38 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Vrije van Sluis* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  sluis, van, vrije

Zoekopdracht aanpassen
17/03/1626, 6
bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van het Vrije van Sluis ... op te eisen, opdat geen sprake is van een ongelijke behandeling ten opzichte van die van ... moet, na de Gecommitteerde Raden van de provincie Zeeland te hebben gehoord, advies geven.
07/04/1626, 5
van de confiscaties in Vlaanderen, verzoekt om het ambt van krikhouder van het Vrije van Sluis ... en schepenen van het Vrije schrijven d.d. Sluis 31 maart met het verzoek de benoeming van de krikhouder ... op te schorten aangezien dit ambt onnodig is. HHM houden het vergeven van dit ambt in surseance.
18/06/1626, 8
Ten behoeve van dr. med. Hendrick Vos van Kellendoncq zal worden geschreven aan het Vrije van Sluis het proces te
08/08/1626, 15
De baljuw van Sluis bericht dat het tijd is voor de wetsverandering in Vlaanderen . ... De heren Huissen , Lodestein en Johan van Vosbergen zijn gecommitteerd tot de ... verandering van wet in het Vrije van Sluis , Aardenburg en Oostburg .
25/08/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken HHM in een schrijven d.d. 22 aug. niet te ... beschikken op de klachten van dr. Hendrick Vos van Kellendonck . In het antwoord zal worden verzocht ... dan zelf recht en justitie toe te passen, om de zaak niet blijvend in staat van beschuldiging te houden.
11/11/1626, 10
van het Vrije van Sluis schrijven d.d. 4 nov. dat zij overwegen ten behoeve van Cadzand ... en Nieuwvliet de kosten van de ruiters mede om te slaan over Breskens , ... Groede en Breezand omdat die immers ook van de bescherming profiteren. Zij willen echter ... eerst de bedoelingen van HHM vernemen. De RvS wordt om advies gevraagd.
18/11/1626, 3
Naar aanleiding van de op 11 nov. ontvangen brief van het Vrije van Sluis adviseert de RvS degenen die door de ... ruiters van Cadzand worden beschermd de kosten te laten dragen. HHM zullen dit terugschrijven.
20/11/1626, 5
Kapitein Casenbroot verzoekt te worden benoemd tot hoogbaljuw van het Vrije van Sluis . Met een beslissing wordt nog gewacht.
20/11/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken mededeling van de deductie over de heerlijkheden in Vlaanderen opdat
12/12/1626, 11
in aanmerking te komen voor de vervulling van het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis ... . Na beraad hebben HHM besloten bij vergeving van dit ambt de voorkeur te geven
04/01/1627, 9
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken vanwege in een bijgevoegde verhandeling gegeven
09/01/1627, 18
Op 12 dec. 1626 is Jan de Grise het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis gegund. Voor hem zal commissie worden gedepêcheerd.
19/01/1627, 5
Jan de Grise , heer van Corbaise, heeft in handen van de president de eed afgelegd als hoogbaljuw van het Vrije van Sluis .
09/12/1627, 11
In een rekest meldt Laureins Block dat de Raad van Vlaanderen zijn verweer, in eerste instantie ... van het Vrije van Sluis die zich als derde partij stellen, en verzoekt mandement van appèl. ... De Raad van Vlaanderen zal gevraagd worden over deze kwestie te berichten en adviseren.
29/12/1627, 6
De burgemeester en schepenen van de stad en heerlijkheid Breskens klagen door de burgemeesters en ... de schepenen van het Vrije van Sluis bezwaard te worden met het foerageren van de in ... Cadzand gelegerde ruiters. Zij verzoeken mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relief
16/03/1628, 4
vraagt octrooi aan voor de verkoop of belasting van haar onder die van het Vrije van Sluis ... hiertoe door nood gedwongen is. HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .
11/08/1628, 9
Conform het op 28 mei opgestelde advies van de Raad van Vlaanderen stemmen HHM in met het op 16 maart ingediende ... rekest van vrouwe Anna de Mol . De magistraat van het Vrije van Sluis krijgt commissie om de suppliante ... onder ede te laten verklaren dat zij uit noodzaak tot de verkoop van haar lenen moet overgaan.
