Broncommentaren

 
English | Nederlands

De reeks Broncommentaren is bedoeld om de kennis te vergroten van bronnen die van belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis en om bronnenkritiek te bevorderen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar serieel bronnenmateriaal dat in vele archiefbewaarplaatsen te vinden is en dat een zekere uniformiteit en complexiteit vertoont. In principe kunnen bronnen betreffende alle aspecten en perioden van de Nederlandse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen in aanmerking komen. De commentaren zijn gebundeld per thema of aandachtsveld. Door deze clustering kunnen de geselecteerde bronnen in hun onderlinge samenhang becommentarieerd worden.
Zo is als eerste thema door de redactiecommissie van het Huygens ING de registratie van onroerend goed gekozen. Dit thema is uitgewerkt in twee bundels. Een eerste met bronnen uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals de kadastrale legger, de kadastrale kaart, registers van overschrijving van akten van eigendomsovergang, registers met uitkomsten van de herzieningen van de grondbelasting, notariƫle akten en de uitkomsten van het systematisch woningonderzoek. De tweede bundel bevat bronnen betreffende de registratie van onroerend goed uit de Middeleeuwen en het Ancien Regime.

Alle bronnen worden volgens een vast stramien systematisch toegelicht. Elk commentaar geeft de onderzoeker inzicht in de historische en institutionele achtergronden, in de mogelijkheden en beperkingen en in het gebruik van de desbetreffende bron.

De commentaren worden geschreven door (externe) deskundigen, die in overleg met de redactiecommissie door de redactiesecretaris aangezocht worden. De leden van de redactiecommissie zijn gerekruteerd uit universitaire kring en het archiefwezen. De redactiesecretaris, die tevens eindredacteur is, redigeert de ingeleverde commentaren. Alle commentaren worden tevens voorgelegd aan een externe referent.

De Broncommentaren bestaan uit twee series:
De eerste serie telt vier afleveringen, die 12 afzonderlijke commentaren bevatten. Deze serie is tussen 1986 en 1990 uitgegeven door de Stichting Archief Publikaties onder verantwoordelijkheid van de commissie Broncommentaren van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). De eerste serie kent een nummering in Romeinse cijfers per commentaar. Het copyright van deze serie berust bij het KVAN.
De tweede serie omvat inmiddels acht delen. Deze serie wordt vanaf 1994 uitgegeven door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en kent een nummering in Arabische cijfers per deel.

De Broncommentaren kunnen worden geraadpleegd in de meeste openbare bibliotheken en in de studiezalen van de rijks- en gemeentearchieven. Ook kunnen de afleveringen en delen via de boekhandel of rechtstreeks via het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis worden besteld.