Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsvereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Aartsvereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken
Alternatieve namen
  • Aartsbroederschap van de Vereniging voor de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en tot Onderstand voor de behoeftige Kerken
Plaats Rotterdam
Provincie ? Zuid-Holland
Parochie/anders ?

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Bisdom Haarlem
Begindatum 1859 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Doelstelling

'Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament eeuwigdurend te doen kennen, beminnen en aanbidden; de oneer te herstellen die Hem in dit verheven Sacrament wordt aangedaan; de arme parochiën te hulp te komen, wier kerken beroofd zijn van het noodzakelijke voor den Goddelijken dienst, zoowel ter plaatse waar het liefdewerk is opgericht als in de vreemde Missiën.'

 

Activiteit

De middelen de doelstelling te bereiken zijn:

a. Elke maand maandelijks één uur doorbrengen in aanbidding van Jezus in het allerheiligste sacrament. Indien het aantal leden van de eerste afdeling groot genoeg is, wordt er er elke maand een gemeenschappelijke biddag gehouden, met uitstelling van het allerheiligste, indien goedgekeurd door de bisschop.

b. Zoveel mogelijk de Heilige Mis bijwonen die elke maand voor de leden wordt opgedragen, als ook het Lof. Onder beide oefeningen zal doorgaans een toespraak worden gehouden over het doel van de vereniging. De eerste collecte onder de Heilige diensten is ten voordele van het liefdewerk.

c. Getrouwe en godvruchtige bijwoning en bevordering van de plechtigheden die in verschillende kerken ter verering van het allerheiligste gehouden worden, zoals gedurige aanbidding, veertigurengebed, processie enz.

d. Als de omstandigheden het toelaten, medewerking bij het vervaardigen van kerkornamenten, priestergewaden, altaarsieraden etc. Om dit te leren zal een werkzaal worden ingericht, zodat het werk verder thuis gedaan kan worden.

e. Jaarlijkse bijdragen en andere giften in stof of geld.

Aangesloten bij

Aartsbroederschap Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament te Rome (1860)

Bronvermelding

Zie 'Archief' en Noord-Hollands Archief, archief van het rooms-katholiek bisdom Haarlem 1853-1965, inv. nr. 1494, agenda op de ingekomen en uitgaande stukken 1873, nr. 148, inv. nr. 1759, stukken betreffende broederschappen en verenigingen ter ere van het Heilig Sacrament, 1849-1946, dossier Broederschap Eeuwigdurende Aanbidding en arme kerken en zie 'Archief'.

dossier 'Broederschap Eeuwigdurende Aanbidding en arme kerken'.

Het dossier bevat de omslagen:

-canonieke oprichting en affiliatie aan de aartsbroederschap te Rome 1849-1881 (n.b. het jaar 1849 heeft vermoedelijk betrekking op de aartsbroederschap, die eerst te Brussel en later te Rome gevestigd was).

-reglementen 1862-1948

-benoeming bisschoppelijke afgevaardigde 1874: 1911: 1936

-oprichting parochiele afdelingen 1876-

-aanbevelingen 1867-1878

-benoeming bestuursleden

-aflatenverlening bij verschillende gelegenheden 1864-1931

-financiele aangelegenheden 1888-1942

Zie ook Huishoudelijk reglement van de Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding en tot steun aan de arme kerken in Nederland en van haar plaatselijke afdelingen (Rotterdam, z.d. [na 1959]).

Opmerkingen

Algemeen

Verheffing tot aartsbroederschap in 1863.

De leden zijn verdeeld in de klassen: ereleden, werkende leden der eerste afdeling (jaarlijkse bijdrage een gulden) en werkende leden der tweede afdeling, die een aantal stuivers betalen.

Het bestuur van elke afdeling bestaat uit

a. een priester-directeur, benoemd door de bisschop

b. een presidente

c. een vice-presidente

d. een secretaresse

e. een penningmeesteresse

f. enkele raadsleden

 

Uit de leden worden door het bestuur ijveraarsters benoemd die aan uitbreiding en instandhouding werken.

Voor verzending zal een tentoonstelling worden gehouden van de vervaardigde of aangekochte voorwerpen.

 

Specifiek

Archief: het reglement van de vereniging (althans het in 1880 goedgekeurde) in het onder 'Verantwoording gegevens' genoemde dossier.

 

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Aartsvereniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en van het Liefdewerk der Arme Kerken Rotterdam 1859 Haarlem

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen, later Laurentius & Ignatius
Beheersnummer 324
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1859

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiële stukken nee
Overige stukken ja

Missive van de bisschop betreffende de aggregatie aan Rome 1860.

Beschikking van de prefect van de Congregatie tot Voortplanting van het Geloof houdende de verheffing tot aartsbroederschap 1863.

'Afkondigingsboek'. Register houdende mededelingen voor de congregatievergaderingen (1859-1871), met achterin naamlijsten van leden en ereleden en staten van aanbiddingsuren 1859.

Jaarboekjes 1861, 1888.

2
Naam archiefbewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum
Naam collectie archief van de Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding 1859-1971
Beheersnummer 485
Omvang 150 cm.
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1888-1962 (bisdom Roermond)

1886-1911 (bisdom Breda)

1888-1944 (bisdom Haarlem en Rotterdam)

1889-1925 (bisdom Den Bosch)

 

Notulen nee
Jaarverslagen ja

1940-1946 (van de verschillende afdelingen)

1969 (idem)

Correspondentie nee
Financiële stukken ja

1946-1963 (kasboeken van tijdschrift ''t Sacramentsklokje')

Overige stukken ja

o.a.

Register met namen van bedeelde parochies 1859-1864.

Registers van parochies in Nederland, de koloniën, Afrika en China die paramenten ontvingen 19e en 20e eeuw.

Stukken betreffende de geschiedenis van de vereniging 1859-1959.

 

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
  • Neerlandia catholica of het katholieke Nederland. Ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. paus Leo XIII (Utrecht 1888) 445-447.. PicartaWorldcat
  • Huishoudelijk reglement van de Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding en tot steun aan de arme kerken in Nederland en van haar plaatselijke afdelingen (Rotterdam na 1959).