17/08/1628, 20
Ter bescherming van hun rechten verzoeken Jan Castelein , boer uit Cadzand, en de burgemeesters en ... schepenen van het Vrije van Sluis appèl in de gebruikelijke vorm met clausule van inhibitie en ... relief - voor zover nodig - op een door de Raad van Vlaanderen in Casteleins nadeel gewezen vonnis. ... HHM vragen hierover eerst advies aan de president en leden van de Raad van Vlaanderen.
03/11/1628, 12
De RvS adviseert d.d. 26 okt. over het op 2 sept. ingediende rekest van Frans de Caesteker dat dit met de ... aangehechte stukken naar die van het Vrije van Sluis mag worden opgestuurd. Deze kunnen de suppliant ... assisteren bij de executie van de door hem verzochte betaling, tenzij zij redenen hebben dit niet te ... doen. In dat geval dienen die van het Vrije hierover te berichten. HHM nemen dit advies over.
07/12/1628, 10
De president en de leden van de Raad van Vlaanderen adviseren d.d. 9 nov. over het op 17 ... aug. ingediende verzoek van Jan Castelein , boer te Cadzand, alsmede de burgemeesters en ... schepenen van het Vrije van Sluis als derde partij. De supplianten wensen een mandement van ... appèl in de gebruikelijke vorm met de clausule van inhibitie en relief na het verstrijken van de ... partij maakt, besluiten HHM het verzoek van de suppliant en de derde partij bij deze in te willigen. De
20/01/1629, 16
van HHM, alsmede raad van State Schotte en thesaurier-generaal Van Goch ... verslag uit van hun onderzoek naar het oppervlaktekohier van de landen in het Vrije van Sluis ... erop nagezien worden. De uitvoering van deze verponding en de aanleg van kohieren van morgens ... leden van de RvS en iemand van de Gecommitteerde Raden van Zeeland die geen belangen hebben ... afloop van het beraad zullen HHM op de ontvangst van de verponding de nodige maatregelen nemen.
16/02/1629, 14
het verzoek d.d. 4 jan. van jonker Johan de Grise , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. De suppliant ... plekke was. De RvS is van mening dat de vervanger van de hoogbaljuw van het Vrije van ... bepaald zou zijn in diens commissie. De goederen vallen voorlopig toe aan de officieren van de confiscaties ... Vlaanderen . De broers van Cornelis Brakelare moeten naar bevinden een akte opstellen.
19/02/1629, 7
boer te Cadzand, en van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis . Laatstgenoemden ... bij de impetranten in diens beroep tegen een uitspraak van de Raad van Vlaanderen ... te Middelburg, gedaan in cas van reauditie voor Jan Carelsz. , eveneens boer. De suppliant ... te mogen procederen. Conform de resolutie van HHM d.d. 7 dec. 1628 wordt de Hoge Raad van
23/02/1629, 9
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis recommanderen d.d. 14 feb. Eduwaert Everwyn ... van de genoemde Everwyn en de goede diensten van wijlen zijn vader, nemen HHM de aanbeveling ... brengen van het aantal leden van het college, de namen van de leden en de functies of taken die deze ... daarnaast nog uitoefenen. Tevens moeten zij laten weten waar de leden van het college wonen ... en adviseren over de vraag of burgemeesters en schepenen niet in het Vrije zelf moeten wonen.
24/02/1629, 4
HHM lezen het verzoek van boer Jan Castelein van het eiland Cadzand , met daarbij een ... brief van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis . Zij vragen relief van ... termijn voor het betekenen van een mandement in relief d'appèl dat HHM hebben verkregen ... tegen Jan Carelsz. , eveneens boer. HHM staan het verzoek van de supplianten toe ... en verlenen volmacht aan de Hoge Raad van Holland , aan wie deze zaak is gedelegeerd.
09/03/1629, 7
van Cerbais , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, deelt HHM mee dat het vanouds in het Vrije van ... met uitsluiting van de man of vrouw van de overledene. De hoogbaljuw van het Vrije, die ... HHM vertegenwoordigd wordt. Onlangs was er sprake van een aantal van dergelijke sterfhuizen, ... de man of vrouw van de overledene dat recht aanvocht op grond van het vierde artikel ... Vrije van Sluis niet de nieuwe, maar de oude keur van kracht blijft en de rechten van de hoogbaljuw
23/03/1629, 11
Mr. Pieter Luesnelius , pensionaris van het Vrije van Sluis, heeft bij HHM in kracht van zijn geloofsbrieven ... een kort bericht ingediend over de huidige staat van het college van het Vrije van Sluis ... van HHM bewaren om het bij gelegenheid te gebruiken. Luesnelius wordt daarmee van zijn opdracht ontslagen.
