vonnis op tot aanstaande dinsdag en zullen ze op maandag de zaak met Z.Exc. en de RvS ... bespreken en beslissen. De griffier zal Z.Exc. en de prinses op de hoogte stellen van het uitstel.
16/03/1626, 4
De secretaris van Z.Exc., Constantyn Huigens , verzoekt ter vergadering namens de prinses van ... Oranje opnieuw gratie voor de veroordeelden uit Bahia de Todos os Santos "dewijl sij soo ... beraden. Z.Exc. en de RvS compareren ter bespreking van het pardon. De RvS excuseert de ... Gezien deze houding van de Raad, de tussenkomst van de prinses, het al hebben ondergaan van de aankondiging ... van het doodvonnis en het advies van Z.Exc. laten HHM dan genade voor recht gaan. De door de Raad
17/03/1626, 10
de vonnissen heeft uitgesproken over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos is de griffier naar de ... doend, meldt hij dat de vier soldaten sprakeloos hun dank hebben geuit door in eerbied op hun knieën te vallen.
18/03/1626, 22
HHM zullen morgen de zaak van de gevangenen behandelen en ook het eerder gepubliceerde plakkaat tegen de soldaten uit Bahia de Todos os Santos zal worden geresumeerd.
19/03/1626, 8
ontboden om te adviseren in de zaak van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos ... , excuseert het advies aangezien de Raad zijn taak heeft uitgevoerd en bovendien zijn de ... bij het vonnis betrokken raden absent. De zaak wordt uitgesteld tot morgen.
26/03/1626, 16
de WIC schrijven over de grote overlast veroorzaakt door de uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde ... een besluit te nemen over de betaling van de onschuldige soldaten. HHM besluiten het plakkaat ... stad [naar de vijand] hun gage betaald krijgen door de Bewindhebbers van de WIC . ... en het geld dat de fiscaal tot levensonderhoud heeft uitgekeerd. De korting zal niet worden ... gezonden. De soldaten die in Zeeland en de Maas steden zijn aangenomen zullen op
15/04/1626, 6
Geweldige Bernt van Stakenbeeck mag de twee dienaren die hij in de nacht van zaterdag op zondag heeft aangesteld tot ... bewaking van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos op de Voorpoort, nog twee tot drie dagen aanhouden.
15/04/1626, 10
Gronestein krijgt van de RvS per ordonnantie op Doublet betaling van 500 à 600 gld. in ... mindering van de kosten van het onderhoud van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos .
16/04/1626, 3
De uit Bahia de Todos os Santos gekomen gevangenen Willem Schoutens , Hans Ernst Kieft en vier soldaten verzoeken, nu hun ... genade is geschonken, volledig in vrijheid gesteld te worden. President Schaffer zal de zaak opnemen met Z.Exc.
17/04/1626, 1
de zaak van de nog in de Voorpoort verblijvende gevangenen uit Bahia de Todos os Santos is ... Hun soldij blijft evenwel geconfisqueerd en zij dienen de gerechtskosten te betalen.
23/04/1626, 4
vergoeding voor de buitengewone moeite die hij heeft gedaan voor het onderzoek van de uit Bahia de Todos os Santos ... gekomen soldaten die tevens elk 2 gld. uitgedeeld hebben gekregen. De RvS wordt om advies gevraagd.
28/04/1626, 13
dat HHM beslissen over de zaak van de nog op de Voorpoort gevangen zittende officieren uit Bahia de Todos os Santos ... pardon voor deze gevangenen maar zij dienen de kosten van de gevangenschap te betalen en hun gage blijft geconfisqueerd.
19/05/1626, 6
De RvS zal beslissen over het verzoek van de zes soldaten uit Bahia de Todos os Santos die nog steeds gevangen zitten op ... de Voorpoort. Voor degenen die daartoe niet in staat zijn zal de Raad de kosten van de gevangenschap betalen.
