Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Aartsbroederschap van de Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars
Plaats Rome
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum 4 augustus 1765 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

'om Jesus in het H. Sacrament Zijner liefde gedurende het hele jaar, zoowel bij dag als bij nacht te vereeren en te aanbidden, ten einde daardoor de beledegingen, den smaad en de heilischennissen te gerstellen, die Hem zoowel door de ongeloovigen als door de slechte Christenen in het allerheiligste Sacrament des Altaars worden aangedaan.' (Verheijen)

Activiteit

'In grooten getale komen de leden elk op zijn tijd de verborgen God in de kerken aanbidden. Op vele plaatsen vieren zij een jaarlijksch feest met plechtige mis; dan blijft het Allerheiligst Sacrament den geheelen dag ter aanbidding uitgesteld.' (Neerlandia Catholica)

Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Algemeen

Hoewel paus Clemens XIII op 4 december 1765 de broederschap en haar aflaten samenvoegde met die van het Heilig Sacrament (opgericht 1575), zijn de broederschappen met deze benamingen in de database niet onder een noemer gebracht, aangezien ze in diverse parochies naast elkaar lijken voor te komen.

 

Specifiek

Plaats: de zetel van de te Luik gestichte aartsbroederschap is op een onbekend moment verplaatst naar Rome, blijkens de aggregaties van plaatselijke broederschappen aan de aartsbroederschap.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
 • Neerlandia catholica of het katholieke Nederland. Ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. paus Leo XIII (Utrecht 1888) 431.. PicartaWorldcat
 • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 38-39.. PicartaWorldcat
 • Verheyden, Christophe, De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de-18de eeuw) (Licentiaatsverhandeling Leuven academiejaar 2005-2006) http://www.ethesis.net.

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • Voorstellinge voor het Broederschap van de onophoudelyke aanbidding van het Alderheiligste Sacrament. Door syne doorlugtigste hoogheid op-geregt in het bisdom van Luyk den 4. augusti 1765 .. (Maastricht ca. 1765). PicartaWorldcat
 • Onderwysinge ende gebeden voor het broederschap der gedurige aenbiddinge van het alder-heyligste sacrament des autaers (ca. 1769). PicartaWorldcat
 • Verbreydinge der aflaaten van den H. Apostolyken Stoel, mildelyk ... gegunt aan het broederschap, onder den titel van: De geduurige aanbiddinge tot het H. Sacrament (Amsterdam 1775). PicartaWorldcat
 • Gebedt dienstig voor den dagh der inschryvinge in 't wytvermaerdt Broederschap der geduerige aanbiddivge van 't Alderh. Sacrament (Luik 17xx). PicartaWorldcat
 • Geestelyk kransken van vier-en-twintig aanbiddingen, met andere godvruchtige gebeden en lofzangen tot Christus onzen Zaligmaker, rustende in het Allerheiligste Sacrament als in zynen throon van liefde. Dienstig aan alle persoonen, bezonderlyk aan de gene, die ingeschreven zyn in het godvruchtig Broederschap der Geduurige Aanbidding van het Hoogwaardigste, ingesteld binnen Luik, om daar mede over te brengen hunne uur van aanbidding. Beginnende met een korte onderrigting aangaande de pligten van 't gezegd Broederschap, alsmede eene verklaaring der aflaaten, die aan hetzelve vergund zyn ('s-Hertogenbosch 1804). PicartaWorldcat
 • Thomas, H., Aanbidding van het H. Sacrament des Altaars. Ten gebruike voor de leden van de Broederschap der Gedurige Aanbidding (Amsterdam 1818). PicartaWorldcat
 • Liguori, Alphonsus de, Bezoekingen voor al de dagen der maend tot het allerheyligste sacrament des autaers, en tot de allerheyligste maegd Maria. Alles zeer dienstig voor de broeders en zusters van het Broederschap der Gedurige Aenbidding ... (Turnhout 1838). PicartaWorldcat
 • Broederschap der gedurige aanbidding van het allerheiligste sacrament ; opgerigt door zijne hoogheid Carolus, Prins Bisschop van Luik, 4 augustus 1765, en bevestigd door zijne heiligheid paus Clemens XIII. 4 dec. 1765 (Deventer 1841). PicartaWorldcat
 • Bezoeken voor al de dagen der maand tot het allerh. sacrament des altaars, en tot de allerh. maagd Maria : alles zeer dienstig voor de broeders en zusters van het Broederschap der Gedurige Aanbidding van het Allerh. Sacrament des Altaars, om met aandachtigheid de uren van aanbidding over te brengen (Turnhout 1844). PicartaWorldcat
 • Kort berigt wegens het hoogst aanprijzenswaardig Broederschap van de gedurige aanbidding aan Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars (St. Michiels-Gestel 1875). PicartaWorldcat
 • Het Uur van Aanbidding, vooral dienstig voor de leden van het Broederschap van Gedurige Aanbidding en voor de kinderen van de Eerste Communie. Hierbij HET HEILIG UUR voor alle godvruchtige persoonen (Gent 1891). PicartaWorldcat
 • Een uurtje van aanbidding, vooral dienstig voor de leden van het Broederschap van Gedurige Aanbidding en voor de kinderen van de Eerste Communie (Steil 1905). PicartaWorldcat