31/03/1629, 14
van de RvS d.d. 26 maart op het rekest dat op 9 maart door Grijse , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, ... en Isabella niet in acht zullen nemen, maar dat de inwoners van het Vrije van Sluis ... RvS is van mening dat men op het grondgebied van HHM niet onderworpen is aan de keuren van de aartshertogen, ... en de oude vrijheden en rechten van Vlaanderen dus gewoon van kracht blijven. Maar de vraag is wel aan ... vrijgevallen goederen moeten toevallen: de hoogbaljuw van Het Vrije of aan de officieren van de confiscaties
11/04/1629, 5
van HHM d.d. 31 maart verder beraadslaagd hebben over het advies van de RvS d.d. ... maart op het rekest van Johan de Gryse , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis. ... HHM verklaren dat de nieuwe keur van Albrecht en Isabella , als graven van ... erven bij gebrek aan erfgenamen aan de zijde van de overledene, niet van kracht is in het ... Vrije van Sluis onder het gezag van HHM. De inwoners van dat gebied moeten de bepalingen van
14/04/1629, 5
van mevrouw Houthain , de magistraat van Sluis in Vlaanderen en de kerkenraad van die stad. De supplianten ... van het gasthuis waar de armen en zieke soldaten van de stad en het Vrije van Sluis verzorgd worden.
11/05/1629, 12
HHM lezen het rekest van Maycken Chyffers , weduwe van Nicolaes Daemsz. uit IJzendijke ... bij te zetten. Conform het oude Vlaamse gewoonterecht wenst ze ongestoord de nalatenschap van ... haar echtgenoot te mogen behouden. Dit betekent dat de hoogbaljuw van het Vrije van Sluis ... haar ongemoeid moet laten en zich niet moet beroepen op de resolutie van HHM d.d. 11 april,
23/06/1629, 9
van de RvS d.d. 20 juni op het rekest d.d. 12 juni van Willem Roelsius , raad en fiscaal van de ... van Vlaanderen. Hij verzoekt de oude domeinen van Vlaanderen naar het voorbeeld van andere ... provincies te mogen gebruiken voor de handhaving van het recht. De RvS stelt dat er ... te bezoldigen. Daarom mogen de opbrengsten uit het Vrije van Sluis , die al zes jaar ... worden door de stad Sluis , daarvoor gebruikt worden. HHM zullen de Raad van
30/11/1629, 12
De hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken het heffen van de verponding
01/12/1629, 9
De kerkmeesters van de kerk van Groede verzoeken HHM de landen die bij de kerk horen, na het aflopen van het ... octrooi van achttien jaar waarbij ze voor 1 gld. per gemet verpacht zijn aan Pieter de Hyniosa , in het ... openbaar aan de hoogste bieder te verpachten door commissarissen van het Vrije van Sluis ten behoeve van ... de genoemde kerk en het onderhoud van predikanten. HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.
10/12/1629, 8
van het Vrije van Sluis verzoeken gecommitteerd te worden om de verponding te ontvangen die HHM van ... plan zijn te heffen op de gebieden in Vlaanderen die onder de jurisdictie van de Republiek vallen.
22/01/1630, 11
van Johan de Grijse, heer van Corbais , hoogbaljuw van het Vrije van Sluis , wordt ... HHM besluiten om vanwege de in de remonstrantie genoemde redenen een akte van ... De hoofdmannen en de baljuw van IJzendijke zullen worden gelast zich te richten naar ... en schepenen van het staatse deel van Vlaanderen enerzijds, en de vijand anderzijds. ... van IJzendijke, of in welke zaken dan ook, zich de rechten van de suppliant toeëigenen.
01/03/1630, 6
van Phillips Garcij , voert aan dat ze, in navolging van het appointement van HHM, geen rechtsvervolging ... voor de Raad van Vlaanderen , noch voor het gerecht van het Vrije van Sluis , ... die zij zou willen weigeren, onder aanvoering van de redenen waarop die weigering gebaseerd is.
15/03/1630, 1
Jacques van Loo verzoekt om toelating tot het crikhoudersampt in het Vrije van Sluis . HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.

Volledige tekst Meer opties..