26/06/1626, 4
HHM besluiten conform het advies van de RvS fiscaal Sille voor zijn gedane moeite inzake de uit Bahia de Todos os Santos gekomen soldaten te belonen met 350 gld.
15/08/1626, 5
was luitenant van haar vader, kapitein Isenach , en is in Bahia de Todos os Santos gestorven.
27/08/1626, 7
Arent Gerrits , burger van Amsterdam, verzoekt de Bewindhebbers van de WIC op te dragen hem ... Hij heeft Bahia de Todos os Santos helpen veroveren en deelgenomen aan de Geheime Raad ... voor het overzenden van de prijzen. Het rekest gaat naar de RvS die moet nagaan ... of er over Gerrits iets te vinden is in de van de uit Bahia gekomen officiers verkregen informatie.
19/09/1626, 17
De Bewindhebbers van de WIC schrijven d.d. Amsterdam 16 sept. in antwoord op de brief van HHM d.d. ... 10 sept. dat zij niemand met een absolute commissie naar Sluis kunnen sturen omdat de Heren Negentien ... schrijven aan Z.Exc. te berde is gebracht over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos ... . gegijzeld worden gehouden. Inzake het eerste punt laten HHM het bij de aan Slachmulder ... en Gerardt van Berckel meegegeven instructie. Van de brief van de Bewindhebbers gaat
21/09/1626, 2
In de reactie van de Bewindhebbers van de WIC op het schrijven van HHM d.d. 25 juni ten gunste van kapitein Isenach ... wordt gewezen op de consequenties in het geval zij hem zouden betalen. Ook klagen zij over de dreigementen die worden geuit ... door de uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde kapiteins. Het schrijven gaat naar de RvS voor advies.
23/09/1626, 2
draait om de vrijlating van de gouverneur en de jezuïeten uit Bahia de Todos ... os Santos en dat Pallache dit uit naam van HHM en Z.Exc. ook zo bij de Infanta heeft ... Grenu als daartegenover de vrijlating staat van de te Nijmegen gevangengehouden kolonel ... Tidorp en de onlangs op de Maas gevangengenomen en te Vlissingen vastzittende ... Kesseler heeft overigens ook laten weten dat de gevangenschap [van de gijzelaars] in
07/10/1626, 1
brieven d.d. 3 en 4 okt. ontvangen over de stand van zaken in de conferentie over de uitwisseling ... te komen inzake de in de Republiek gevangenzittende personen, inclusief de kolonels Disdorp en ... zijn genomen, de gevangenen afkomstig uit Bahia de Todos os Santos en de jezuïeten die te Vlissingen ... en in 's- Gravenhage vastzitten. Inzake de gevangenen in Spanje en de Spaanse gevangenen
07/11/1626, 2
De gouverneur van Brazilië compareert en wil voor zijn vertrek HHM dankzeggen voor de ... van Brussel op Utrecht voor de berichtgeving over de onderhandelingen met de Infanta ... gevangenen zal men zich eerst van de situatie op de hoogte stellen. De overige verzoeken worden ... paters uit Bahia de Todos os Santos naar 's- Gravenhage heeft gebracht. Hij neemt aan
24/03/1627, 6
Geweldige Van Stakenbeeck verzoekt vergoeding van zijn buitengewone werkzaamheden vanwege de gevangenen ... uit Bahia de Todos os Santos . HHM besluiten de RvS te laten beslissen.
09/04/1627, 8
In een rekest melden de Bewindhebbers van de WIC dat de RvS restitutie wil van twee halve lichte ... zes halve draken of het koper daarvan, die in 1623 voor de tocht naar Bahia de Todos os Santos ... geleend. Conform het verzoek laten HHM de restitutie uitstellen totdat zij met de ... WIC een onderlinge afrekening hebben gemaakt, waartoe de supplianten worden gemaand.
02/07/1627, 8
mag krijgen van de diensten van haar zoon Jan Visscher in Bahia de Todos os Santos als timmerman ... à 6 st. per dag. HHM verwijzen haar, net als de anderen in deze kwestie, voor betaling naar de WIC .
14/10/1627, 3
HHM lezen het rekest van Tonis Westerwolt , schipper uit Hamburg, voorzien van brieven van de magistraat van ... de tocht naar Bahia de Todos os Santos , waar het door schepn van de WIC is veroverd en naar Enkhuizen ... gestuurd. De suppliant mag zijn juridische stappen tegen de Bewindhebbers nemen waar hij wil.
05/11/1627, 1
Enkele bewindhebbers van de WIC en Pieter Hein compareren. Als admiraal in dienst van de WIC heeft Hein een ... succesvolle tocht gemaakt waarbij hij tot tweemaal toe strijd heeft geleverd in de Bahia de Todos os Santos .
06/12/1627, 2
, admiraal van de WIC, is genomen in de Bahia de Todos os Santos . Hij was daar terechtgekomen als gevolg ... van een arrest dat in Spanje was gedaan. De suppliant wordt doorverwezen naar justitie.
13/03/1628, 9
het verlies van Bahia de Todos os Santos en als aan de vertraging van de ambassadeurs ... hier naar de door slecht weer vertraagde vloot bij het ontzet van Bahia de Todos os Santos ... over het schip van de heer De Thoirax dat is genomen bij Texel . De wind was ... van justitie overlaat aan de Krijgsraad. Hij vraagt of HHM weten dat de in de Krijgsraad tot ... in de Raad, evenals de heer D'Estiaux . De heer De Maleguet heeft D'Espesses
22/02/1629, 5
Bahia de Todos os Santos naar Spanje gebracht en daar in dienst van de koning van Spanje ... hij Z.Exc. een voor de Republiek gevaarlijk plan van de vijand geopenbaard. De suppliante ... verzoekt omwille van de goede diensten van Du Chene om bijstand voor haarzelf en ... haar kinderen. HHM verlenen de suppliante ordonnantie van 200 gld.
30/03/1629, 9
HHM verlenen de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen mandement van revisie in de gebruikelijke ... vorm tegen een uitspraak van de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Deze ... had zich ten voordele van Thomas Westerwolt uit Hamburg uitgesproken over de teruggave van diens ... schip dat door Pieter Heyn in de Bahia de Todos os Santos veroverd was.
16/06/1629, 12
schip door de WIC veroverd is in Bahia de Todos os Santos en daarna te Enkhuizen ... is opgebracht. De Admiraliteit in het Noorderkwartier heeft de WIC op 22 feb. ... tot de teruggave van het schip, maar zij heeft om revisie van dit vonnis gevraagd. De suppliant ... opnemen. HHM geven de suppliant toestemming om het schip weg te voeren. De borg zal gebruikt ... worden voor de verrekening van eventuele vergoedingen die in de revisie bepaald worden.
19/06/1629, 8
HHM lezen het rekest van de gezamenlijke reders van Pieter Blohma , allen inwoners van Stralsund ... , ondersteund door een missive van de koning van Zweden d.d. 28 aug. 1628 en van het stadsbestuur ... van Stralsund d.d. 12 april. De supplianten vragen om de teruggave van een schip dat in Spanje ... werd genomen en vervolgens naar Bahia de Todos os Santos is gestuurd, alwaar het door de ... admiraal van de WIC is veroverd. Zij voeren hierover een proces tegen de WIC voor de
02/05/1630, 8
Alvorens enkele heren te deputeren om de vergadering van de Heren Negentien te leiden, zullen eerdere ... besognes over het beleid en het bestuur van Bahia de Todos os Santos worden opgezocht, om daarna een ... gelden voor de gedeputeerden naar de eerstvolgende vergadering van de Heren Negentien.

Volledige tekst Meer opties..